schoolgids

 


Download hier nu de nieuwe schoolgids schooljaar 2017-2018.


Hier kunt u de schoolgids van De Ark en De Ark van Noach lezen en onder aan de pagina in z'n geheel downloaden. De Ark en De Ark van Noach zijn twee samenwerkende katholieke scholen in de wijk Zenderpark in IJsselstein. De Ark (van Noach) maakt onderdeel uit van de stichting Trinamiek. In deze gids vindt u algemene en praktische informatie over onze school. 

 

Onze school Resultaten van het onderwijs
Waar onze school voor staat Verlofregelingen
De organisatie van het onderwijs Overige informatie
Toelating van kinderen op onze school Klachten, rechten en plichten
De ondersteuning voor de kinderen Externe personen en instanties
Communicatie met ouders/verzorgers Download de schoolgids
Ontwikkelingsplan  


 

1     Onze school

1.1      Ark en Ark van Noach
De Ark en de Ark van Noach zijn twee samenwerkende scholen met ongeveer 770 leerlingen, gelegen in de wijk Zenderpark. De school bestaat sinds 1998 en is al vele jaren een vertrouwde plek voor de kinderen uit onze wijk. De leerlingen zijn afkomstig uit alle sociale lagen van de bevolking. Beide locaties beschikken over de groepen 1 t/m 8, waardoor de leerlingen in principe hun gehele schoolloopbaan op dezelfde locatie doorbrengen. Elke groep heeft les van één of twee goed opgeleide leerkrachten, eventueel ondersteund door een onderwijsassistent(e).
 
De Ark beschikt over 10 groepslokalen. Daarnaast zijn er verschillende ruimtes waar de leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen werken. Tevens worden deze ruimtes gebruikt als bibliotheekruimte en voor computer-, handvaardigheid- en techniekactiviteiten. De gymzaal voor de kleuters wordt eveneens gebruikt als ruimte voor toneel. De groepen 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal boven de school. Ten slotte zijn er ruimtes waar individueel of met groepjes gewerkt kan worden.
 
De Ark van Noach bestaat uit 22 groepslokalen en diverse vergaderruimtes. Tevens kan er apart gewerkt worden met individuele of groepjes kinderen. De school beschikt over drie speellokalen voor bewegingsonderwijs aan kleuters en gezamenlijke activiteiten (zoals toneel), een mediateekruimte (computers en bibliotheek), een handvaardigheidslokaal en diverse werkpleinen waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Beide locaties beschikken over een lift.
 
1.2      Trinamiek

De Ark (van Noach) maakt deel uit van de Stichting Trinamiek. Dit is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen en Culemborg. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een katholieke-, neutraal-, bijzondere-, protestants-christelijke- of openbare signatuur. Naast scholen voor regulier basisonderwijs is er een school voor speciaal basisonderwijs (met een Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum) en een voortgezet school voor Praktijkonderwijs. Alle scholen willen boeiend onderwijs geven voor ieder kind, waarbij groei in dialoog met de toekomst centraal staat.
 
Trinamiek heeft een professioneel stafbureau dat het bestuur en het directieberaad ondersteunt. De directeur-bestuurder, de heer R.C. (René) van Harten MME, geeft leiding aan de directeuren van de scholen en het stafbureau. Hij legt verantwoording af aan de toezichthouder. 

boven >>

2    Waar onze school voor staat

 Groeien vanuit vertrouwen
op een betekenisvolle manier
Wie zijn wij?
De Ark en de Ark van Noach zijn twee samenwerkende katholieke basisscholen in de wijk Zenderpark in IJsselstein en maken onderdeel uit van de scholenstichting Trinamiek.
Bij ons staat de GROEI centraal, zowel bij de leerlingen als in ons lerarenteam. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en we zijn ons ervan bewust dat ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert.  Wij willen kinderen een fijne schooltijd bieden. Een schooltijd waarin zij alle ruimte krijgen om te groeien, zowel in kennis als in sociale vaardigheden. De kinderen ontwikkelen kwaliteiten en eigenschappen die hen in de rest van het lerende en werkende leven van pas kunnen komen. Wij begeleiden en onderwijzen onze leerlingen in alle groepen op dezelfde manier en baseren ons daarbij op drie belangrijke principes:  
Groeien in kennis
Ieder kind is uniek en beschikt over zijn eigen leercapaciteiten. Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk tot bloei te laten komen door ze op hun eigen leeftijds- en begripsniveau te onderwijzen en te begeleiden. Dit doen we door de kinderen vanaf groep 3 per vak in drie verschillende niveaugroepen te begeleiden. Na een korte directe instructie gaan kinderen uit de basisgroep zelfstandig aan de slag met oefeningen op hun niveau. Kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen gezamenlijk een verlengde instructie van de leerkracht. Kinderen die bovengemiddeld presteren in het betreffende vak krijgen eigen, verbredende en verdiepende opdrachten om uit te voeren.
Hoogbegaafde kinderen komen één ochtend per week bij elkaar in de plusklas.
Ons onderwijs is dynamische en uitdagend doordat we optimaal gebruik maken van de nieuwste lesmethodes en ICT materialen.
 
Groeien vanuit vertrouwen
Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief over zichzelf en anderen denken en op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. Daarom besteden we in alle groepen expliciet en geïntegreerd aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door middel van de Kanjertraining. We leren de kinderen op een positieve en speelse manier om bijvoorbeeld complimentjes te geven en te ontvangen, zich te presenteren en op een goede manier voor zichzelf op te komen. Ook in het contact met ouders verwachten we een respectvolle manier van communicatie.
De Kanjertraining is niet alleen een apart vak maar komt tot uitdrukking in ons hele handelen. Tijdens de Kanjertraining gebruiken we onder andere verhalen, praktijkoefeningen en werkboeken met opdrachten. We onderwijzen dit vak aan de hand van actuele onderwerpen, zoals Facebook en pesten.
Bij de Kanjertraining maken we gebruik van vier dierfiguren, die symbool staan voor bepaalde gedragsvormen. Het belangrijkste uitgangspunt van de Kanjertraining is dat alle kinderen goed zijn zoals ze zijn en dat we zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Bij ongewenst gedrag wordt nadrukkelijk alleen het gedrag afgekeurd, maar nooit het kind zelf.
 
Groeien op een betekenisvolle manier
In groep 1 en 2 creëren we een betekenisvolle leeromgeving voor de kinderen door in te spelen op hun eindeloze fantasie rondom thema’s uit de methodiek van Kleuterplein. Begeleid door onze leerkrachten en knuffeldier Raai de Kraai ontdekken de kleuters de wereld om zich heen. Ook het klaslokaal wordt hier zoveel mogelijk op ingericht. Zo wordt spelenderwijs in context aan alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gewerkt.
 
Door de hele school begeleiden we de kinderen in het ‘Leren leren’, als voorbereiding op de informatiemaatschappij. Kinderen groeien op in een dynamisch, open wereld. Een wereld waarin kennis, informatie en sociale media via internet voor iedereen vindbaar en toegankelijk zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het op een juiste manier verwerken van deze overvloed aan informatie en impulsen belangrijke vaardigheden voor de toekomst zijn. We leren de kinderen bijvoorbeeld zelfstandig te werken, plannen, hoofd- van bijzaken te onderscheiden en goed samen te vatten.
Daarnaast laten we de leerlingen meedenken met ontwikkelingen op school o.a. in de leerlingenraad. Zo is het idee van een fruitdag in de leerlingenraad ontstaan.
 
Hoe begeleiden wij de kinderen?
Wij willen kinderen een fijne schooltijd bieden. Een schooltijd waarin ze alle ruimte krijgen om te groeien, zowel in kennis als in sociale vaardigheden. Wij begeleiden en onderwijzen onze leerlingen in alle groepen op dezelfde manier en baseren ons daarbij op drie belangrijke principes: Zo ontwikkelen onze leerlingen kwaliteiten en eigenschappen die in de rest van hun lerende en werkende leven van pas komen. En groeien ze op in een voor hen herkenbare leeromgeving die ze houvast biedt. Een leeromgeving waarin ze zichzelf mogen en kunnen zijn.

boven >>

2.1      De organisatie van het onderwijs

Wij zijn een lerende school bestaande uit een team van ongeveer 60 betrokken medewerkers. De organisatie en dagelijkse leiding van beide scholen zijn in handen van één managementteam. Het managementteam bestaat uit één directeur, twee locatieleiders en drie bouwcoördinatoren. De directeur en de locatieleiders dragen de eindverantwoordelijkheid voor de scholen. Samen met de bouwcoördinatoren volgen en bespreken zij de ontwikkelingen van de school. De locatieleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de scholen. De bouwcoördinatoren zorgen voor de aansturing van de verschillende bouwgroepen (groep 1 en 2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8). Zij zorgen voor onderlinge afstemming op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied.
 
Leerkrachten staan met veel plezier voor de klas en begeleiden de kinderen dagelijks bij hun cognitieve (kennis) en sociaal-emotionele groei. Zij worden hierbij ondersteund door onze Intern begeleiders, leerlingbegeleiders, onderwijsassistent, coördinatoren, administratieve medewerkers en conciërge. Een aantal leerkrachten hebben de rol van coördinator opgepakt en zijn gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. in taal, lezen, rekenen, kanjertraining, excellente leerlingbegeleiding of Leren Leren.
 
De interne begeleiders:
Zij ondersteunen de leerkrachten in het onderwijsproces en bij oudergesprekken. Samen met de leerkracht bekijken ze hoe er zo goed mogelijk inhoud gegeven kan worden aan de begeleiding van de kinderen en aan het invullen van hun  onderwijsbehoeften. Ze volgen ook de doorgaande lijn van de leerlingen gedurende een aantal jaren en de ontwikkelingen van
de groep als geheel.

Leerlingbegeleiders:
Dit zijn leerkrachten die bepaalde leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag helpen in hun ontwikkeling. Deze begeleiding vindt vaak buiten de groep plaats in kleine groepjes of individueel. Zo zijn er leerkrachten die een kleine groep kinderen begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling, de plusklas of de VVE-groep. Er is ook leerlingbegeleider op school aanwezig die 1-op-1 begeleiding verzorgt (de vroegere rugzakleerlingen).

Onderwijsassistent:
Op school hebben wij een onderwijsassistent. Zij ondersteunt de leerkrachten die voor een klas staan waarvan de groep een grote ondersteuningsbehoeften kent. Zij is op vaste tijden in de groep aanwezig om de kinderen te begeleiden in hun ondersteuningsvraag.

Coördinatoren:
Dit zijn leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald vak- of kennisgebied. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het beleid en ondersteunen de leerkrachten op dit gebied. Wij hebben taal-, reken- en gedragscoördinatoren.

Administratieve medewerkers:
We hebben verschillende administratieve krachten in dienst. We een administratieve kracht die verantwoordelijk is voor de leerlingadministratie en twee administratieve krachten die ondersteunende werkzaamheden voor het gehele team verzorgen en de mensen aan de telefoon en aan de deur te woord staan.
 
Conciërge:
Er is één man in dienst die mede verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van de gebouwen. Hij wordt ook regelmatig ingeschakeld voor allerlei klussen in en rond de klas.
 
Overzicht personeel 

Functie Naam Dagen
Directie Marion Scholman Dinsdag, woensdag en donderdag 
Locatieleider (Ark) Boudewijn Simons Maandag t/m donderdag
Locatieleider (Ark van Noach) Marcel Wevers Maandag t/m vrijdag
Intern begeleider groep 1 t/m 4 Marian Steinmann Maandag, dinsdag en donderdag
Intern begeleider groep 5 t/m  8 Monique van Doorn Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Begeleider leerlingen met een onderwijsbeperking Sandra Middendorp Dinsdag, donderdag en vrijdag
Leerkracht Plusklas Bien Voorbij Woensdagochtend
Coördinator vroeg- en voorschoolse educatie Marian Steinmann Maandag, dinsdag en woensdag
Ondersteuning ICT Rick Boons/Boudewijn Simons  
Onderwijsassistent Karen de Boer Maandag t/m vrijdag
Administratief medewerker Richje Smeele Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Administratief medewerker Ark van Noach Danielle Kassing Alle dagen (tot 12.30 uur)
Administratief medewerker Ark Angelique van den Berg Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag (tot 14.00 uur)
Conciërge Gerard Brughuis Alle dagen
 

Overzicht groepen
Locatie Ark

Groep Naam Dagen
1/2A Lyda van Schaik
 
Marianne Minjon
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
1/2B Jolanda Goedhart

Marianne Minjon
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag
 
donderdag
3A Manon Buitenweg
Marieke Geelen

Maandag, dinsdag en woensdag
donderdag envrijdag.
 
4A Angélica Huisman Maandag t/m vrijdag
5A Franca Bouwman
 
Sandra Middandorp
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag
6A Albert de Gruijter

Marieke Geelen
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
7A Anne de Kock Maandag t/m vrijdag
8A Annemieke Röling
Boudewijn SImons
Maandag t/m donderdag
vrijdag

Locatie Ark van Noach

Groep Naam Dagen
1/2C Yvonne Hoefs Maandag t/m vrijdag
1/2D Kelly van Schaik maandag t/m vrijdag
1/2E Marianne Minjon
Jeanine Stolze
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
1/2F Tessa van Eijk
Janine van Vossen
Maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
Groep Naam Dagen
3B Benthe van den Berg Maandag t/m vrijdag
3C Janine van Vossen
Brenda Speek
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
4B Susanne Bergsteijn-Van Dijk Maandag /m vrijdag
4C Angélica Huisman-Stitselaar Maandag t/m vrijdag
5B Paul Geeraets Maandag t/m vrijdag
5C Chantal Both
Sander Winkel
Maandag
dinsdag t/m vrijdag
6B Suzanne Geukema
Ilona de Jong
Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag
6C Dominique Burgwal Maandag t/m vrijdag
7C Marloes Veldhuizen
Alice van den Berg
 
Maandag, donderdag en vrijdag
Dinsdag en woensdag
7D Daniëlle Vendrig
Linda van Etten
Maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag
7E Claire vd Ven
Ingel Linssen
Maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
8C Rick Boons Maandag t/m vrijdag
8D Sophie de Vrind Maandag t/m vrijdag
Overzicht coördinerende taken
 
Functie Naam Dagen
Reken coördinator Danielle Vendrig Alle dagen
Taal coördinator Marloes Veldhuizen Maandag, donderdag en vrijdag
Taal coördinator Sandra Middendorp Dinsdag, donderdag en vrijdag
Leren Leren Sophie de Vrind Alle dagen
Specialist kanjertraining Franca Bouwman Alle dagen (vrijdag om de week)
Leescoördinator
 
Claire van de Ven
 
Maandag, dinsdag, vrijdag
Leescoördinator
 
Manon Buitenweg Maandag, dinsdag, vrijdag
Begeleider Excellente leerlingen Bien Voorbij Woensdag
Begeleider Excellente leerlingen Benthe vd Berg Alle dagen
Bouwcoördinator groep 1-2
 
Kelly van Schaik Om de week op dinsdag
Bouwcoördinator groep 3-4-5
 
Marieke Geelen Dinsdag (om de week)
Bouwcoördinator groep 6-7-8
 
Boudewijn Simons Dinsdag (om de week)
 
2.2  Leerlingenraad
Eén vertegenwoordiger uit elke groep 4 t/m 8 behartigt de belangen van de leerlingen van de Ark (van Noach). De leerlingen worden gekozen door hun medeleerlingen. De leerlingenraad vergadert elke zes weken met een vertegenwoordiger van de school, zodat de school weet wat er leeft onder de leerlingen. 
 
2.3   Groepsgrootte
De groepsgrootte aan het begin van het jaar ziet er met name voor de onderbouw anders uit dan aan het eind van het schooljaar. De instroom van nieuwe vierjarige leerlingen vindt het hele jaar plaats, met uitzondering van de laatste drie weken van het schooljaar en de maand december. Deze kinderen worden met ingang van het nieuwe schooljaar of na de Kerstvakantie geplaatst.
 
Wij willen de leerlingen een goede basis meegeven. Daarom zal waar mogelijk het groepsaantal van de groepen 3 (en 4) klein blijven, met als gevolg dat deze groepen later worden samengevoegd tot grotere groepen. De kinderen hebben zo alle aandacht gekregen waardoor er een goede basis is gelegd. Wanneer de kinderen ouder en zelfstandiger zijn, kunnen de groepen groter worden. Bij grote groepen zal de leerkracht eventueel ondersteuning krijgen van een onderwijsassistent om zo de kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven bieden. De gemiddelde groepsgrootte op onze school is ongeveer 25 leerlingen. Uiteraard houden we de hoeveelheid zorg per groep in de gaten.
 
2.4     Schooltijden

Vanaf het schooljaar 2014 – 2015 hanteren wij van maandag tot en met vrijdag vaste schooltijden voor alle kinderen van 08.30 – 14.15 uur. Hiermee voldoen we aan het minimum van 940 lesuren volgens de Wet Primair Onderwijs. Per schooljaar zijn er een aantal studiedagen voor de leerkrachten en bouwen we een aantal marge-uren in (uren die kinderen aanvullend naar school gaan) om mogelijke calamiteiten gedurende het schooljaar op te vangen. Na schooltijd is er een mooi aanbod van allerlei naschoolse activiteiten waar kinderen zich op in kunnen schrijven. Hierin werken we nauw samen met BSO IJsselstein. 

2.5 Vakantie- en studiedagen
Vakantie Datum
Herfstvakantie 17 oktober 2016 t/m 21 oktober 2016
Kerstvakantie 23 december 2016 t/m 6 januari 2016
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2017
Goede Vrijdag 14 april 2017
Pasen 17 april 2017
Tulpvakantie 24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaartsdag 25 en 26 mei 2017
Pinksteren 5 juni 2017
Zomervakantie 10 juli t/m 22 aug 2017
Studiedagen voor schooljaar 2016-2017 zijn:
5 oktober 2016
24 oktober 2016
6 december 2016
24 februari 2017
6 juni 2017
 
2.6 Benutting onderwijstijd

Door de Inspectie van het Onderwijs worden geen richtlijnen meer opgesteld ten aanzien van de te geven onderwijstijd per vakgebied. Ons aanbod is echter dusdanig afgestemd, dat we voldoen aan de gestelde kerndoelen. Onderstaand overzicht geeft een richtlijn per jaargroep.


2.7 Onderwijsinhoud
 

2.7.1 Groepen 1 en 2
In groep 1 en 2 creëren we een betekenisvolle leeromgeving voor de kinderen door in te spelen op hun eindeloze fantasie rondom thema’s uit de methodiek van Kleuterplein. Begeleid door onze leerkrachten en knuffeldier Raai de Kraai ontdekken de kleuters de wereld om hen heen aan de hand van herkenbare thema’s, zoals thuis, vakantie, eten, gezondheid en post. Alle oefeningen sluiten aan op het thema van dat moment. Ook het klaslokaal wordt hier zoveel mogelijk op ingericht, bijvoorbeeld door er een postkantoortje in te plaatsen. Zo wordt spelenderwijs in context aan alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gewerkt, zoals taal, rekenen, motoriek, sociale vaardigheden, wereldoriëntatie en voorbereidend schrijven.
 
In de kleuterbouw wordt er met verschillende routines gewerkt. Een routine is een vaste manier om bepaalde activiteiten vorm te geven. Zo wordt er gewerkt met dagritmekaarten, waarop de kinderen zelf kunnen zien wat er die dag gedaan wordt. Is er een planbord, waarop de kinderen zelf hun activiteit kunnen plannen, en wordt de dag op een vaste manier opgestart aan de hand van verschillende liedjes en activiteiten.
 
Zoals u leest leren de kinderen al een grote mate van zelfstandigheid te betrachten. Om naast hun zelfstandigheid ook hun verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten, hebben alle kinderen een wisselende weektaak. Deze staat op het bord, naast hun naam. Hierbij kunt u denken aan de stoplichtbeurt, de melkbeurt, de vooropbeurt of de beurt om een bepaalde kast netjes te houden. Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid ook bij de kinderen gelegd, en maken we een eerste stap met leren leren.
 
2.7.2 Groepen 3 tot en met 8
Zoals u onder het kopje ‘Groeien in kennis’ heeft kunnen lezen, werken we standaard bij de vakken lezen, taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen in 3 niveaus. Alle methodes die we gebruiken zijn hierop ingericht. Daarnaast hebben alle nagenoemde methodes een digitale component die ingezet kan worden als extra oefening, verdieping, of toets. U vindt hieronder een beknopte beschrijving per vakgebied. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar de websites van de diverse methodemakers.
 
2.7.2.1 Lezen (Lijn3 en Estafette)
In groep 3 wordt er gewerkt vanuit de methode Lijn 3.
Door de aantrekkelijke materialen, de vele filmpjes en leuke teksten is leren lezen in groep 3 een feest. Maar ook onder de motorkap van de bus biedt deze taal-leesmethode alles om kinderen maximaal te motiveren. Écht samen leren lezen bijvoorbeeld, acht leerdomeinen per thema, instructie op niveau en nog veel meer. Lijn 3 stimuleert, is efficiënt en doelgericht.
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm

In de groepen 4 tot en met 8 wordt er gelezen via de methode Estafette. Welke naadloos aansluit bij VLL. Hierbij wordt de nieuwste versie van Estafette gebruikt, waarbij de insteek ligt bij het beleven van plezier in lezen. Er worden aansprekende verhalen en teksten gebruikt met een minder schools karakter. Waar de kinderen bij de vorige versie van Estafette bij leesniveau E6 (eind groep 6) aan het einde van de methode waren gekomen, gaat Estafette-Nieuw door tot Avi-Plus: het doelniveau voor eind groep 8. Op deze manier blijven de kinderen hun leesniveau ontwikkelen tot het einde van hun basisschool loopbaan.
http://www.estafette-lezen.nl/Estafette.htm
 
2.7.2.2 Taal en Spelling
Voor deze vakken gebruiken we respectievelijk Taal op Maat en Spelling op Maat. Qua opbouw zijn deze twee methodes identiek: ze zijn gericht op gemak, resultaat en overzicht. Zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Er zit een vaste structuur in de opbouw van de lessen, waarbij instructielessen afgewisseld worden met zelfstandig werken lessen. Bij het begin van iedere les is het doel van de les voor de kinderen zichtbaar. Doordat beide methodes werken met referentieniveaus (leerlijnen die doorlopen tot na de basisschool), wordt er voor iedere leerling het hoogst haalbare doel nagestreefd.
De inhoud van de taalmethode is gericht op de volgende ontwikkelpunten Deze onderwerpen worden aan de hand van thema’s en projecten behandeld.
www.taal-op-maat.nl

De inhoud van de spellingmethode is vanaf groep 4 opgebouwd aan de hand van
4 spellingregels, te weten Daarnaast komt de werkwoordspelling in de groepen 5 tot en met 8 uitgebreid aan bod.
www.spelling-op-maat.nl/
 
2.7.2.3 Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is een vak dat apart wordt aangeboden, maar dat tevens in de meeste vakken, vooral de zaakvakken, wordt toegepast.
Voor het vak begrijpend lezen werken we met de methode van Nieuwsbegrip-XL. Het nieuws van de dag vormt hierbij de leidraad, wat de betrokkenheid van de leerlingen aanzienlijk verhoogt! Er worden opdrachten op papier gemaakt, maar ook op de computer waarbij de aandacht voor de woordenschat geïntegreerd wordt. Als school hebben we gekozen voor de XL-versie van Nieuwsbegrip: hierin kan woordenschat extra geoefend worden, kunnen de kinderen ook thuis met Nieuwsbegrip aan de slag en hebben we een nog betere aansluiting op de zaakvakken.
Onder zaakvakken verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek. De strategieën die de kinderen via Nieuwsbegrip aanleren, leren ze ook toe te passen op deze teksten. Begrijpend lezen heb je immers nodig om de juiste kennis te kunnen filteren uit
de tekst. http://www.nieuwsbegrip.nl/
 
2.7.2.4 Rekenen
Voor rekenen werken we met de methode Wereld in getallen. Deze methode werkt met de zogenaamde dakpanconstructie, dat wil zeggen dat de volgende stappen bij ieder nieuw onderwerp gemaakt worden: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Naast  de lessen beschikt de methode ook over een weektaak, waarin de kinderen nog extra gelegenheid krijgen te oefenen en te herhalen. Tevens leren ze hierdoor zelf problemen op te lossen en te plannen. De weektaak is zowel op papier als digitaal. http://www.dewereldingetallen.nl
 
2.7.2.5 Schrijven
Het voorbereiden van schrijven begint al in de groepen 1 en 2. Hierbij kunt u denken aan oefeningen voor de fijne en grove motoriek. Vervolgens wordt er in groep 3 een aanvang gemaakt met het schrijven van losse tekens, letters en verbindingen. In groep 4 leren de kinderen aan elkaar schrijven en leren ze de hoofdletters. Vanaf groep 5 tot en met 8 wordt het temposchrijven steeds meer van belang en leren de kinderen tevens hun eigen handschrift te ontwikkelen.
Vanaf de tweede helft van groep 4 schrijven de kinderen met een vulpen. Deze wordt eenmalig door school verstrekt. Wanneer de vulpen stuk gaat of kwijtraakt, wordt deze eenmalig vervangen. Mocht de vulpen daarna nogmaals stukgaan of kwijtraken
http://www.schrijvenindebasisschool.nl
 
2.7.2.6 Wereldoriëntatie
Voor de wereld oriënterende vakken gebruiken we de methodes Naut, Meander en Brandaan voor respectievelijk natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis. De opbouw van deze lessen is bij alle drie deze vakken hetzelfde. Ieder vak bestaat uit 10 thema’s waarvan er 5 in groep 5 worden aangeboden en verdiept worden in groep 7. De andere 5 thema’s worden in groep 6 aangeboden en verdiept in groep 8.

Elke les heeft 4 stappen in het lesboek, en 4 stappen in het werkboek.

Qua inhoud kunt u bij Naut denken aan ‘planten en dieren’, ‘techniek om je heen’, ‘aarde in het heelal’. Bij Meander gaat het over thema’s als ‘water’, ‘platteland’, ‘over de grens’. En bij Brandaan worden de geschiedkundige onderwerpen verdeeld over de 10 tijdvakken nader bekeken.

Voor verdere uitleg verwijzen we u naar de site van Malmberg, waar u onder het kopje methodes per vakgebied meer informatie kunt lezen: www.malmberg.nl
 
2.7.2.7 Verkeer
Voor de verkeerslessen maken we gebruik van het materiaal dat door Veilig Verkeer Nederland wordt gemaakt. Voor de groep 1, 2 en 3 is dat  ‘Rondje Verkeer’, in groep 4 wordt er gebruik gemaakt van ‘Stap Vooruit’. Groep 5 en 6 werkt met ‘Op voeten en fietsen’ en in groep 7 en 8 wordt er gebruik gemaakt van de ‘Jeugdverkeerskrant’.
Veilig Verkeer Nederland zorgt er voor dat hun materiaal aansprekend is: ieder jaar updaten ze bijvoorbeeld de foto’s die gebruikt worden. Zo komen we ook vaak materiaal uit Zenderpark tegen. http://vvn.nl/wat-we-doen/op-de-basisschool/vvn-verkeerseducatielijn
 
2.7.2.8 Creatieve vakken
Voor de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama hebben we op school een uitdagend pakket aan lessen samengesteld. Deze lessen komen uit de methodes ‘Moet je doen’ en ‘Laat maar zien’. Er is bij ieder vak een doorlopende lijn van groep 3 tot en met 8. De lessen uit dit pakket worden ieder jaar gegeven en daarnaast is er ruimte voor iedere leerkracht om deze lessen naar eigen inzicht aan te vullen. Bij de groepen 1 en 2 wordt er aan de beeldende vorming gewerkt aan de hand van de methode ‘Kleuterplein’. De opdrachten sluiten daardoor altijd aan bij het thema waaraan gewerkt wordt.
Aan het einde van groep 2 wordt er een kleutermusical opgevoerd door alle kinderen van groep 2. Deze vindt plaats op het podium van school. Aan het einde van groep 8 is er de eindmusical door de leerlingen van groep 8, deze is in het Fulco theater.
Door het schooljaar heen hebben we ook een aantal keer een open podium, waar er groepsdoorbrekend voor elkaar opgetreden wordt.
 
2.7.2.9 Gymnastiek / schoolzwemmen
In de groepen 1 en 2 zijn de bewegingslessen verweven in de methode van Kleuterplein. Daarnaast worden er bewegingslessen in het speellokaal gegeven en wordt er vrijwel dagelijks buiten gespeeld. De kinderen gymmen in hun ondergoed en op gymschoenen welke op school bewaard worden.
In de groepen 3 tot en met 8 wordt er gegymd in de gymzalen van de Ark en/of het WOC. Voor deze gymlessen hebben de kinderen sportkleding en sportschoenen nodig. Na het gymmen kan er gedoucht worden. De lessen worden gegeven aan de hand van de methode “planmatig bewegingsonderwijs” .Hierin komen alle vaardigheden aan bod.
www.pearson-nl.com
Op de Ark (van Noach) doen we tevens aan schoolzwemmen. Alle kinderen krijgen 1 jaar zwemles aangeboden. In de tweede helft van groep 4 wordt hier mee begonnen, in de eerste helft van groep 5 wordt hier het vervolg aan gegeven. De kinderen krijgen les op hun eigen niveau. Ook voor de kinderen die reeds hun zwem-ABC hebben is er een lesaanbod.

Aan deze zwemlessen en het vervoer per bus zijn kosten verbonden. Per half jaar is dat €51,-, In totaal wordt er dus een extra bijdrage van €102,- gevraagd aan de ouders voor het schoolzwemmen.
 
2.7.2.10 Engels
In de groepen 1 t/m 8 wordt er Engels gegeven met behulp van Groove.me. Deze actuele methode leert de kinderen de taal spelenderwijs door middel van songteksten. De les begint klassikaal, met behulp van het digibord, vervolgens gaan de leerlingen individueel of in groepjes aan de slag. Ieder jaar worden er 15 songteksten gebruikt die de basis vormen voor de 30 lessen die gegeven worden. Ieder jaar vernieuwt Groove Me een deel van de nummers, zodat het altijd een actuele methode blijft. http://www.groove.me/
 
2.7.3 Kanjertraining
De Ark (van Noach) is een Kanjerschool. Dit houdt in dat we op onze school volgens de Kanjerregels met elkaar omgaan: 1. We vertrouwen elkaar; 2. We helpen elkaar; 3. We werken samen; 4. We hebben plezier; 5. We doen mee. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat kinderen positief over zichzelf en elkaar leren denken. De kanjertraining is beoordeeld door het Nederlands Jeugdinstituut als een van de zes beste anti-pestprogramma’s. http://www.kanjertraining.nl/
 
2.7.4 Godsdienstige vorming
De Ark (van Noach) is een katholieke school. Aan deze identiteit geven we vorm door middel van het gebruik van Trefwoord. Dagelijks worden er verhalen, liedjes of gedichtjes gebruikt die een link hebben met het geloof en met sociaal wenselijk gedrag. Niet alleen het Christendom komt aan de orde, ook aan andere geloofsovertuigingen wordt aandacht besteed.
Met Kerst hebben we een schoolbrede viering in de basiliek, gevolgd door een diner op school.
 
2.7.5 ICT
In alle leerjaren worden computers en tablets (in de loop van schooljaar 2015-2016) ingezet. Wij vinden het zeer nuttig en noodzakelijk dat kinderen ook met deze leermiddelen in aanraking komen. Wij hebben op school een netwerk waarvan de kinderen en de leerkrachten gebruik kunnen maken. In alle lokalen van de groepen 3 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord. Met deze digitale borden maken we de lessen dynamischer en meer visueel voor de kinderen. We kunnen optimaal gebruik maken van de (onderwijskundige) mogelijkheden die deze schoolborden bieden. In alle kleutergroepen is er een verrijdbaar digibord waarop meerdere kinderen tegelijk kunnen werken.

De computer en de tablets zijn onlosmakelijk verbonden aan ons onderwijs, omdat het ongekende mogelijkheden biedt voor leerkrachtonafhankelijk onderwijs. Hierbij kunnen leerlingen leerstof extra oefenen en herhalen of juist nieuwe leerstof en verdiepende oefeningen aangeboden krijgen. De computer geeft in de dagelijkse praktijk op onze school de kinderen de kans om hun kennis van de computer en het gebruik van het een divers aanbod aan programmatuur (Officepakket, internetsoftware, zoekmachines, etc.) in combinatie met elkaar te verruimen. Kortom ICT is bij ons geen bijzaak, maar een geïntegreerd onderdeel van ons aanbod.

Vanaf groep 5 heeft De Ark (van Noach) een computerprotocol ingevoerd. We zijn ons op school ervan bewust dat het gebruik van de computer vele voordelen heeft, maar dat er ook nadelen aan verbonden zijn. Dat gaan we niet uit de weg. Samen met de kinderen spreken we een gedragscode af. Hoe we met de computer om zouden moeten gaan. Deze afspraken hangen bij de computers. Kinderen die niet juist met deze regels omgaan krijgen een waarschuwing. Bij drie keer een waarschuwing geldt dat het desbetreffende kind uitgesloten wordt van deelname aan computerwerkzaamheden. Uiteraard zullen de leerkrachten voorafgaand aan een eventuele maatregel contact opnemen met de ouders/verzorgers, om met elkaar goede afspraken te maken.

Ten aanzien van het misbruik van computers kunnen we niet streng genoeg zijn, aangezien computers letterlijk onbegrensde mogelijkheden bieden om elkaar onheus te bejegenen. Wanneer zich dan ook incidenten buiten de school voordoen die consequenties en gevolgen hebben voor de sfeer in de school en het welbevinden en functioneren van onze leerlingen op school en het onderwijs, zullen we niet nalaten hier strenge maatregelen tegen te nemen en direct contact met ouders op te nemen. Hierbij kunt u denken aan het misbruik van MSN, Instagram, Facebook en andere sociale media.
 

2.8 Vervanging van leerkrachten

We streven er naar om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Ook in het onderwijs worden we geconfronteerd met de maatschappelijke beweging om meer in deeltijd te werken. Verschillende groepen hebben daardoor twee leerkrachten. Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt de klas waargenomen door een vervanger/ster. Zo kunnen we er voor zorgen dat het onderwijs doorgang kan vinden. We streven er naar de kinderen niet naar huis te sturen. Is er geen mogelijkheid een vervanger te krijgen, dan wordt het probleem intern geregeld door bijvoorbeeld plaatsing bij een andere groep.
 

2.9 Stagiaires

Wij hebben als stichting Trinamiek een samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool Utrecht in het kader van de begeleiding van Pabo-studenten. Een leerkracht is als schoolopleider verantwoordelijk voor de plaatsing van studenten bij ons op school en de juiste begeleiding. Wij vinden het belangrijk om toekomstige collega’s de mogelijkheid te bieden om het werken met de leerlingen en de ouders in de praktijk te leren. Eerstejaars studenten observeren in eerste instantie en voeren kleine onderdelen van de lesactiviteiten uit. Vierdejaars studenten staan gedurende langere periode voor de groep en zijn bijvoorbeeld ook aanwezig bij oudergesprekken.

boven >>

3 Toelating van kinderen op onze school

 

3.1 Inschrijven van leerlingen

De Ark (van Noach) staat open voor alle kinderen. Het enige wat eigenlijk van belang is dat de ouders onze visie onderschrijven. Wij kennen geen wachtlijsten en nemen alle leerlingen aan. Mocht u als ouder al voor het vierde jaar weten dat uw kind extra zorg en ondersteuning nodig zal hebben dan verwachten wij dat u dit aangeeft. Samen met u kunnen wij kijken wat onze (on)mogelijkheden zijn en bekijken we of wij de juiste school zijn. Mede door de invoering van Passend Onderwijs is het onze plicht om voor ieder kind een geschikte school te vinden.

 

3.2 Vier jaar en naar school

Als u overweegt om uw kind op de Ark (van Noach) in te schrijven, dan kunt u contact opnemen en een afspraak maken. U wordt dan uitgenodigd voor een bezoek op school, waarbij u een rondleiding door de school krijgt en u tevens van alle noodzakelijke informatie over de Ark (van Noach) wordt voorzien. Als school staan wij open voor elk kind waarvan de ouders/verzorgers de grondslag van de school respecteren en de leerlingen deelnemen aan alle activiteiten van de school. Als uw kind staat ingeschreven, ontvangt u ongeveer drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt een formulier, waarop u bijzonderheden over uw zoon/dochter kunt invullen. Na indeling in een groep, wordt uw kind voor zijn/haar vierde verjaardag uitgenodigd om alvast vijf dagdelen te komen wennen. Tevens ontvangt u een welkomstboekje met nuttige informatie over de school en wordt de komst van uw kind kenbaar gemaakt bij de klassenouders, zodat zij contact met u kunnen opnemen om één en ander uit te leggen.
Leerlingen zijn hele dagen welkom vanaf het moment dat het kind vier jaar wordt. De vierde verjaardag wordt echter niet op school gevierd. De laatste drie weken van het schooljaar en in de maand december stromen geen nieuwe leerlingen in. Kinderen, die in de zomervakantie vier jaar worden, starten de tweede dag van het nieuwe schooljaar.

 

3.3 Inschrijven van zij-instromers

Bij de afweging om kinderen tussentijds aan te nemen staat het belang van het kind centraal. De school zal bij ieder individu een afweging maken of het verantwoord is om de leerling te onderrichten bij ons op school. Mochten wij tot de conclusie gekomen zijn, dat de leerling op een andere school binnen ons samenwerkingsverband (Profi Pendi) beter tot zijn recht komt, zullen wij dit in een gesprek met de ouders aangaan.
 
De volgende overwegingen zullen meegenomen worden in het besluit en worden per jaar bekeken:  
Bij de aannameprocedure van deze nieuwe leerling vindt een oriënterend gesprek plaats met de ouders. Daarnaast nemen we altijd contact op met de school van herkomst en ontvangen wij een onderwijskundig rapport van de school waar het kind vandaan komt. Wij verwachten van ouders een open communicatie over het gedrag en de eventuele resultaten van onderzoeken van de leerling. Op basis van bovenstaande informatie wordt bepaald of uw kind op de korte en lange termijn bij ons op school plaatsbaar is. Uw kind kan ook een dag in zijn/haar nieuwe klas komen kijken.
 

3.4 Passend Onderwijs

Kinderen moeten onderwijs krijgen dat bij hen past. Alle scholen bieden een basis onderwijsaanbod, daar hoort ook ondersteuning bij. De leerkrachten zullen ondersteuning moeten bieden aan kinderen die wat extra's nodig hebben. Er moeten keuzes gemaakt worden wat betreft de mogelijkheden in de groep en in de school. Deze afspraken en werkwijze is continu aan verandering onderhevig. Als school blijven we investeren in het professionaliseren van de leerkrachten om steeds meer zelf, in de school, te kunnen doen aan preventieve en licht curatieve interventies. Voor meer informatie over de leerlingenzorg verwijzen wij u naar het school ondersteuningsprofiel (ter inzage, zie website).
 

4.5 Het samenwerkingsverband

Profi Pendi is het samenwerkingsverband voor primair onderwijs, waar de Ark (van Noach) bij is aangesloten. Dit is ontstaan als gevolg van de wet Passend Onderwijs en bestaat uit 18 deelnemende besturen van 79 scholen, waarvan 4 SBO scholen en 1 SO school in de regio Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Zoals de naam Profi (passend) Pendi (samen) al aangeeft, zorgen we met elkaar en met ouders dat elk van de 18.000 leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgt.
 
De opdracht van Profi Pendi is als volgt: kinderen moeten zich op school optimaal kunnen ontwikkelen, dichtbij huis. Ouders zijn daarbij altijd betrokken. Het samenwerkingsverband moet zorgen voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de kinderen, de scholen en eventueel de ouders. Dat vraagt een grote mate van samenwerking met organisaties die ook rondom het kind, de school en het gezin ondersteuning verzorgen. Denk aan Centra voor Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg. 

boven >>

4 De ondersteuning voor de kinderen

De schoolbesturen in het gebied van SWV Profi Pendi zijn zich bewust van hun zorgplicht. Hoewel het uitgangspunt is dat kinderen thuisnabij onderwijs volgen, zal dat niet altijd mogelijk zijn, want niet alle gespecialiseerde vormen van ondersteuning kunnen worden geboden binnen de scholen die gevestigd zijn in de regio. Doordat naast de scholen voor SBO en SO binnen Profi Pendi ook SO-scholen buiten deze regio deelnemen aan het samenwerkingsverband, kan worden voldaan aan de wettelijke plicht om voor leerlingen, die in verband met hun ondersteuningsbehoeften niet worden toegelaten tot een school in het gebied van het SWV, een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Voor leerlingen die naast specifieke onderwijsbehoeften ook vormen van jeugdzorg nodig hebben, zijn met de gemeenten in de regio afspraken gemaakt. 
 

4.1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school
4.1.1 De ondersteuningsstructuur

Op onze school werken we volgens de cyclus van handelingsgericht werken. Dit is een manier van praten, werken en organiseren van de passend onderwijs op school voor álle leerlingen. Binnen handelingsgericht werken clusteren wij leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften waarbij naast de cognitieve ontwikkeling ook rekening wordt gehouden met de sociaal-emotionele kant van het kind.
Door het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van alle leerlingen worden mogelijke (leer)problemen tijdig in kaart gebracht en kan waar nodig het leerstofaanbod aangepast worden. Het onderwijsaanbod van de basisvaardigheden (lezen, rekenen, taal) wordt in de groepen 3 t/m 8 op drie niveaus aangeboden: instructie-afhankelijk-aanbod (intensief aanbod), instructie-gevoelig-aanbod (basis aanbod) en instructie-onafhankelijk aanbod (verrijkend/verdiepend aanbod). 

4.1.2 Het leerlingvolgsysteem PARNASSYS
Om de leerlingen goed te kunnen volgen, houden wij van iedere leerling een digitaal dossier bij. Hierin staan gegevens over het gezin, afspraken met ouders/verzorgers, eventuele handelingsplannen (werkwijze voor een speciale aanpak), observaties, toets gegevens (niet-methodetoetsen van CITO en methodetoetsen) en rapportagegegevens. Ook worden hierin de verslagen van eventuele besprekingen en onderzoeken bewaard. Door het goed bijhouden van de ontwikkelingen van de leerlingen in een leerlingvolgsysteem kunnen wij de vorderingen van een kind vanaf zijn/haar kleuterperiode tot aan groep 8 goed volgen en eventueel bijsturen. Dit leerling dossier is voor de ouders/verzorgers van de leerling ter inzage. Ook hebben ouders/verzorgers recht op een afschrift van een onderwijskundig rapport ingeval de leerling de school verlaat. De leerling administratie wordt vijf jaar na het verlaten van de school vernietigd (onderwijskundig rapport en psychologisch onderzoek worden 2 jaar na het verlaten van de school vernietigd).
 
4.1.3 Groepsbespreking en leerlingbespreking
Na iedere toets periode (twee keer per jaar) bespreken de leerkrachten samen met de Interne Begeleider (IB-er) de vorderingen van de groep. Er wordt bekeken of het onderwijsaanbod voldoet voor alle leerlingen (clusteren van leerlingen per aanbod) en naar klassenmanagement/organisatie. Dit alles wordt vastgelegd in groepsplannen, die twee maal per jaar geëvalueerd en bijgesteld worden.
Er vinden ook regelmatig parallel overleggen plaats tussen de parallelgroepen over de resultaten van hun groepen in relatie tot het onderwijsaanbod.
Door het jaar heen vinden er buiten de groepsbesprekingen ook leerling besprekingen plaats. De groepsleerkracht en de IB-er spreken dan over de ontwikkeling van individuele leerlingen waarvoor een specifieke hulpvraag geldt.
 
4.1.4 Het bespreken van de vorderingen van de kinderen met de ouders/verzorgers
Ouders zijn samenwerkingspartners en worden nauw betrokken bij de ontwikkeling rondom hun kind. Om deze samenwerking een nog betere inhoud te geven, worden in oktober alle ouders uitgenodigd voor een Afstemmingsgesprek (een 10-minutengesprek). Ter voorbereiding van dit gesprek vult de ouder een vragenlijst in over het kind die als leidraad zal dienen voor dit gesprek. Doel van dit Afstemmingsgesprek is helder te krijgen hoe het komende schooljaar gewerkt gaat worden met uw kind: welke doelen worden gesteld, welke ontwikkelpunten zijn realistisch, welke wederzijdse verwachtingen zijn er.
Daarnaast krijgen de leerlingen twee keer per jaar een schoolverslag mee naar huis, in februari en in juni. Naar aanleiding van het verslag in februari worden ouders/verzorgers uitgenodigd om dit met de leerkracht te bespreken in een 10-minuten gesprek. Tijdens deze gesprekken komen behalve de leerresultaten ook de sociale en de emotionele ontwikkeling van het kind aan de orde. Na de rapporten van juni zijn er ook gesprekken, deze keer mogelijk wanneer de leerkracht en/of ouder daar aanleiding toe zien.
Aanvullende informatie voor de kleutergroepen: voor de kleutergroepen geldt dat alle kinderen die tussen de 6 weken en 6 maanden op school zitten een eerste indruk verslag meekrijgen. Wanneer het kind langer dan 6 maanden op school zit, hebben wij voldoende informatie om een rapport mee te geven. Daarnaast volgen we dezelfde rapportencyclus als de groepen 3 tot en met 8.
Wanneer er sprake is van een mogelijk onderzoek of indien een andere aanpak gewenst is in het leerproces, dan worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht door de groepsleerkracht eventueel in aanwezigheid van de IB-er. Eventuele belangrijke afspraken worden vastgelegd. Soms wordt het verslag van het gesprek met ouders/verzorgers ook overhandigd aan de ouders/verzorgers.
Als een ouder/verzorger of leerkracht de behoefte heeft om tussentijds over de ontwikkeling(en) van het kind te spreken, dan wordt er tussentijds een afspraak gemaakt.
Respectvol contact en vertrouwen tussen school en ouders is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het kind en een goede communicatie.
 
4.1.5 De procedure die gevolgd wordt indien er extra ondersteuning nodig is
Wij vinden het belangrijk, dat alle kinderen zo veel mogelijk de benodigde ondersteuning krijgen. De leerkracht volgt de ontwikkeling van het kind op de voet. Dit gebeurt door observaties en toetsen. Als er opvallende aandachtspunten zijn, worden deze door de leerkracht besproken met de interne begeleider. Dit kunnen problemen zijn op een leergebied, maar ook sociaal-emotionele of motorische problemen kunnen aan de orde komen.
Wanneer het aandachtspunt verder bekeken dient te worden, neemt de groepsleerkracht contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om de aanpak te bespreken en verzoekt hen om toestemming. De aanpak kan bestaan uit meer observeren, toetsen door de IB-er, of er wordt hulp gezocht van deskundigen buiten de school. Naar aanleiding van de uitslagen van het verdiepende onderzoek kan het volgende besloten worden: Bovenstaande zal veelal besproken worden in een multidisciplinair overleg (MDO) waarbij alle betrokkenen gezamenlijk (school, ouders, externe deskundige, kind) zullen kijken wat een volgende stap zou kunnen zijn. Dit kan variëren van advies m.b.t. handelen in de klas tot verwijzing naar het SBO of Speciaal Onderwijs (SO).
 
4.1.6 Beleid overgang naar de volgende groep

Leerlingen gaan niet altijd automatisch over naar de volgende groep. Via ons leerlingvolgsysteem houden we alle leerlingen goed in de gaten en worden de resultaten en observaties besproken door de leerkracht en de IB-er. Als team van De Ark (van Noach) vinden wij, dat kinderen zich in een ononderbroken lijn moeten kunnen ontwikkelen. Vandaar dat wij binnen de groepen werken met meerdere instructieniveaus.
Een leerling blijft niet zitten als het op één gebied onvoldoende resultaten behaalt. Als een leerling op meerdere gebieden (resultaten, werkhouding, zelfstandigheid enz.) lager scoort, dan wij gezien de aanwezige capaciteiten verwachten, kan de leerkracht na overleg met de Intern Begeleider besluiten de leerling een jaar te laten doubleren, zodat de prestaties verbeterd kunnen worden. Dit heeft het meeste rendement in de onderbouw/middenbouw, omdat hier de basis gelegd wordt voor de verdere ontwikkeling. Uiterlijk bij de rapportbespreking in maart zal de leerkracht het eventueel doubleren met de ouders/verzorgers bespreken. Vanzelfsprekend proberen de leerkrachten in goed overleg met de ouders/verzorgers deze beslissing te nemen. Als dit overleg niet leidt tot een gemeenschappelijk besluit, ligt de definitieve beslissing bij de school.
Bij de overgang naar een volgende groep worden ouders/verzorgers van leerlingen die met specifieke zorg zijn overgedragen in de eerste weken van het nieuwe schooljaar uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht.

Rapportage

Middels uitslagen van de methodegebonden toetsen, eigen observaties en het CITO-leerlingvolgsysteem krijgen wij een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Dit beeld wordt geschetst in de rapporten, die de leerlingen van ons meekrijgen.
Groep 1 en 2
De kinderen uit de groepen 1 en 2 krijgen 2 maal per jaar een rapport mee naar huis. Het eerste rapport rond januari, het tweede rapport rond juni. Wanneer uw kind korter dan 6 maanden op school zit, krijgt het in plaats van een rapport, een eerste indruk verslag mee. De rapporten en het verslag zijn gebaseerd op de leerlijnen uit Kijk; het observatiemodel waar we mee werken. 
 
Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 krijgt uw kind het schoolverslag driemaal per jaar mee naar huis. Het eerste verslag is een “Eerste indruk verslag” waarin kort iets verteld wordt over uw kind in de klas. In de andere twee verslagen worden de verschillende onderdelen gewaardeerd. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen beoordelingen op basis van de methode en de verschillende Cito-toetsen.
 
Beoordelingen op basis van de methodes
Allereerst worden de verschillende onderdelen gewaardeerd op basis van de methode-toetsen en observaties. De methodetoetsen controleren na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) in welke mate de leerling de aangeboden kennis en vaardigheden uit de methode (op korte termijn) beheerst. In het rapport gebeurt dit met de onderstaande afkortingen:                    
zg   = zeer goed
g     = goed
rv    = ruim voldoende
v     = voldoende
m    = matig
o     = onvoldoende
 
NB  = niet te beoordelen
 
 
Cito-toetsen
Daarnaast worden op het rapport de Cito-toetsen vermeld. Dit zijn onafhankelijke toetsen die   
landelijk genormeerd zijn. Deze toetsen hebben tot doel de mate van beheersing van de  
leerstof over een langere periode te meten. De scores die uw kind op deze toetsen behaalt,
worden vergeleken met het landelijk gemiddelde van leerlingen in dezelfde leeftijdscategorie.
De scores op deze toetsen kunnen afwijken van de methodetoetsen. Hierbij zijn de volgende
scores mogelijk:
I       = goed
II      = ruim voldoende
III     = voldoende
IV     = matig
V      = onvoldoende
 
Hierbij wordt tevens vermeld op welk niveau de toets is afgenomen. Individuele leerlingen    
kunnen immers een toets maken op een lager of hoger niveau. De gebruikte afkortingen
betekenen het volgende: M3 (midden 3), E3 (eind 3), M4 (midden 4), etc.
 
Verschillen tussen een Cito- en methodetoets
  1. Er zijn drie belangrijke verschillen tussen een Cito-toets en een methodetoets:
    De Cito-toetsen meten een vaardigheid als geheel, een methodetoets meet (onderdelen van) vaardigheden die net aan bod zijn geweest. Methodetoetsen zijn veelal beheersingstoetsen. Cito-toetsen zijn vaardigheidstoetsen. Een Cito-toets bevat opgaven van uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Dat zijn niet alleen opgaven passend bij de groep waarin de leerlingen zitten, maar ook opgaven die beduidend moeilijker of makkelijker zijn. Zo komen verschillen tussen leerlingen naar voren en wordt ook duidelijk welke leerlingen wat extra’s aankunnen.
  2. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd, een methodetoets heeft doorgaans geen landelijke vergelijkingsnorm. Bij een methodetoets formuleert de methode zelf haar richtlijnen, bijvoorbeeld dat de beheersing voldoende is als acht van de tien vragen goed zijn gemaakt. De Cito-toetsen worden voor de uitgave bij een grote representatieve groep leerlingen afgenomen om zo de landelijke verdeling van de scores vast te stellen. De toetsuitslagen geven een beeld hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdgenoten. De mogelijke uitstroom naar het voortgezet onderwijs kan hierdoor mede bepaald worden.
  3. De methodetoets helpt de leerkracht en de leerling om in te schatten welke aangeboden kennis en vaardigheid wel of niet beheerst wordt. De methodetoets toetst alle onderdelen van het onderwijsprogramma en diagnosticeert welke extra ondersteuning of uitdaging wenselijk is.
 
Verschil in resultaat tussen methode- en Cito-toetsen
Er kan een verschil bestaan in het resultaat tussen de Cito- en methodetoetsen. Het verschil in resultaat kan van alles betekenen. Een groot verschil is voor de leerkracht reden om nader onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld door de antwoorden te bekijken of in gesprek te gaan met de leerling. Tevens kan de uitslag vergeleken worden met eerdere toetsen, omdat er misschien sprake is van een incident. Verschillen kunnen ook ontstaan doordat Cito-toetsen opgaven bevatten op een lager en hoger niveau dan het onderwijsaanbod van de afgelopen periode. Hierdoor kunnen de prestaties van de leerlingen, die meer dan wel minder moeite hebben op een bepaald vakgebied, in kaart gebracht worden. Een Cito-toets bevraagt per definitie meer en andere leerstof dan in de lessen wordt aangeboden door de leerkracht of de methode en doet hierdoor meer beroep op het inzicht van de leerling. Verschillen in resultaten zijn kortom goed mogelijk.
           
4.2 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
Er zijn verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Hierover worden de ouders/ verzorgers door de Ark (van Noach) geïnformeerd. Eind groep 7 krijgen zij, op basis van leer- en kindkenmerken, de methodegebonden toetsen en aan de hand van de Cito-leerresultaten tijdens de schoolloopbaan, een eerste bandbreedte advies. De leerkracht geeft dan aan welke vorm van vervolgonderwijs de school op dat moment denkt. Halverwege groep 8 ontvangt de ouder/verzorger een definitief schooladvies, waarna u een school voor uw zoon/dochter kunt uitzoeken. In de maanden januari en februari hebben de meeste scholen in onze omgeving open dagen waar de ouders met hun kind naar toe kunnen gaan. Groep 8 zal ook met de leerkracht enkele scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken.
In de maand maart maken de ouders/verzorgers en het kind de definitieve keuze en melden de ouders/verzorgers hun kind aan op de school van hun keuze. De leerkracht van groep 8 schrijft voor iedere leerling een onderwijskundig rapport dat na de aanmelding naar de scholen gestuurd wordt. Vervolgens bespreekt de leerkracht van groep 8 de kinderen ook nog met de brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs. Sinds 2015 wordt de Eindtoets eind april afgenomen. Deze toets geeft in vele gevallen de bevestiging van het eerder afgegeven advies. Mocht de uitslag van de toets hoger zijn dan dit advies,  kan de school dit nader bekijken en eventueel heroverwegen. Bij een lagere score gebeurt dit niet.
 
4.3 Jeugdgezondheidszorg
Elk kind maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden Nederland begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van schoolkinderen. In groep 2 en 7 van de basisschool worden de kinderen en hun ouders uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het onderzoek bekijkt zij de groei van het kind, bespreekt de psychosociale aspecten van de ontwikkeling en test het gezichtsvermogen en het gehoor. Ook als het kind niet in groep 2 of groep 7 zit, kan er contact opgenomen worden met de GGD, bijvoorbeeld als er vragen zijn over inentingen, de gezondheid of de ontwikkeling van het kind. De adresgegevens zijn opgenomen in hoofdstuk 12.
 
In het jaar dat het kind negen jaar wordt, krijgen ouders/verzorgers een oproep om het kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. Meer informatie: www.ggdmn.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdmn.nl
 
4.4 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld? Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG. In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD Midden-Nederland en het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen. Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail, telefoon of je kunt binnenlopen op het inloopspreekuur. Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op de website www.cjgijsselstein.nl.  De GGD is kernpartner binnen het CJG.
 
4.5 GGD
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente.
 
4.6 Kinderfysiotherapie op school
Kinderfysiotherapeut Fred Gras behandelt kinderen die kinderfysiotherapie nodig hebben. Dit geldt voor kinderen waarbij het langer duurt of de ontwikkeling van de zintuigen en motoriek afwijkt van het gebruikelijke.  Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring op doen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.
Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests ontstaat een volledig beeld van het motorische niveau . De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkene spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe een kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Op basis van de bevindingen wordt een  een behandelplan opgesteld. De behandelingen vinden dus op school plaats waardoor de lijnen kort zijn met de leerkrachten en het kind niet buiten schooltijd een afspraak hoeft te maken.
 
4.7 Verwijsindex (VIR)
De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met de ouder/verzorger en/of jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden om zo de zorg aan de jeugdige te optimaliseren. De school zal pas een verwijzing in de index maken na contact met ouders. Voor meer informatie, zie www.verwijsindexmiddennederland.nl.
 
4.8 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Als team zijnde hebben wij op dit terrein een scholing gevolgd en volgen het daarbij behorende stappenplan. Onderdeel daarvan is dat wij altijd eerst contact opnemen met de betrokkenen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode

4.9 VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Deze kinderen hebben een indicatie gekregen vanuit voorschoolse instellingen of hebben moeite met taal .Deze kinderen gaan 1 keer per week in klein groepsverband aan de slag met de thema’s die ook in de klas aan bod komen. Er vindt pre-teaching plaats of de onderwerpen uit de klas worden herhaald.

4.10 Taaltoppers

Eén keer per week vindt de Taaltoppers-klas plaats voor leerlingen met een taal- en spraakstoornis (TOS). Deze kinderen krijgen volgens hun eigen OPP les in klein groepsverband onder begeleiding van een extra ondersteuner van binnen de school, een leerkracht cluster 2 (Auris) en een logopediste. 

4.11 Kleine Kanjerkring

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die in de klassensituatie opvallen door hun sociaal-emotioneel gedrag kunnen begeleid worden in de Kleine Kanjerkring, volgens de methode van de Kanjertraining. Het doel is om ieder kind een veilige basis te geven in zijn of haar handelen. En het kind helpen om zich op een autonome en authentieke manier te ontwikkelen door middel van zelfreflectie. De IB’er en leerkracht bepalen samen, in overleg met ouders, of een kind baat heeft bij de kleine Kanjerkring en of hij/zij er aan gaat deelnemen. 

4.12 Plusklas

Voor enkele kinderen van de groepen 5 t/m 8 bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de plusklas. Deze klas komt 1 keer per week bij elkaar onder de begeleiding van de begeleider Excellente leerlingen. Om hier aan deel te nemen zijn een aantal criteria opgesteld. Deze leerlingen moeten onder andere een voorsprong hebben van meer dan 1,5 jaar op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en spelling. En deze kinderen hebben niet genoeg aan de verrijking in de groep. De school bekijkt aan de hand van alle criteria of een leerling geschikt is voor deze klas. Het doel van de plusklas is: omgaan met gelijkgestemden, Leren leren en blijven presteren.

boven >>

5 Communicatie met ouders/verzorgers

5.1      Ouders als partners

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige samenwerking met de ouders. Wij zijn de pedagogische en didactische deskundigen en de ouders zijn de experts als het over de eigenheid van het kind gaat. De kunst is om deze krachten te bundelen en samen te gaan voor een optimale ontwikkeling van het kind. Een belangrijke voorwaarde voor een goede samenwerking is het zorgvuldig en tijdig informeren van ouders over de ontwikkelingen op onze school, in de klas en uiteraard van hun eigen kind(eren). We kiezen ervoor ouders hierover gedurende het schooljaar zowel digitaal als persoonlijk te informeren.
In paragraaf 6.2 hebben wij de communicatiemiddelen op een rijtje gezet. Uiteraard kunnen ouders – buiten dit schema – altijd een afspraak maken met de leerkracht van hun kind, de locatieleiding of directie voor een persoonlijk gesprek.
 
Op onze school worden met regelmaat extra activiteiten georganiseerd, zowel tijdens als na schooltijd. Voorbeelden hiervan zijn vieringen van katholieke feestdagen, de sportdag, de schoolreis en de lessen buiten het schoollokaal. Ook deze activiteiten dragen bij aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van onze leerlingen. Voor de organisatie van deze activiteiten zijn wij afhankelijk van de hulp van ouders. Wij verwachten dan ook dat alle ouders hier een actieve bijdrage aan leveren. Op de jaarlijks terugkerende groepsinformatieavond wordt in overleg met de ouders hiervoor een rooster opgesteld. Op basis van de jaarkalender, die zij in de weken daaraan voorafgaand ontvangen, kunnen ouders zelf aangeven wanneer en aan welke activiteiten ze mee willen helpen. 

6.2 Communicatiemiddelen
Wat Inhoud/doel Vorm Frequentie
Kalender met jaarplanning Een overzicht van alle vakanties, studiedagen, activiteiten, vieringen en dergelijke gedurende het lopende schooljaar. Papier 1 x per jaar
Informatieavond per klas Kennismaking leerkracht met de ouders, doornemen van de jaarkalender en invullen van het ouderrooster (hulp ouders aan activiteiten). Papier / digitaal 1 x per jaar
Inloopochtenden Groep 1 en 2: het samen met het eigen kind ontdekken van speel- en leermateriaal Persoonlijk Wisselend
Groep 3-8: op afspraak een les bijwonen in de klas.    
Nieuwsbrief Arktueel Informatiebulletin over school- gerelateerde zaken. Digitaal 8 x per jaar
Website Op de website is informatie terug te vinden over de school of de groep. Digitaal Dagelijks
Schoolapp Via deze app is alle informatie over de school terug te vinden. Digitaal Dagelijks
Twitter Onze school heeft een Twitteraccount, waarop tweets vanuit school worden geplaatst. Digitaal Dagelijks
Bericht van de leerkracht Informatie over organisatorische zaken die specifiek één groep aangaan. Bijvoorbeeld; aanvraag voor hulp, informatie over invulling gymles en dergelijke. Digitaal Indien nodig
 
Wat Inhoud/doel Vorm Frequentie
Afstemmingsgesprek Persoonlijk gesprek tussen leerkracht en ouders over ontwikkeling van hun kind aan het begin van het schooljaar Persoonlijk 1 x per jaar
 
Tienminutengesprek Persoonlijk gesprek tussen leerkracht en ouders naar aanleiding van het schoolverslag Persoonlijk 2x per jaar a.d.h.v. eerste en tweede rapport. (maart en juli)
Oudergesprek Op initiatief van de leerkracht of de ouder wordt er een extra gesprek aangevraagd. Persoonlijk Wisselend
Directiebrief Brief vanuit de directie over belangrijke organisatorische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een zwangerschapsverlof of verandering van schooltijden. Mail Wanneer nodig
5.3 Wijze van communicatie
Als kanjerschool leren we de leerlingen op de Ark (van Noach) op een respectvolle manier met elkaar te communiceren. Hiervoor worden de richtlijnen van de kanjertraining gebruikt. Respectvolle communicatie vinden wij ook voor ouders/verzorgers van belang. Op onze school praten we dan ook met elkaar en niet over elkaar. Bij vragen of problemen wordt in eerste instantie altijd contact opgenomen met de groepsleerkracht. In overleg kunnen onduidelijkheden worden weggenomen. Bij het zoeken naar een oplossing van een probleem is het uitgangspunt ook altijd dat we op zoek gaan naar een oplossing die goed is voor iedereen (kinderen, ouders/verzorgers, school).
 
5.4 Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de ouders op onze school. Ze adviseert over en stemt in met het beleid van de school. Het is de ‘formele’ gesprekspartner van de schooldirectie; dit is wettelijk verplicht. De MR bestaat uit zes leerkrachten en zes ouders/verzorgers. De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar en kan daarna met nog eens drie jaar worden verlengd. De MR adviseert over en stemt in met het beleid van de school. De notulen van de vergadering kunt u op de website inzien. Vergaderingen zijn openbaar.
De Ark (van Noach) zijn ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt het gemeenschappelijke belang voor alle scholen binnen de stichting Trinamiek.
 
5.5 Oudervereniging
De Ark (van Noach) heeft een actieve oudervereniging (OV), onder leiding van Mirella van der Vlist en Ilse de Haan. De oudervereniging organiseert activiteiten in samenwerking met de school, bevordert het contact tussen school en de ouders/verzorgers en behartigt de belangen van de leerlingen. De leden van de oudervereniging worden gekozen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage en de ondernomen activiteiten. Vergaderingen zijn openbaar en notulen opvraagbaar. Yvonne Hoefs en Franca Bouwman vertegenwoordigen het leerkrachtenteam tijdens de vergaderingen.
De ouderraad van de Ark (van Noach) is aangesloten bij het overkoepelende orgaan, de Nederlandse Katholieke Oudervereniging.
 
5.6 Ouderbijdrage
Voor de organisatie van de activiteiten, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, vraagt de OV jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage van 15 euro per jaar (de schoolreisbijdrage is 28,50 euro per jaar). Hiervoor gaan ouders/verzorgers een schriftelijke overeenkomst aan na aanmelding van hun kind. In groep 8 wordt een bijdrage gevraagd voor deelname van het schoolkamp en de afscheidsmusical.
 
5.7 De klassenouders

Klassenouders zijn ouders/verzorgers uit iedere groep die aan het begin van ieder schooljaar gekozen worden. Zij overleggen regelmatig met de leerkracht en de ouders/verzorgers van de groep. Deze ouders kunnen activiteiten organiseren voor de groep of hulp bieden als het nodig is. Ook zorgen de klassenouders er voor dat andere ouders/verzorgers uit de groep ingeschakeld worden bij activiteiten. Ouders/verzorgers worden zo meer betrokken bij het schoolgebeuren. De afstand tussen ouders/verzorgers en school wordt kleiner en ideeën van ouders/verzorgers kunnen leiden tot goede veranderingen. 

boven >>

8 Ontwikkelingsplan

De Ark (van Noach) wil zich de komende jaren verder ontwikkelen op het gebied van onderwijs, personeel, ICT en management. Het onderstaande plan geeft aan wat de Ark (van Noach) in de periode 2014-2019 voor ontwikkelpunten heeft.

  Onderwerp N.a.v. Doel Tijdsindicatie
2014-
2015
2015-
2016
2016-2017 2017-2018 2018-2019
Onderwijs-kundig                
1 Zaakvakken Bestaand beleid en wens team Brandaan: projectmatig werken met toepassingen ICT   I E BS B
Naut/Techniek I E BS B  
2 Taalonderwijs Resultaten Cito WS en BL en evaluatie vanuit het team.
 
 
Leesmotivatie vanuit vertrouwen     I E BS/B
Mondelinge taalvaardigheid       I E
Schrijfonderwijs, betekeninsvol (website)     I E BS
Techn. Lezen/ Estafette: min doelen technisch lezen handhaven: 80% van de kinderen op niveau I. II van de groepen 4-8
Nieuw doel: 75% groep 3 op I en II
BS B      
Groepsplan Lezen   I E BS  
Woordenschat didaktiek E BS B    
Begrijpend lezen, Nieuwsbegrip XL E BS B    
Invoering taal  + spellingsmethode nieuw E BS B    
3 Beredeneerd aanbod kleuteronderwijs
 
Inspectie,
1-zorgroute
 
           
Kijk leerlingvolgsysteem   I E - BS B  
Kleuterrapport Parnassys/KIJK I-E BS      
           
4 Rekenonderwijs Afschrijving, team Groepsplan Rekenen  en didaktiek rekenonderwijs onderrichten (leerlijnen, 3- slagmodel + verlengde instructie) I-E BS - B      
Met sprongen vooruit   I E BS B
5 Creatieve ontwikkeling Nieuw beleid Invoeren tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, dans   I - E BS - B    
Culturele vorming     V I E
6 Engels Verouderde methode Invoeren nieuwe methode + differentiatie E - BS B      
Visie ontwikkeling eerder leerjaar   V      
7 Beleid boven-presteerders Bestaand beleid Het verzorgen van een onderwijsaanbod op maat voor bovenpresteerders (plusboek taal, Pre-teaching en vooraf toetsen)   V-I BS B  
Plusklas. Nieuwe opzet   BS V I BS
8 Rapport 3-8 Leerkrachten Rapport. Professioneler en minder werk door koppeling Parnassys I E - BS B    
9 Leren leren / zelfstandig werken Vanuit studie  gedrags-coördinatoren Alle kinderen begeleiden in hun ontwikkeling leren leren vanuit vertrouwen en in betekenisvolle context   I E BS B
10 Pedagogisch klimaat, kanjertraining Ervaringen team, feedback van ouders
 
Kanjertraining starten, doelen:
  1. vaardigheid pedagogisch handelen vergroten
  2. Minder escalaties tussen lln (mediawijsheid)
  I B    
Personeel                
12 Gesprekstechnie-ken Passend onderwijs en protocol kindermishandeling Vaardigheid gespreksvoeringstechnieken vergroten van het team: afstemmingsgesprekken en protocol kindermishandeling   I-E BS BS BS
13 Opleidings-coördinatoren Opleidingsschool Begeleiden stagiairs en professionalisering team V - I BS - B      
ICT                
14 ICT-onderwijs
 
 
Maatschappij - team ICT Beleid Stichtingsbreed en schoolspecifiek onder begeleiding van Arno Coenders I E BS    
Website verbeteren door invullen klassenpagina’s.   I BS BS BS
Leerkracht vaardigheden verbeteren door scholing ICT Arno Coenders   I I E BS
I pads invoeren bij rekenmethode   I I E BS
Cloud/glasvezel/netwerk optimaliseren I BS      
Manage-ment                
15 Ouderbetrokken-heid vergroten Teruglopend lln aantal – Passend Onderwijs Vensters PO   I E BS  
Ouders als partners / koffieochtend   I      
Lesdoelen zichtbaar maken voor ouders   I E BS  
Oriëntatie openstellen Parnassys   V-I I-E BS B
16 Andere Tijden Stichting, huidig rooster Teamleren / Rust en regelmaat / Werktijden   BS B    
Brede school principes uitbouwen vanuit MI (verlenging onderwijs)   V I - E BS B
17 Financieel beleid Beleid Stichting 
Trinamiek
Meerjaren investeringsplan maken   I E    
18 Verbouwing Ark van Noach
 
Beschikbaarheid financiën gemeente Geschikt maken van het gebouw voor het onderwijs van de toekomst, op basis van onze visie   B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opknappen ARK   Geschikt maken van het gebouw voor het onderwijs van de toekomst, op basis van onze visie   B      
20 Arbomeester Cyclus Invullen Arbomeester en uitzetten actiepunten   I BS B  
Fase:  V= voorbereiding     O= ontwikkeling   I=invoering     E=evaluatie   BS= bijstellen    B = borging
 
boven >>

7 Resultaten van het onderwijs

7.1      Eindresultaten
Onze school scoort boven het landelijk gemiddelde op de CITO-eindtoets. Hieronder staat een overzicht van de uitstroom van de leerlingen naar de verschillende typen voor voortgezet onderwijs van de afgelopen 4 jaar van beide scholen.

Uitstroomgegevens
  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
  Ark Noach Ark Noach Ark Noach Ark Noach
Speciaal VO/praktijk onderwijs VO                
VMBO-LWOO           8   13
VMBO-KL   2   7 4 12   4
VMBO KL/TL             7 8
VMBO-BL/TL 5 9 7 6   3    
VMBO TL         7 17 1 10
VMBO-TL/HAVO 7 19 7 16   4 7 16
HAVO 7 6 9 10 7 17 3 9
HAVO/VWO   8   3   12 4 13
VWO 10 18 6 12 12 21 8 12
Totaal schoolverlaters  
29
 
62
 
29
 
54
 
30
 
94
 
30
 
85
 
7.2      Ouderenquête
De mening van ouders/verzorgers over onze school vinden wij van groot belang.
 
In maart 2014 is er onder alle ouders een digitale tevredenheidspeiling uitgezet. Hoewel er bij enkele ouders inlogproblemen waren zijn we blij met de input die we van vele ouders gekregen hebben. De belangrijkste conclusie is, dat de ouders over het algemeen gelukkig best heel tevreden zijn met de school. Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten en daar willen wij dan ook graag aan werken in de toekomst. Concreet gaat het om het volgende punten (er was een score tussen 0 en 4 mogelijk):
 
De onderdelen, die op beide scholen gelijk of hoger dan 3.6 waren en dus als (zeer) goed beoordeeld zijn:  
De onderdelen die op beide scholen een lagere score dan 3 kregen zijn:
Een aantal verbeterpunten zullen we concreet oppakken in schooljaar 2014 - 2015. Zo willen wij bijvoorbeeld gaan werken met afstemmingsgesprekken met ouders. Ouders zullen een voorbereidingsformulier ontvangen voor een gesprek met de leerkracht aan het begin van het schooljaar. Zo kunnen ouders en leerkrachten informatie uitwisselen over de leerling om tot een zo goed mogelijke afstemming te komen voor deze leerling. De volledige uitslag van de tevredenheidspeiling kan opgevraagd worden bij de directie.
Daarnaast hebben we sinds schooljaar 2014-2015 een vijfgelijke dagen model. Alle kinderen eten met de leerkracht in de klas en ook het buitenspelen gebeurt onder toezicht van de leerkrachten. Elke dag zijn de kinderen van 8.30 tot 14.15 uur op school
Tijdens de gesprekken met ouders informeren wij alle ouders over in welke arrangementen een leerling in is geplaatst. Hierdoor zijn de ouders goed op de hoogte van het niveau van hun kind en de begeleiding die het kind krijgt tijdens de verschillende lessen. 
Daarnaast zijn beide locaties opgeknapt waardoor de school netter en overzichtelijker is, waardoor er meer rust in de school heerst. 

 
7.3      Onderwijsrapport van de inspectie
Voor het meest recente oordeel van de inspectie verwijzen we naar de site van de inspectie: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs
De Ark:                             Brin 25KJ
De Ark van Noach:        Brin 27XF
boven >>

8 Verlofregelingen

8.1      Leerplicht
Elk kind in Nederland kan naar de basisschool als het vier jaar wordt. Dit is nog niet verplicht. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Nu kan het zijn dat een volledige schoolweek voor een vijfjarig kind nog te vermoeiend is. Er is dan de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciale regeling. Dat houdt in dat een vijfjarig kind ten hoogste vijf uur per week mag verzuimen. Dit moet dan wel afgesproken worden met de schoolleiding. Deze uren kunnen niet worden gespaard en de regeling vervalt, zodra het kind zes jaar wordt.
8.2      Schoolverzuim
Indien een kind door ziekte of een andere reden verhinderd of verlaat is, moet de ouder/verzorger de school hiervan ’s morgens tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch op de hoogte brengen. De school zal contact opnemen indien het kind zonder afmelding afwezig is. Leerlingen van wie de afwezigheid niet aan ons wordt doorgegeven vallen onder ongeoorloofd schoolverzuim en zullen daarom moeten worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Gedurende de schoolloopbaan van het kind dient de school elke vorm van afwezigheid van het kind bij te houden.
 
8.3      Leerplichtwet en leerplichtambtenaar.
Ouders/verzorgers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind, na inschrijving op een school, de school geregeld bezoekt. Elk kind moet gewoon elke dag naar school. Toch komt het voor dat het de ouders/verzorgers kan worden toegestaan hun kind tijdelijk niet naar school te laten gaan.
 
Leerplicht in de gemeente IJsselstein.
Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig in Nederland. De ouders/verzorgers van deze kinderen zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun kind ingeschreven wordt op een basisschool én dat hun kind deze school bezoekt. Er zijn uitzonderingsposities dat het wordt toegestaan dat ouders hun kind, al dan niet tijdelijk, niet hoeven in te schrijven. Hierover beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente waar het kind woonachtig is. (Leerplichtwet 1969)
 
Verlof in geval van gewichtige omstandigheden:
Er zijn gewichtige omstandigheden denkbaar waaronder een leerling vrijgesteld kan worden van de plicht tot schoolbezoek.
Als het gaat om maximaal 10 dagen per schooljaar (in één keer of soms in een paar keer bij elkaar opgeteld) dan is de schooldirectie bevoegd een beslissing hierover te nemen op verzoek van de ouders/verzorgers.
Als het gaat om meer dan 10 dagen per schooljaar, dan is de leerplichtambtenaar bevoegd een beslissing hierover te nemen. De leerplichtambtenaar informeert hierbij wel naar de opvatting van de schooldirectie. (Leerplichtweg art 11 en 14)
Een beslissing op een aanvraag tot verlof wegens gewichtige omstandigheden is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht.
 
Voor het verlenen van verlof in geval van gewichtige omstandigheden is een aantal richtlijnen opgesteld.
 
Het verlof kan worden verleend voor: Voorbeelden:  Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt 1 dag per feest.  
Tevens zijn er uitzonderlijke en aan het individu gebonden omstandigheden. De regering heeft daarbij aangegeven dat het in beginsel moet gaan om omstandigheden die buiten de wil en de invloed van ouders of het kind liggen.
 
Vakantie buiten de schoolvakantie:
Voor vakantie buiten de schoolvakanties moeten ouders in alle gevallen tijdig overleg plegen met de directie van de school. Een zorgvuldige behandeling van aanvragen voor verlof buiten de schoolvakanties dient het belang van de leerling, de ouders en de school.
Bij wetswijziging in 1994 is nadrukkelijk bepaald dat de mogelijkheden om verlof te krijgen voor de gezinsvakantie buiten de schoolvakanties, beperkt zijn tot die gevallen waar het door de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, niet mogelijk is om een gezinsvakantie binnen de schoolvakanties te organiseren.
(Uit parlementaire behandeling van de rechtspraak blijkt dat gedacht kan worden aan beroepen in de horeca, de agrarische sector of de toeristische sector.)
 
De bevoegdheid om een beroep op deze vrijstelling te beoordelen ligt bij de directie van de school, die op de aanvraag een schriftelijk besluit moet nemen. Een dergelijk besluit is een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht, zowel van een directeur van een openbare school als een directeur van een bijzondere school. In het  besluit moet worden aangegeven dat ouders bezwaar tegen het besluit kunnen aantekenen.
Een dergelijk verlof mag slechts eenmaal per schooljaar, en dan voor ten hoogste tien schooldagen worden verleend. Deze periode mag nooit samenvallen met de eerste twee weken van een schooljaar.
 
De leerplichtambtenaar heeft geen bevoegdheden met betrekking tot het hier bedoelde extra vakantieverlof. Wel kan de leerplichtambtenaar een adviserende rol spelen op verzoek van de schooldirectie.
(Art. 11 onder f en art 13a, leerplichtweg 1969)
 
Geen reden voor verlof:  
Voor overige informatie kunt u terecht bij de leerplichtambtenaar van de gemeente IJsselstein:
Mevrouw S. Schop
Telefoon: 030-6861831/030-6861753
Email: leerplicht@ijsselstein.nl
 
Wij verzoeken de ouders bovenstaande informatie te bestuderen alvorens het verlof in te dienen.
boven >>

9 Overige informatie 

9.1      Schooltijden
Vanaf het schooljaar 2014-2015 wordt gewerkt volgens het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de leerlingen elke dag les hebben tussen 08.30 en 14.15 uur. De leerlingen hebben in de ochtend 15 minuten pauze. ’s Middags hebben de leerlingen 20 minuten de tijd om hun lunch te nuttigen, waarna zij 25 minuten pauze hebben. 
 
9.2      Eten op school

De kinderen krijgen vanuit huis zowel een 10-uurtje als een lunchpakket mee. Beide moeten gezond zijn. Iedere ochtend rond 10.00 uur wordt er door de leerlingen iets gedronken en/of gegeten.
Voor de jongste kinderen doen wij het verzoek:

 
Wij verzoeken de ouders om de leerlingen een gezonde traktatie te laten uitdelen op hun verjaardag. Snoepgoed is op school niet toegestaan, met uitzondering van specifieke activiteiten.
 
9.3      Voor- en naschoolse opvang
Wij werken regelmatig samen met BSO IJsselstein en deze is gevestigd in de Ark van Noach. Vanaf augustus 2015 zal hier ook een peutergroep gevestigd worden. Opvang is zowel mogelijk voor als na schooltijd, maar ook in de schoolvakanties en op studiedagen. BSO IJsselstein en Smallsteps bieden op verschillende locaties in IJsselstein buitenschoolse opvang aan.
 
9.4      Talent Ontwikkeling

De Ark (van Noach) zet zich in voor talentontwikkeling van de kinderen. Kinderen kunnen inschrijven voor een cursus van enkele weken. De kosten zullen per cursus verschillen. Met dit aanbod verruimen we mogelijkheden om je als kind te ontwikkelen in de verschillende disciplines en kunnen ze erachter komen waar hun talenten liggen. De komende Jaren zullen we het aanbod gaan uitbreiden. 

 

9.5      Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

Binnen het lesprogramma komen geregeld educatieve activiteiten aan bod, die buiten de school plaatsvinden. Enkele voorbeelden zijn het jaarlijkse schoolreisje, het bijwonen van kunstzinnige activiteiten (theater-, dans- of filmvoorstellingen, bibliotheekbezoek en natuur- en milieuexcursies in de omgeving). Hierbij is de hulp van ouders/verzorgers en de oudervereniging van groot belang.
 
Tevens zijn er naschoolse activiteiten, waar wij als school aan deelnemen. Een voorbeeld is het schoolvoetbaltoernooi. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor een veilige heen- en terugreis van het kind. De school is wel verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens de activiteit. Bij overige activiteiten, die niet door de school georganiseerd worden (zoals het schooldamtoernooi) zijn ouders zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen.
 
9.6      Veiligheid 
9.6.1 Verzekering / aansprakelijkheid school
Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht gedurende de schooluren en tijdens evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. Bovendien is er een doorlopende reis- en evenementenverzekering afgesloten.
Wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden kan de schoolleiding om advies gevraagd worden bij de invulling van het formulier. Ouders/verzorgers die leerlingen in de auto vervoeren bij o.a. excursies dienen een inzittendenverzekering te hebben. Alle leerlingen kleiner dan 1,35m en lichter dan 35 kg moeten op een goedgekeurde zitverhoger zitten.
De school is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van kostbare zaken, zoals mobiele telefoons. Ook niet als de leerkracht het toestel tijdelijk heeft bewaard. Geadviseerd wordt om kostbaarheden niet mee naar school te nemen.
 
9.6.2 Met de fiets naar school
In verband met de beperkte mogelijkheden om fietsen goed en veilig te kunnen stallen worden leerlingen die binnen 10 minuten loopafstand van de school wonen, verzocht niet op de fiets te komen. Dit geldt ook voor de kleuters. Kinderen die op de fiets naar school komen dienen hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken te plaatsen. De fietsen staan daar op eigen risico. Het is, vanwege veiligheidsoverwegingen, niet toegestaan om over het speelplein te fietsen. Tevens stellen wij het voor de drukte rondom de school op prijs als de kinderen niet met de auto naar school gebracht worden. 
9.6.3      Ontruimingsplan
Op beide scholen is er een ontruimingsplan. Dit plan is opgesteld door de veiligheidscoördinatoren. Tevens beschikt de school over voldoende BHV’ers. In het geval het alarm af gaat, wordt het ontruimingsplan in werking gesteld. De ontruiming wordt tevens drie keer per jaar geoefend met de kinderen. De ontruimingsplannen zijn ter inzage beschikbaar. 
9.6.4      Respectprotocol
Op de Ark (van Noach) werken we aan de hand van de methode Kanjertraining. Ons respectprotocol (anti-pestprotocol) is op basis van deze methode opgesteld. Wij zijn van mening dat alle leerlingen op een veilige en plezierige manier naar school moeten kunnen. Het respectprotocol is ter inzage beschikbaar.
9.7      Huiswerk
In groep 5 t/m 8 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk mee als extra oefenstof en als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De frequentie en hoeveelheid huiswerk zal per schooljaar toenemen. Indien kinderen problemen hebben met het plannen en/of maken van hun huiswerk, mogen ouders natuurlijk altijd helpen.
9.8 Gebruik mobiele telefoon
Het gebruik van de mobiele telefoon is tijdens schooltijden niet toegestaan. De leerkracht kan een uitzondering maken door de leerlingen de mobiele telefoon in te laten te zetten voor specifieke lesdoeleinden.
9.9 Infectieziekten
Sinds 1 april 1999 zijn de scholen wettelijk verplicht om in bepaalde gevallen besmettelijke ziekten te melden aan de lokale GGD. De school handelt hierbij volgens de adviezen van de GGD. Na een melding kan de GGD de diagnose verifiëren. Zij nemen dan contact op met de ouders/verzorgers. Na toestemming van de ouders/verzorgers wordt contact gelegd met de behandelende arts. Persoonsgegevens worden door de school alleen na schriftelijke toestemming doorgegeven aan de GGD
9.10 Hoofdluis
Wij hebben als school een protocol voor de behandeling van hoofdluis. Dit is immers een
helaas vaak terugkerend probleem op basisscholen, zo ook bij ons op school. Hieronder
de informatie over onze werkwijze.
 
Hoe ziet het controleprogramma eruit?
9.11 Kledingvoorschrift
De volgende kleding is op De Ark niet toegestaan:
kleding die de onderlinge communicatie belemmert;
kleding waarvan onderdelen de veiligheid van anderen in gevaar kunnen brengen.
Als er problemen zijn bij het handhaven van de kledingvoorschriften, wordt eerst getracht de problemen in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan kan de school een maatregel treffen vanwege het niet naleven van de kledingvoorschriften.
 
9.12 Gevonden en verloren voorwerpen
Zeer regelmatig komen wij spullen tegen die de leerlingen ergens hebben laten liggen. Deze worden verzameld op de locaties. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen altijd kijken of het zoekgeraakte voorwerp is gevonden. Meerdere malen per jaar worden alle gevonden voorwerpen uitgestald, waarna hetgeen dat niet is opgehaald naar het goede doel wordt gebracht.
9.13 Schoolfotograaf
Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Ruimschoots van tevoren ontvangt u hierover bericht.
 
9.14 Schoolkamp
Wij organiseren ieder jaar voor onze groep 8 leerlingen een schoolkamp. Zodra de plannen duidelijk zijn wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De bijdrage voor het schoolkamp bedraagt ongeveer € 135,- per leerling. Dit bedrag kan in termijnen worden voldaan. Samen met de eindmusical in het Fulcotheater en een afscheidsavond zien wij het kamp als een afsluiting van de basisschoolperiode. De leerlingen van groep 8 houden elkaar een sponsorloop om extra geld bij elkaar te krijgen voor het kamp.
 
9.15 schoolreis
De organisatie van het schoolreisje ligt bij een afvaardiging van het team, ouderraad en ouders/verzorgers. De kosten van het schoolreisje worden betaald uit de schoolreisbijdrage, die jaarlijks door de ouderraad wordt geïnd (25 euro). Per jaargroep zullen de leerlingen een andere activiteit bezoeken. Het schoolreisje is een normale schoolactiviteit, waarbij alle leerlingen aanwezig moeten zijn.
 
9.16 Speelgoed
Voor meegebracht speelgoed van de kinderen kunnen de leerkrachten geen verantwoording dragen. Daarom adviseren wij om de kinderen geen speelgoed mee te laten nemen.
De groepen 1 t/m 4 organiseren enkele malen per jaar een speelgoedochtend of –middag. Op zo’n dag mogen de leerlingen wel speelgoed mee naar school nemen.
9.17 Sponsoring / goede doel
Natuurlijk zijn wij als school blij met alle (financiële) hulp van derden. We nemen echter een terughoudend beleid aan als er sprake is van belangenverstrengeling of als er van ons een tegenprestatie wordt verlangd die op enigerlei wijze van invloed zou kunnen zijn op onze leerlingen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
Als onderdeel van ons beleid “Burgerschapskunde” willen wij als school 1 x per jaar een
maatschappelijk doel ondersteunen.
Bij de keuze van het goede doel kijken we naar enkele criteria:  
De deelname van de groepen 8 aan de Kinderpostzegelactie valt buiten het jaarlijks vast
te stellen goede doel. De Kinderpostzegelactie staat dan ook elk jaar weer op de agenda
van groep 8.  
boven >>

10 Klachten, rechten en plichten

10.1      Klachtenregeling Primair Onderwijs
Voor alle scholen van de Stichting Trinamiek is een klachtenregeling van kracht voor iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Dus niet alleen leerkrachten, directie en ander personeel, maar ook ouders/verzorgers, leerlingen, vrijwilligers etc.. De bedoeling van de regeling is ervoor zorg te dragen dat eventuele klachten op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Dat is in het belang van de rechtstreeks betrokken personen, maar werkt ook door in de schoolgemeenschap als geheel. Een klacht kan gaan over een gedraging, een beslissing of het juist niet nemen van die beslissing door een ander, die ook deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Het kan gaan over klachten die te maken hebben met de didactische en/of pedagogische en/of organisatorische aanpak op school, maar ook over: Als er een probleem of geschil is ontstaan, moet natuurlijk in beginsel worden geprobeerd dat op te lossen door rechtstreeks overleg tussen de betrokkenen. Soms lukt dat niet of is het probleem of geschil zodanig dat de hulp van een ander daarbij nodig is. De schoolleiding is dan de eerst aangewezene om te bemiddelen.
 
Interne contactpersoon
 
Het kan echter zijn dat die bemiddeling geen oplossing biedt of dat degene die met het probleem zit, de schoolleiding er niet bij wil/ durft te betrekken. In zo’ n geval kan hij/ zij zich wenden tot een van de contactpersonen die de school heeft aangesteld. Zij hebben zich speciaal hiervoor beschikbaar gesteld en kunnen direct worden aangesproken. Voor de Ark van Noach is dit Brenda Speek (brenda.speek@kbsdeark.nl). Op de Ark is dit Annemieke Röling (annemieke.roling@kbsdeark.nl).
De contactpersoon verwijst naar een vertrouwenspersoon, die onder meer zal nagaan of hij/ zij door bemiddeling het probleem/geschil kan oplossen.
De taken van de interne contactpersoon zijn:
Vertrouwenspersoon
 
Er is een vertrouwenspersoon die niet verbonden is aan de school of het schoolbestuur. De vertrouwenspersoon kan zo nodig ook de weg wijzen naar hulpverleners of (voor aangifte) naar de politie. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht (behalve tegenover de politie, bestuur en klachtencommissie). De vertrouwenspersoon kan ook helpen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie. Een klager kan zo’ n klacht echter ook zelfstandig indienen. Een klacht bij de commissie moet schriftelijk worden ingediend. Bij de klachtencommissie worden klager en aangeklaagde gehoord; de commissie kan nadere inlichtingen inwinnen. Zij brengt een schriftelijk advies uit aan het bestuur; daarin geeft de commissie aan of zij de klacht gegrond acht en wat voor maatregelen genomen moeten worden. Het bestuur beslist daarop binnen 4 weken of zij het advies volgt en of er maatregelen worden genomen. De klachtenregeling en de naam en het telefoonnummer van de klachtencommissie liggen voor iedereen ter inzage in de school.
Binnen het bestuur van de stichting Trinamiek bestaat tevens de mogelijkheid om contact op te nemen in het geval van een klacht. U kunt het stafbureau van de stichting raadplegen via www.trinamiek.nl. De vertrouwenspersoon van stichting Trinamiek is de mevrouw Rita Wielemaker. Zij is telefonisch bereikbaar via het nummer nul.zes-10736743 en per e-mail via r.wielemaker@gimd.nl. U kunt hier een schema Klachtenbehandeling Stichting Trinamiek downloaden.
Voor klachten over het onderwijs kunt u ook terecht bij de onderwijsinspectie (telefoonnummer 030-6690600). Wat betreft klachten over seksuele intimidatie en geweld kunt u telefonisch terecht bij: 0900-1113111 (lokaal tarief).

Voor meer informatie over de klachtenregeling van Trinamiek kunt u terecht bij dit document
 
10.2      Schorsing en verwijdering
Soms is de school c.q. het bestuur genoodzaakt een leerling te schorsen en/of te verwijderen. Een beslissing hiertoe neemt men niet zomaar. Daar moeten gegronde redenen voor zijn. Voor verwijdering en schorsing bestaat een wettelijke procedure. De samenvatting van de procedure bij verwijdering vindt u hieronder:  
Bij schorsing geldt de volgende procedure: De procedures liggen ter inzage bij de directie.
 
10.3      Privacy
Scholen registreren via een leerlingvolgsysteem (Parnassys) steeds meer gegevens over de kinderen. Deze registratie is van belang om de vorderingen en ontwikkeling van het kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied te volgen en waar nodig bij te sturen. Parnassys is dan ook een belangrijk instrument om de kerntaak van de school te kunnen uitvoeren.
De registratie kan ook privacygevoelige informatie bevatten, soms betrekking hebbend op het privéleven van de kinderen en het gezin. Deze registratiegegevens vallen dan ook onder de bescherming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als ouder heeft u het recht om op verzoek inzage te krijgen in deze gegevens. De school is wettelijk verplicht bij vertrek naar een nieuwe school een onderwijskundig rapport op te stellen en dit op te sturen naar de nieuwe school. Ouders/verzorgers moeten hiervan een afschrift krijgen (art. 42 WPO).
Alle registratiegegevens moeten zijn beveiligd tegen inzage door onbevoegden. Er is een geheimhoudingsplicht voor bestuur, directie en leerkrachten. 
boven >>

12 Externe personen en instanties

Schoolbestuur  
Naam                                                          
Algemeen directeur                
Postadres                              
                                               
                                               
 
Stichting Trinamiek
René van Harten 
Stichting Trinamiek
Postbus 377
3400 AJ IJsselstein
030-6868444
www.trinamiek.nl
Onderwijsinspectie  
Telefoon 030-6690600
Website www.onderwijsinspectie.nl
   
Parochie  
  Sint Nicolaasstraat 12
3401 BS IJsselstein
www.3eenheidparochie.nl
Schoolarts GGD Midden-Nederland  
Arts
Verpleegkundige
Bezoekadres

Postadres

Telefoon
mw. L. de Bruin
mw. M. Zitzsen
Poststede 5
3431 HP Nieuwegein
Postbus 624
3431 HP Nieuwegein
030-6086086
Opvoed en Gezondheidsvragen GGD  
Telefoon 030-4600046
maandag t/m vrijdag tijdens
kantooruren
Centrum Jeugd en Gezin  
  Kasteellaan 1
3401 AE IJsselstein
030-8802260
cjg@ijsselstein.nl
OPDC  
  Baden Powellweg 3
3401 RR IJsselstein
030-6884656
Logopedie  
  Logopediepraktijk De Wit en Portier
Tiranastraat 19a
3404 CJ IJsselstein
030-6872047
Fysiotherapie  
  Fred Gras, Praktijk De Groene Biezen
Lagebiezen 10
3401 NG IJsselstein
030-6882527
boven >>

13 Download

Download hier een compleet exemplaar van de schoolgids.