Over onze school 


 

De Ark en de Ark van Noach

Groeien in
verantwoordelijkheid
vanuit vertrouwen

Klik op het plaatje en download de complete flyer.  
 

Wie zijn wij?

De Ark en de Ark van Noach zijn twee samenwerkende katholieke basisscholen in de wijk Zenderpark in IJsselstein en maken onderdeel uit van de scholenstichting Trinamiek.
Bij ons staat de GROEI centraal, zowel bij de leerlingen als in ons lerarenteam. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en we zijn ons ervan bewust dat ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert.  Wij willen kinderen een fijne schooltijd bieden; een schooltijd waarin zij alle ruimte krijgen om te groeien, zowel in kennis, creativiteit als in sociale vaardigheden. De kinderen ontwikkelen kwaliteiten en vaardigheden die hen in de rest van hun leven van pas kunnen komen. Wij baseren ons op twee belangrijke waardes:
  • Groeien in verantwoordelijkheid
  • Groeien vanuit vertrouwen
 

Groeien in verantwoordelijkheid


Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces
Door de hele school begeleiden we de kinderen in het ‘Leren leren’ als voorbereiding op de volgende stap, het voortgezet onderwijs. Kinderen groeien op in een dynamische, open wereld. Een wereld waarin kennis, informatie en sociale media via internet voor iedereen vindbaar en toegankelijk is. We leren de kinderen bijvoorbeeld zelfstandig te werken, taakaanpak te structureren, mate van aandacht te reguleren, samen te werken en te reflecteren. Vanaf de middenbouw houden de kinderen zelf bij wat ze al goed kunnen en wat hun volgende stap gaat zijn op deze ontwikkelingsgebieden.  
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces is onlosmakelijk verbonden met zelfkennis. Dit geldt voor alle kinderen maar ook zeker voor de kinderen die iets extra’s nodig hebben. Zo hebben wij als school ervoor gekozen om op een aantal onderdelen extra te investeren in tijd en kennis om een passend onderwijs te realiseren. Het gaat om de  meerbegaafde kinderen, de kinderen met een taal- en spraakstoornis en de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal-emotioneel gebied. We leren ze in te zien waar ze goed in zijn, hoe ze dit kunnen benutten en begeleiden ze in hun leerroute.
 
Zelfverantwoordelijk in redzaamheid
Zelfredzaamheid is het in staat zijn om onafhankelijk te zijn van een ander. Dat gaat niet alleen om praktische dingen, maar ook om zelfstandig keuzes maken. Dat wil niet zeggen dat je geen advies meer nodig hebt, maar het is ook heel leerzaam voor een kind als het mag ‘struikelen’.  Daarnaast laten we de leerlingen meedenken met ontwikkelingen op school o.a. in de leerlingenraad. Uit iedere klas vanaf groep 5 is een vertegenwoordiger die de belangen van de kinderen bespreekbaar maakt met de directie van de school. Samen geven ze hun visie op het onderwijs. Zij ervaren het immers aan den lijve!
Zelfredzaamheid in deze tijd betekent ook dat je je kunt redden met de Engelse taal. Engels wordt steeds belangrijker in het leven van de kinderen van nu. Daarom geven wij de kinderen vanaf groep 1 Engelse les door middel van het zingen van bekende liedjes. Hierdoor is de drempel van spreken laag en werken ze aan het opbouwen van de woordenschat. We maken handig gebruik van de taalontvankelijkheid van jonge kinderen en als bijkomend voordeel stimuleert dit de totale taalontwikkeling van een kind.
 
Verantwoordelijkheid bij de leerteams
Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk tot bloei te laten komen door ze op hun eigen leeftijds- en begripsniveau te onderwijzen en te begeleiden (passend onderwijs). De complexiteit neemt steeds meer toe en daarmee ook het belang van onderlinge afstemming. Niet alleen met de kinderen en hun ouders, maar ook tussen leerkrachten onderling. Hiervoor benutten we intensief elkaars kennis en ervaring in de zogeheten leerteams. Deze leerteams bestaan uit een kleine groep leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de resultaten van hun leerjaar. Ze worden daarbij ondersteund door verschillende specialisten die we binnen school hebben opgeleid: rekenen, taal, gedrag, excellentie en zorg.
 

Groeien vanuit vertrouwen
 

Vertrouw op jezelf en de ander
Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief over zichzelf en anderen denken en op een fatsoenlijke, respectvolle manier met elkaar omgaan. Daarom besteden we in alle groepen aandacht aan de Kanjertraining. We leren de kinderen op een positieve en speelse manier om bijvoorbeeld complimentjes te geven en te ontvangen, zich te presenteren en op een goede manier voor zichzelf op te komen. Het belangrijkste uitgangspunt van de Kanjertraining is dat alle kinderen goed zijn zoals ze zijn en dat we zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Bij ongewenst gedrag wordt nadrukkelijk alleen het gedrag afgekeurd, nooit het kind zelf.
Een mooie uiting van de waarde vertrouwen is het maatjeswerk. Kinderen leren niet alleen van de leerkracht, maar vooral ook van en met elkaar. Aan een maatje kun je vragen stellen tijdens het zelfstandig werken, samen opdrachten maken, maar ook hulp bij elkaar zoeken tijdens het buitenspelen. Maatjesklassen binnen de school werken bijvoorbeeld samen tijdens creatieve activiteiten, maar staan ook samen buiten wanneer we Sinterklaas binnenhalen. Op deze manier leren de leerlingen zorg voor elkaar te dragen.
 
Partnerschap vanuit vertrouwen
Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige samenwerking met de ouders. Onze klasdeuren staan iedere ochtend letterlijk open, waardoor het contact met ouders laagdrempelig is. Wij zijn de pedagogische en didactische deskundigen en de ouder is de expert als het over de eigenheid van het kind gaat. De kunst is om deze krachten te bundelen en samen te gaan voor een optimale ontwikkeling van het kind. Dit bespreekt de leerkracht samen met de ouders aan het begin van het schooljaar tijdens onze afstemmingsgesprekken. Een goede samenwerking betekent dat we elkaar tijdig op de hoogte brengen van alle zaken rondom de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons administratiesysteem ParnasSys open te zetten, zodat u altijd op de hoogte bent van resultaten van uw kind. Ook hebben we van ieder leerjaar per vakgebied uitgewerkt wat wij als school onderrichten aan de kinderen (document ‘Bij de les’).
 
Vertrouwen op leergierigheid
Naast een spannende en uitdagende leeromgeving is het van belang om de nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen te kunnen blijven voeden. Wij bieden de kinderen ruimte voor Talent ontwikkeling’, zowel onder als buiten schooltijd waarbij creativiteit in doen en denken een belangrijke waarde is.  Kinderen krijgen les in drama, beeldende vorming en dans/toneel. We hebben een ‘artist in residence’ met atelier en er zijn techniek/ict ontdeklokalen beschikbaar voor lessen over audio-visuele vorming, 3D printen en programmeren. Al deze lessen proberen we zo veel mogelijk te integreren in het lesprogramma van de groepen, zodat het onderwijs op deze manier nog boeiender wordt.
 
Aan het eind van de basisschool zien wij dat alle kinderen een grote groei hebben doorgemaakt op het gebied van kennis  en zelfstandigheid. Als ze afscheid nemen van onze school gaan ze als echte Kanjers de toekomst tegemoet!