Medezeggenschapsraad


Waarvoor dient de MR ?

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. De Ark en de Ark van Noach vallen onder de Stichting Lek en IJssel. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen.
Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bestuur, of daar nu wel of niet om wordt gevraagd. Als de MR ongevraagd een voorstel doet, dan moet het bestuur binnen drie maanden gemotiveerd schriftelijk reageren op dat voorstel.

Waarover praat de MR?

In feite over alles wat met de school te maken heeft. Bijvoorbeeld over de keuze van een methode of over de groepsindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school of fuseren met een andere school. Bijna teveel om op te noemen.
Eén keer per jaar brengt de MR schriftelijk verslag uit van alles wat hij heeft gedaan. De raad zorgt ervoor dat iedereen daarvan kennis kan nemen. Vaak zal de raad ook tussentijds zijn achterban informeren. Zo kunnen alle ouders en personeelsleden op de hoogte blijven van wat er speelt.

Blijft het bij praten alleen?

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. De MR heeft twee soorten rechten: Adviesrecht en Instemmingsrecht.
Adviesrecht: Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent echter niet, dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen hoeft te worden.
Instemmingsrecht: Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

Wat is het verschil tussen de ouderraad (OR) en de MR?

Er zijn een aantal verschillen tussen de OR en de MR:

Waarvoor dient de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)?

 In een GMR zitten leden van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen (van de stichting Lek en IJssel). De GMR behandelt alleen zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle aangesloten scholen. Een voorstel dat slechts betrekking heeft op een (deel) van de betrokken scholen, zal niet in de GMR aan de orde komen, maar in de MR van de betrokken school of scholen.

Contact
Neem contact op met de MR door een e-mail te sturen naar het secretariaat.


De volgende pdf-documenten kunnen worden opgevraagd:
Huishoudelijk reglement
Jaarverslag 2011-2012
Jaarverslag 2013-2014
Jaarverslag 2014-2015
Jaarverslag 2015-2016

MR notulen
MR notulen 4 juli 2016

MR notulen archief
Planning 2013-2014
MR notulen 16 oktober 2013
MR notulen 2 december 2013
MR notulen 14 januari 2014
MR notulen 5 maart 2014
MR notulen 24 april 2014
MR notulen 27 mei 2014
MR notulen 24 september 2014
MR notulen 11 november 2014
MR notulen 8 januari 2015
MR notulen maart 2015
MR notulen april 2015
MR notulen mei 2015
MR notulen juni 2015
MR notulen september 2015
MR notulen oktober 2015