schoolgids

 


Download hier nu de nieuwe schoolgids schooljaar 2018-2019.


Hier kunt u de schoolgids van De Ark en De Ark van Noach lezen en onder aan de pagina in z'n geheel downloaden. De Ark en De Ark van Noach zijn twee samenwerkende katholieke scholen in de wijk Zenderpark in IJsselstein. De Ark (van Noach) maakt onderdeel uit van de stichting Trinamiek. In deze gids vindt u algemene en praktische informatie over onze school. 

 

Onze school Resultaten van het onderwijs
Waar onze school voor staat Verlofregelingen
De organisatie van het onderwijs Overige informatie
Toelating van kinderen op onze school Klachten, rechten en plichten
De ondersteuning voor de kinderen Externe personen en instanties
Communicatie met ouders/verzorgers Download de schoolgids
Ontwikkelingsplan  


 

1     Onze school

1.1      Ark en Ark van Noach
De Ark en de Ark van Noach zijn twee samenwerkende scholen met ongeveer 580 leerlingen, gelegen in de wijk Zenderpark. De school bestaat sinds 1998 en is al vele jaren een vertrouwde plek voor de kinderen uit onze wijk. De leerlingen zijn afkomstig uit alle sociale lagen van de bevolking. Beide locaties beschikken over de groepen 1 t/m 8, waardoor de leerlingen in principe hun gehele schoolloopbaan op dezelfde locatie doorbrengen. Elke groep heeft les van één of twee goed opgeleide leerkrachten, eventueel ondersteund door een onderwijsassistent(e).
 
De Ark beschikt over 8 groepslokalen. Daarnaast zijn er verschillende ruimtes waar de leerlingen zelfstandig of in groepjes kunnen werken. Tevens worden deze ruimtes gebruikt als bibliotheekruimte en voor computer-, handvaardigheid- en techniekactiviteiten. Er is een apart lokaal, het OntdekLAB om kinderen wegwijs te maken in de wereld van computers en robots. De gymzaal voor de kleuters wordt eveneens gebruikt als ruimte voor toneel. De groepen 3 t/m 8 gymmen in de gymzaal boven de school. Ten slotte zijn er ruimtes waar individueel of met groepjes gewerkt kan worden.
 
De Ark van Noach bestaat uit 15 groepslokalen en diverse vergaderruimtes. Tevens kan er apart gewerkt worden met individuele of groepjes kinderen. De school beschikt over twee speellokalen voor bewegingsonderwijs aan kleuters en gezamenlijke activiteiten (zoals toneel), een computerruimte, een proeflokaal, een handvaardigheidslokaal, een OntdekLAB en diverse werkpleinen waar leerlingen zelfstandig kunnen werken. Ook beschikken we op beide locaties over een bibliotheek met een ruim assortiment aan leesboeken. Beide locaties beschikken over een lift.
 
1.2      Trinamiek

De Ark (van Noach) maakt deel uit van de Stichting Trinamiek. Dit is een veelkleurige groep van 25 scholen in IJsselstein, Nieuwegein, Lopik, Benschop, Cabauw, Vianen, Everdingen, Culemborg en Woerden. Elke school heeft een eigen herkenbaar profiel op basis van een katholieke-, neutraal-bijzondere- of openbare signatuur. Naast scholen voor regulier basisonderwijs is er een school voor speciaal basisonderwijs (met een Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum).
Trinamiek telt zo’n 4.750 leerlingen en ruim 500 (voornamelijk parttime) medewerkers.

Ieder kind is uniek en met een lerende organisatie wil Trinamiek boeiend onderwijs realiseren voor elk kind. Trinamiek wil in verbinding met de omgeving zijn, van buiten naar binnen, toekomstgericht en anticiperend. Diversiteit staat hoog in het vaandel. De scholen verschillen in velerlei opzichten. Wat zij met elkaar delen is de dialoog over de kwaliteit van het onderwijs. Iedereen binnen Trinamiek bouwt aan lerende scholen die voortdurend werken aan de kwaliteit van het onderwijs.

Trinamiek heeft een professioneel servicebureau dat het bestuur en de scholen ondersteunt.
De eindverantwoordelijkheid is belegd bij een tweehoofdig College van Bestuur (CvB) en bij de Raad van Toezicht (RvT). Meer informatie over Trinamiek staat op www.trinamiek.nl .

College van Bestuur:
R.C. (René) van Harten MME (vz)
Th. (Theo) Klinkien

Het College van Bestuur werkt nauw samen met de directeuren van de scholen, verenigd in het directieberaad, aan de kwaliteit van het onderwijs.
De bestuurders leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht:
R. Windhouwer (voorzitter)
Mw. S. van Gorsel
Mw. M. Vanderkaa
Mw D. Mooij
F. Seller
H. Wieleman
A. van den Broek

Mevrouw S. (Sandra) Jansen, mevrouw T. (Tanja) Janszen, mevrouw H. (Hilda) Borkhuis en meneer H. (Henk) Valkenet vormen het bestuurssecretariaat.

 

boven >>

2    Waar onze school voor staat

 Groeien vanuit vertrouwen
op een betekenisvolle manier
Wie zijn wij?
De Ark en de Ark van Noach zijn twee samenwerkende katholieke basisscholen in de wijk Zenderpark in IJsselstein en maken onderdeel uit van de scholen stichting Trinamiek.
Bij ons staat de GROEI centraal, zowel bij de leerlingen als in ons lerarenteam. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en we zijn ons ervan bewust dat ieder kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo leert.  Wij willen kinderen een fijne schooltijd bieden; een schooltijd waarin zij alle ruimte krijgen om te groeien, zowel in kennis, creativiteit als in sociale vaardigheden. De kinderen ontwikkelen kwaliteiten en vaardigheden die hen in de rest van hun leven van pas kunnen komen. Wij baseren ons op twee belangrijke waarden:  
Groeien in verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk nemen voor eigen leerproces

Door de hele school begeleiden we de kinderen in het ‘Leren leren’, als voorbereiding op de volgende stap, het voortgezet onderwijs. Kinderen groeien op in een dynamische, open wereld. Een wereld waarin kennis, informatie en sociale media via internet voor iedereen vindbaar en toegankelijk is. Wij zijn ervan overtuigd dat het op een juiste manier verwerken van deze overvloed aan informatie en impulsen belangrijke vaardigheden voor de toekomst zijn. We leren de kinderen bijvoorbeeld zelfstandig te werken, taakaanpak te structureren, mate van aandacht te reguleren, samen te werken en te reflecteren. Vanaf groep 3 houden de kinderen zelf bij wat ze al goed kunnen en wat hun volgende stap gaat zijn op deze ontwikkelingsgebieden.  
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces is onlosmakelijk verbonden met zelfkennis. Dit geldt voor alle kinderen maar ook zeker voor de kinderen die iets extra’s nodig hebben. Zo hebben wij als school ervoor gekozen om op drie onderdelen extra te investeren in tijd en kennis om een passend onderwijs te realiseren. Het gaat om de  meerbegaafde kinderen, de kinderen met een taal- en spraakstoornis en de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op sociaal emotioneel gebied. We leren ze in te zien waar ze goed in zijn, hoe ze dit kunnen benutten en begeleiden ze in hun leerroute.
 
Zelfverantwoordelijk in redzaamheid
Het begrip zelfstandigheid is nauw verbonden met zelfredzaamheid.
Zelfstandigheid/Zelfredzaamheid is het in staat zijn om onafhankelijk te zijn van een ander. Dat gaat niet alleen om praktische dingen, maar ook om zelfstandig keuzes maken. Dat wil niet zeggen dat je geen advies meer nodig hebt, maar het is ook heel leerzaam voor een kind als het mag ‘struikelen’.  Leren gaat met vallen en opstaan.
Daarnaast laten we de leerlingen meedenken met ontwikkelingen op school o.a. in de leerlingenraad. Uit iedere klas vanaf groep 5 is een vertegenwoordiger die de belangen van de kinderen bespreekbaar maakt met de directie van de school en hun visie geeft op het onderwijs. Zij ervaren het immers aan den lijve!
Zelfredzaamheid in deze tijd betekent ook dat je je kunt redden met de Engelse taal. Engels wordt steeds belangrijker in het leven van de kinderen van nu en daarom geven wij de kinderen vanaf groep 1 Engelse les door middel van het zingen van bekende liedjes. Hierdoor is de drempel van spreken laag en werken ze aan het opbouwen van de woordenschat. We maken handig gebruik van de taalontvankelijkheid van jonge kinderen en als bijkomend voordeel stimuleert dit de totale taalontwikkeling van een kind.

Verantwoordelijkheid bij de leerteams
Wij proberen onze leerlingen zoveel mogelijk tot bloei te laten komen door ze op hun eigen leeftijds- en begripsniveau te onderwijzen en te begeleiden (passend onderwijs). De complexiteit neemt steeds meer toe en daarmee ook het belang van onderlinge afstemming. Niet alleen met de kinderen en hun ouders, maar ook tussen leerkrachten onderling. Hiervoor benutten we intensief elkaars kennis en ervaring in de zogeheten leerteams. Deze leerteams bestaan uit een kleine groep leerkrachten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de resultaten van hun leerjaar. Ze worden daarbij ondersteund door verschillende specialisten die we binnen school hebben opgeleid: rekenen, taal, gedrag, excellentie en zorg.
 
Groeien vanuit vertrouwen

Vertrouw op jezelf en de ander
Wij vinden het belangrijk dat kinderen positief over zichzelf en anderen denken en op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar omgaan. Daarom besteden we in alle groepen expliciet en geïntegreerd aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen we door middel van de Kanjertraining. We leren de kinderen op een positieve en speelse manier om bijvoorbeeld complimentjes te geven en te ontvangen, zich te presenteren en op een goede manier voor zichzelf op te komen. De Kanjertraining is niet alleen een apart vak maar komt tot uitdrukking in ons dagelijks handelen. Het belangrijkste uitgangspunt van de Kanjertraining is dat alle kinderen goed zijn zoals ze zijn en dat we zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Bij ongewenst gedrag wordt nadrukkelijk alleen het gedrag afgekeurd, nooit het kind zelf.
Een mooie uiting van de waarden vertrouwen is het maatjeswerk. Zowel binnen iedere groep als groepsdoorbrekend wordt er met maatjes gewerkt. Kinderen leren niet alleen van de leerkracht, maar vooral ook van en met elkaar. Aan een maatje kun je vragen stellen tijdens het zelfstandig werken, samen opdrachten maken, maar ook hulp bij elkaar zoeken tijdens het buitenspelen. Maatjesgroepen binnen de school werken bijvoorbeeld samen tijdens creatieve activiteiten, maar staan ook samen buiten wanneer we Sinterklaas binnenhalen. Op deze manier leren de leerlingen ook zorg voor elkaar te dragen.

Partnerschap vanuit vertrouwen
Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige samenwerking met de ouders. Onze deuren staan iedere ochtend letterlijk open, waardoor het contact met ouders laagdrempelig is. Wij zijn de pedagogische en didactische deskundigen en de ouder is de expert als het over de eigenheid van het kind gaat. De kunst is om deze krachten te bundelen en samen te gaan voor een optimale ontwikkeling van het kind. Dit bespreekt de leerkracht samen met de ouders aan het begin van het schooljaar en de zogehete afstemmingsgesprekken. Een goede samenwerking betekent dat we elkaar tijdig op de hoogte brengen van alle zaken rondom de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons administratiesysteem ParnasSys open te zetten, zodat u altijd op de hoogte bent van resultaten van uw kind. Ook hebben we van ieder leerjaar per vakgebied uitgewerkt wat wij als school onderrichten aan de kinderen (document ‘Bij de les’).

Vertrouwen op leergierigheid
Mensen zijn nieuwsgierig en leergierig, van meet af aan uit op sociale binding, kennis en vaardigheden. Naast een spannende en uitdagende leeromgeving is het van belang om de nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen te kunnen blijven voeden. Wij bieden de kinderen ruimte voor ‘Talent ontwikkeling’, zowel onder als buiten schooltijd waarbij creativiteit in doen en denken een belangrijke waarde is.  Kinderen krijgen les in drama, beeldende vorming en dans/toneel. We hebben een ‘artist in residence’ met atelier en er zijn techniek ontdeklokalen beschikbaar voor lessen over audio-visuele vorming, 3D printen en programmeren. Al deze lessen proberen we zo veel mogelijk te integreren met het programma in de klassen, zodat het op deze manier nog boeiender worden.
 
Aan het eind van de basisschool zien wij dat alle kinderen een grote groei hebben doorgemaakt.  Als ze afscheid nemen van onze school gaan ze als echte Kanjers de toekomst tegemoet!


2.1 De organisatie van het onderwijs

boven >>

2.1.1    De organisatie van de school

Wij zijn een lerende school bestaande uit een team van ongeveer 60 betrokken medewerkers. De organisatie en dagelijkse leiding van beide scholen zijn in handen van één managementteam. Het managementteam bestaat uit twee directeuren en drie bouwcoördinatoren. De directeuren dragen de eindverantwoordelijkheid voor de scholen en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de scholen. Samen met de bouwcoördinatoren volgen en bespreken zij de ontwikkelingen van de school. De bouwcoördinatoren zorgen voor de aansturing van de verschillende bouwgroepen (groep 1 en 2, groep 3 en 4 en groep 5 t/m 8). Zij zorgen voor onderlinge afstemming op zowel inhoudelijk als organisatorisch gebied.

Leerkrachten staan met veel plezier voor de klas en begeleiden de kinderen dagelijks bij hun cognitieve (kennis) en sociaal-emotionele groei. Zij worden hierbij ondersteund door onze Intern begeleiders, leerlingbegeleiders, onderwijsassistent, coördinatoren van verschillende onderwijsgebieden, administratieve medewerkers en conciërge. Een aantal leerkrachten hebben de rol van coördinator opgepakt en zijn gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. In taal, lezen, rekenen, kanjertraining, excellente leerlingbegeleiding en Leren Leren.

De interne begeleiders:
Zij ondersteunen de leerkrachten in het onderwijsproces en bij oudergesprekken. Samen met de leerkracht bekijken ze hoe er zo goed mogelijk inhoud gegeven kan worden aan de begeleiding van de kinderen en aan het invullen van hun onderwijsbehoeften. Ze volgen ook de doorgaande lijn van de leerlingen gedurende een aantal jaren en de ontwikkelingen van
de groep als geheel en zijn tevens sparringpartners voor de leerkrachten.

Leerlingbegeleiders:
Dit zijn leerkrachten die bepaalde leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag helpen in hun ontwikkeling. Deze begeleiding vindt vaak buiten de groep plaats in kleine groepjes of individueel. Zo zijn er leerkrachten die een kleine groep kinderen begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling, met een taal- en spraakstoornis, de plusklas of de VVE-groep.

Onderwijsassistent:
Op school hebben wij een onderwijsassistent. Zij ondersteunt de leerkrachten die voor een klas staan waarvan de groep een grote ondersteuningsbehoefte kent. Zij is op vaste tijden in de groep aanwezig om de kinderen te begeleiden in hun ondersteuningsvraag.

Coördinatoren:
Dit zijn leerkrachten die zich hebben gespecialiseerd in een bepaald vak- of kennisgebied. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het beleid en ondersteunen de leerkrachten op dit gebied. Wij hebben een taal-, reken-, lezen-, rekenen-, kanjercoördinator, coördinator excellente leerlingbegeleiding en coördinator Leren Leren.

Administratieve medewerkers:
We hebben verschillende administratieve krachten in dienst. We hebben een administratieve kracht die verantwoordelijk is voor de leerling administratie en twee administratieve krachten die ondersteunende werkzaamheden voor het gehele team verzorgen en de mensen aan de telefoon en aan de deur te woord staan.

Conciërge:
Er is één man in dienst die mede verantwoordelijk is voor het onderhoud en het beheer van de gebouwen. Hij wordt ook regelmatig ingeschakeld voor allerlei klussen in en rond de klas.

 
Overzicht personeel 

Functie Naam Dagen
Directie Boudewijn Simons (Ark)
Marcel Wevers (Ark v Noach)
Maandag t/m donderdag
Maandag t/m vrijdag
Intern begeleider groep 1 t/m 4 Marian Steinmann Maandag, dinsdag en donderdag
Intern begeleider groep 5 t/m  8 Monique van Doorn Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Begeleider leerlingen met een onderwijsbeperking Sandra Middendorp Dinsdag, donderdag en vrijdag
Leerkracht Plusklas Marian Steinmann Woensdagochtend
Coördinator vroeg- en voorschoolse educatie Sandra Middendorp Donderdag
Kanjercoördinator Franca Bouwman woensdag om de week
Onderwijsassistent Karen de Boer Maandag t/m vrijdag
Administratief medewerker Richje Smeele Maandag, dinsdag, woensdag 
Administratief medewerker Ark van Noach Danielle Kassing Alle dagen (tot 12.30 uur)
Administratief medewerker Ark Angelique van den Berg Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (tot 14.00 uur)
Conciërge Gerard Brughuis Alle dagen
 

Overzicht groepen
Locatie Ark

Groep Naam Dagen
1/2A Sanne Scheuer-De Knegt

Lyda van Schaik
Maandag, dinsdag

woensdag t/m vrijdag
1/2B Jolanda Goedhart

Manon Buitenweg
Maandag, dinsdag, woensdag, 
 
donderdag, vrijdag
3A Sandra Middendorp
Marieke Geelen
Maandag, dinsdag en woensdag (om de week)
woensdag (om de week) donderdag envrijdag.
4A Angélica Huisman Maandag t/m vrijdag
5A Franca Bouwman
 
Manon Buitenweg
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag
6A Albert de Gruijter

Annemarie Peters
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
woensdag
7A Annemieke Röling
Boudewijn Simons
Maandag t/m donderdag
vrijdag
8A Susan Woutersen Maandag t/m vrijdag

Locatie Ark van Noach

Groep Naam Dagen
1/2D Kelly van Schaik
Anita Otten
maandag t/m woensdag
donderdag, vrijdag
1/2E Jeanine Stolze

Petra Jensen
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag
1/2F Tessa van Eijk
Janine van Vossen
Maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdag
Groep Naam Dagen
3B Benthe van den Berg Maandag t/m vrijdag
3C Janine van Vossen
Nathalie de Ruijter
Maandag
Dinsdag t/m vrijdag
4B Petra Jensen
Tineke vd Hoeven
Maandag, dinsdag
Woensdag t/m vrijdag
4C Alexandra Gaya
Susanne Bergsteijn-Van Dijk
Maandag en dinsdag
Woensdag t/m vrijdag
5B Ilse Warmerdam Maandag t/m vrijdag
5C Chantal Both
Ilona de Jong
Maandag t/m woensdag
donderdag, vrijdag
6B Daniëlle Vendrig
Linda van Etten
Maandag t/m woensdag
Donderdag en vrijdag
6C Paul Geeraets Maandag t/m vrijdag
7B Dominique Burgwal
Pieter van Riet
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
7C Sander Winkel Maandag t/m vrijdag
8B Sophie de Vrind

Pieter van Riet
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag
8C Janet van den Hoef Maandag t/m vrijdag
Overzicht coördinerende taken
 
Functie Naam Dagen
Rekencoördinator Daniëlle Vendrig
Marcel Wevers
Maandag t/m woensdag
Maandag t/m vrijdag
Taal coördinator Sandra Middendorp Dinsdag, donderdag en vrijdag
Gedragsspecialist Kelly van Schaik
Dominique Burgwal
Sophie de Vrind (Leren leren)
Alle dagen
ICT-coördinator Boudewijn Simons
Marcel Wevers
Alle dagen
Specialist kanjertraining Franca Bouwman Woensdag (om de week)
Leescoördinator
 
Manon Buitenweg Woensdag t/m vrijdag
Begeleider Excellente leerlingen Marian Steinmann Woensdag
Begeleider Excellente leerlingen Benthe vd Berg Alle dagen
Veiligheid en ARBO Albert de Gruijter

Sander Winkel
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Alle dagen
Vertrouwenspersoon Annemieke Röling Maandag t/m donderdag
Bouwcoördinator groep 1-2
 
Kelly van Schaik Om de week op donderdag
Bouwcoördinator groep 3-4-5
 
Marieke Geelen Woensdag (om de week)
Bouwcoördinator groep 6-7-8
 
Sophie de Vrind Woensdag (om de week)
 
2.1.2  Leerlingenraad
Eén vertegenwoordiger uit elke groep 5 t/m 8 behartigt de belangen van de leerlingen van de Ark (van Noach). De leerlingen worden gekozen door hun medeleerlingen. De leerlingenraad vergadert elke zes weken met een vertegenwoordiger van de school, zodat de school weet wat er leeft onder de leerlingen. 
 
2.1.3   Groepsgrootte
De groepsgrootte aan het begin van het jaar ziet er met name voor de onderbouw anders uit dan aan het eind van het schooljaar. De instroom van nieuwe vierjarige leerlingen vindt het hele jaar plaats met uitzondering van de laatste vier weken van het schooljaar en de maand december, dan stromen er geen nieuwe leerlingen in. Kinderen, die in de zomervakantie vier jaar worden, komen op de doorschuifmiddag voor de vakantie al een keer wennen en starten daarna direct in het nieuwe schooljaar.  

Wij willen de leerlingen een goede basis meegeven. Bij grote groepen zal de leerkracht eventueel ondersteuning krijgen van een onderwijsassistent om zo de kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven bieden. De inzet van de ondersteuning is afhankelijk van de hoeveelheid zorg die een groep nodig heeft om het werken in drie niveaugroepen mogelijk te maken. De gemiddelde groepsgrootte op onze school is ongeveer 27 leerlingen.
 
2.1.4     Schooltijden

Sinds schooljaar 2014 – 2015 hanteren wij van maandag tot en met vrijdag vaste schooltijden voor alle kinderen van 08.30 – 14.15 uur. Hiermee voldoen we aan het minimum van 940 lesuren volgens de Wet Primair Onderwijs. Per schooljaar zijn er een aantal studiedagen voor de leerkrachten en bouwen we een aantal marge-uren in (uren die kinderen aanvullend naar school gaan) om mogelijke calamiteiten gedurende het schooljaar op te vangen. Na schooltijd is er een mooi aanbod van allerlei naschoolse activiteiten waar kinderen zich op in kunnen schrijven.

2.1.5 Talentontwikkeling

Zou het niet fijn zijn als uw kind de kans krijgt om zijn/haar talent verder uit te bouwen? Hoe mooi zou het zijn als uw kind al op jonge leeftijd weet waar hij/zij in geïnteresseerd is? Wat zou het mooi zijn om nog beter te worden in iets waar je al zo goed in bent!

De Ark en de Ark van Noach willen zich hiervoor inzetten.
Een basisschool heeft de opdracht  om de kinderen te onderrichten op heel veel verschillende gebieden: de zogeheten basisvorming. Naast de basisvakken taal en rekenen bieden we ook allerlei andere vakken aan, zoals wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, Engels enz. De laatste jaren zijn daar nog andere onderwerpen bijgekomen: burgerschap, techniek, ict-onderwijs, gezond gedrag enz. Dit alles maakt het onderwijsprogramma heel afwisselend, maar heeft ook tot gevolg dat het dagprogramma behoorlijk vol zit. De kinderen zijn immers niet meer uren naar school gegaan.
Wij willen de kinderen de kans bieden om na schooltijd zich verder te ontwikkelen in datgene waar de interesse/kwaliteiten van de leerling naar uitgaat. Ze krijgen op deze manier net iets meer mee dan wat de basisvorming aanbiedt. Leren doe je immers niet alleen onder schooltijd, maar gaat de hele dag door. Afgelopen schooljaar hebben we lessen aangeboden in Engels, Mad-Science en typen. Voor schooljaar 2017-2018 zal het aanbod aangevuld worden met Leren Programmeren.

2.1.6 Vakantie- en studiedagen
Vakantie Datum
Herfstvakantie 20 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 3 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Pasen 22 april 2019
Tulpvakantie 20 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartsdag 30 en 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019
Studiedagen voor schooljaar 2018-2019 zijn:
5 oktober 2018
29 oktober 2018
29 januari 2019
22 februari 2019
27 maart 2019
11 juni 2019
 
2.1.7 Benutting onderwijstijd

Door de Inspectie van het Onderwijs worden geen richtlijnen meer opgesteld ten aanzien van de te geven onderwijstijd per vakgebied. Ons aanbod is echter dusdanig afgestemd, dat we voldoen aan de gestelde kerndoelen. Onderstaand overzicht geeft een richtlijn per jaargroep.

Groep 1/2

Vak Aanpak Aantal uren per week
Rekenen Kleuterplein
Met sprongen vooruit!
Kringgesprek
Zelfstandig werken
Eten / drinken
5 x 45 minuten
Taal / lezen Kleuterplein
Kringgesprek
Zelfstandig werken
Eten / drinken
5 x 45 minuten
Motorische ontwikkeling Gymnastiek (toestel)
Spel / buitenspelen
Knutselen / tekenen
Zelfstandig werken
5 x 45 minuten
5 x 45 minuten
3 x 45 minuten
 
Wereldoriëntatie Natuur 1 x 30 minuten
Verkeer Verkeersmaterialen 1 x 30 minuten
Sociaal-emotioneel Sociale redzaamheid
Kanjertraining
5 x 15 minuten
1 x 45 minuten
Expressie Muziek/drama 5 x 30 minuten
Engels Groove me 45 minuten
Godsdienst Trefwoord
Kinderbijbel
5 x 10 minuten
Groep 3
 
Vak Methode Aantal uren per week
Rekenen Wereld in Getallen
Met Sprongen Vooruit
5 x 60 minuten
Taal / lezen / woordenschat Lijn 3 5 x 60 minuten
Begrijpend lezen Voorlezen / Lijn 3 3 x 15 minuten
Spelling Lijn 3 2/3 x 20 minuten
Bewegingsonderwijs Bewegen samen regelen
Verplaatsing (vanaf Noach)
Pauze
Buiten spelen extra
2 x 45 minuten
2 x 30 minuten
5 x 15 minuten
5 x 15 minuten
Schrijven Klinkers 5 x 30 minuten
Wereldoriëntatie School-tv: huisje, boompje, beestje
Lijn 3
1 x 15 minuten

1 x 30 minuten
Expressie Circuit
Moet je doen / eigen invulling
1 x 60 minuten
1 x 60 minuten
Sociaal-emotioneel Kanjertraining 1 x 30 minuten
Verkeer Verkeersproject 1 x 15 minuten
Godsdienst Trefwoord 5 x 10 minuten
Kringgesprek Weekendgesprek 1 x 30 minuten
Engels Groove me 45 minuten
Groep 4
 
Vak Methode Aantal uren per week
Rekenen Wereld in Getallen 5 x 60 minuten
Taal Taal op Maat 5 x 45 minuten
Lezen Estafette 3 x 45 minuten
1 x 30 minuten
4 x 15 minuten
Begrijpend lezen Voorlezen / Nieuwsbegrip 3 x 15 minuten
Spelling Spelling op Maat 4 x 30 minuten
Bewegingsonderwijs Bewegen samen regelen
Verplaatsing (vanaf Noach)
Pauze
2 x 45 minuten
2 x 30 minuten
5 x 15 minuten
Schrijven Klinkers 2 x 30 minuten
Wereldoriëntatie School-tv: huisje, boompje, beestje
Brandaan, Meander, Naut
1 x 15 minuten

1 x 15 minuten
Expressie Circuit
Moet je doen / eigen invulling
1 x 60 minuten
1 x 60 minuten
Sociaal-emotioneel Kanjertraining 1 x 30 minuten
Verkeer / communie Verkeerskrant VVN
Communie
1 x 15 minuten
Godsdienst Trefwoord 5 x 10 minuten
Kringgesprek Weekendgesprek 1 x 25 minuten
Engels Groove me 45 minuten
Groep 5
 
Vak Methode Aantal uren per week
Rekenen Wereld in Getallen 5 x 60 minuten
Taal Taal op Maat 5 x 45 minuten
Lezen Estafette 3 x 45 minuten
1 x 30 minuten
4 x 15 minuten
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip
Integratie in zaakvakken
1 x 75 minuten
1 x 15 minuten
Spelling Spelling op Maat 4 x 30 minuten
Bewegingsonderwijs Bewegen samen regelen
Verplaatsing (vanaf Noach)
Pauze
2 x 45 minuten
2 x 30 minuten
5 x 15 minuten
Schrijven Schrijven in de basisschool 2 x 20 minuten
Wereldoriëntatie Meander (aardrijkskunde)
Brandaan (geschiedenis)
1 x 45 minuten
1 x 45 minuten
Expressie Circuit
Moet je doen / eigen invulling
1 x 60 minuten
1 x 45 minuten
Sociaal-emotioneel Kanjertraining 1 x 30 minuten
Verkeer Verkeerskrant VVN
 
1 x 15 minuten
Godsdienst Trefwoord 5 x 10 minuten
Kringgesprek Weekendgesprek 1 x 15 minuten
Engels Groove me 45 minuten
Groep 6
 
Vak Methode Aantal uren per week
Rekenen Wereld in Getallen 5 x 60 minuten
Taal Taal op Maat 5 x 45 minuten
Lezen Estafette 3 x 45 minuten
1 x 30 minuten
4 x 15 minuten
Begrijpend lezen/studievaardigheden Nieuwsbegrip/ Blits
Integratie in zaakvakken
1 x 75 minuten
45 minuten
1 x 15 minuten
Spelling Spelling op Maat 4 x 30 minuten
Bewegingsonderwijs Bewegen samen regelen
Verplaatsing (vanaf Noach)
Pauze
2 x 45 minuten
2 x 30 minuten
5 x 15 minuten
Schrijven Schrijven in de basisschool 2 x 20 minuten
Wereldoriëntatie Meander (aardrijkskunde)
Brandaan (geschiedenis)
Naut (natuur)
1 x 45 minuten
1 x 45 minuten
1 x 25 minuten
Expressie Circuit
Moet je doen / eigen invulling
1 x 60 minuten
1 x 45 minuten
Sociaal-emotioneel Kanjertraining 1 x 30 minuten
Verkeer Verkeerskrant VVN
 
1 x 15 minuten
Godsdienst Trefwoord 5 x 10 minuten
Kringgesprek Weekendgesprek 1 x 15 minuten
Engels Groove me 45 minuten
Groep 7
 
Vak Methode Aantal uren per week
Rekenen Wereld in Getallen 5 x 60 minuten
Taal Taal op Maat 5 x 45 minuten
Lezen Estafette 2 x 45 minuten
1 x 30 minuten
3 x 15 minuten
Begrijpend lezen/studievaardigheden Nieuwsbegrip/ Blits
Integratie in zaakvakken
1 x 75 minuten
45 minuten
1 x 15 minuten
Spelling Spelling op Maat 4 x 30 minuten
Bewegingsonderwijs Bewegen samen regelen
Verplaatsing (vanaf Noach)
Pauze
2 x 45 minuten
2 x 30 minuten
5 x 15 minuten
Schrijven Schrijven in de basisschool 2 x 20 minuten
Engels Groove.me 1 x 60 minuten
Wereldoriëntatie Meander (aardrijkskunde)
Brandaan (geschiedenis)
Naut (natuur)
1 x 45 minuten
1 x 45 minuten
1 x 25 minuten
Expressie Circuit
 
1 x 60 minuten
Sociaal-emotioneel Kanjertraining 1 x 30 minuten
Verkeer Verkeerskrant VVN
 
1 x 15 minuten
Godsdienst Trefwoord 4 x 10 minuten
Kringgesprek Weekendgesprek 1 x 15 minuten
Groep 8
 
Vak Methode Aantal uren per week
Rekenen Wereld in Getallen 5 x 60 minuten
Taal Taal op Maat 5 x 45 minuten
Lezen Estafette 2 x 45 minuten
1 x 30 minuten
3 x 15 minuten
Begrijpend lezen/studievaardigheden Nieuwsbegrip/ Blits
Integratie in zaakvakken
1 x 75 minuten
45 minuten
1 x 15 minuten
Spelling Spelling op Maat 4 x 30 minuten
Bewegingsonderwijs Bewegen samen regelen
Verplaatsing (vanaf Noach)
Pauze
2 x 45 minuten
2 x 30 minuten
5 x 15 minuten
Schrijven Schrijven in de basisschool 2 x 20 minuten
Engels Groove.me 1 x 60 minuten
Wereldoriëntatie Meander (aardrijkskunde)
Brandaan (geschiedenis)
Naut (natuur)
1 x 45 minuten
1 x 45 minuten
1 x 25 minuten
Expressie Circuit 1 x 60 minuten
Sociaal-emotioneel Kanjertraining 1 x 30 minuten
Verkeer Verkeerskrant VVN 1 x 15 minuten
Godsdienst Trefwoord 4 x 10 minuten
Kringgesprek Weekendgesprek 1 x 15 minuten

2.1.8 Onderwijsinhoud
 

2.1.8.1 Groepen 1 en 2
In groep 1 en 2 creëren we een betekenisvolle leeromgeving voor de kinderen door in te spelen op hun eindeloze fantasie rondom thema’s uit de methodiek van Kleuterplein. Begeleid door onze leerkrachten en knuffeldier Raai de Kraai ontdekken de kleuters de wereld om hen heen aan de hand van herkenbare thema’s, zoals thuis, vakantie, eten, gezondheid en post. Alle oefeningen sluiten aan op het thema van dat moment. Ook het klaslokaal wordt hier zoveel mogelijk op ingericht, bijvoorbeeld door er een postkantoortje in te plaatsen. Zo wordt spelenderwijs in context aan alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen gewerkt, zoals taal, rekenen, motoriek, sociale vaardigheden, wereldoriëntatie en voorbereidend schrijven. Deze gebieden observeren en registreren we met behulp van ons ontwikkelingsvolgsysteem Kijk.

In de kleuterbouw wordt er met verschillende routines gewerkt. Een routine is een vaste manier om bepaalde activiteiten vorm te geven. Zo wordt er gewerkt met dagritmekaarten, waarop de kinderen zelf kunnen zien wat er die dag gedaan wordt. Is er een planbord, waarop de kinderen zelf hun activiteit kunnen plannen, en wordt de dag op een vaste manier opgestart aan de hand van verschillende liedjes en activiteiten.

Zoals u leest leren de kinderen al een grote mate van zelfstandigheid te betrachten. Om naast hun zelfstandigheid ook hun verantwoordelijkheidsgevoel te vergroten, hebben alle kinderen een wisselende weektaak. Deze staat op het bord, naast hun naam. Hierbij kunt u denken aan de stoplichtbeurt, de melkbeurt, de voor-op-beurt of de beurt om een bepaalde kast netjes te houden. Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid ook bij de kinderen gelegd, en maken we een eerste stap met Leren Leren.

Vanaf schooljaar 2016-2017 leren we de kleuters ook kennis maken met de Engelse taal. Dit doen we met behulp van de methode Groove Me, waarbij de kinderen aan de hand van liedjes spelenderwijs met de Engelse taal kennis maken.

Ook is er vanaf schooljaar 2016-2017 een vriendje voor Raai de Kraai bij gekomen: logeervogel Doebie. Deze zal ieder schooljaar een keer bij uw kind mogen komen logeren. Op school mag uw zoon/dochter dan vertellen welke avonturen ze samen allemaal beleefd hebben.

 
2.1.8.2 Groepen 3 tot en met 8
Zoals u onder het kopje ‘Groeien in kennis’ heeft kunnen lezen, werken we standaard bij de vakken lezen, taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen in 3 niveaus. Alle methodes die we gebruiken zijn hierop ingericht. Daarnaast hebben alle genoemde methodes een digitale component die ingezet kan worden als extra oefening, verdieping, of toets. U vindt hieronder een beknopte beschrijving per vakgebied. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar de websites van de diverse methodemakers.
 
2.1.8.3 Lezen (Lijn3 en Estafette)
In groep 3 wordt er vanaf dit schooljaar gewerkt vanuit de methode Lijn 3.
Lijn 3 integreert aan de hand van thema’s het leren lezen, woordenschat, spellen en ook wereldoriëntatie. Deze manier sluit goed aan bij de manier van werken zoals de kinderen dat gewend waren bij de kleuters. Aan de andere kan biedt het een gedegen voorbereiding op de spelling- en leeslessen zoals die vanaf groep 4 gegeven worden.
http://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Lezen/Lijn-3.htm

In de groepen 4 tot en met 8 wordt er gelezen via de methode Estafette. Welke naadloos aansluit bij VLL. Hierbij wordt de nieuwste versie van Estafette gebruikt, waarbij de insteek ligt bij het beleven van plezier in lezen. Er worden aansprekende verhalen en teksten gebruikt met een minder schools karakter. Waar de kinderen bij de vorige versie van Estafette bij leesniveau E6 (eind groep 6) aan het einde van de methode waren gekomen, gaat Estafette-Nieuw door tot Avi-Plus: het doelniveau voor eind groep 8. Op deze manier blijven de kinderen hun leesniveau ontwikkelen tot het einde van hun basisschool loopbaan.
http://www.estafette-lezen.nl/Estafette.htm
 
2.1.8.3 Taal en Spelling
Voor deze vakken gebruiken we respectievelijk Taal op Maat en Spelling op Maat. Qua opbouw zijn deze twee methodes identiek: ze zijn gericht op gemak, resultaat en overzicht. Zowel voor de leerling als voor de leerkracht. Er zit een vaste structuur in de opbouw van de lessen, waarbij instructielessen afgewisseld worden met zelfstandig werken lessen. Bij het begin van iedere les is het doel van de les voor de kinderen zichtbaar. Doordat beide methodes werken met referentieniveaus (leerlijnen die doorlopen tot na de basisschool), wordt er voor iedere leerling het hoogst haalbare doel nagestreefd.
De inhoud van de taalmethode is gericht op de volgende ontwikkelpunten Deze onderwerpen worden aan de hand van thema’s en projecten behandeld.
www.taal-op-maat.nl

De inhoud van de spellingmethode is vanaf groep 4 opgebouwd aan de hand van
4 spellingregels, te weten Daarnaast komt de werkwoordspelling in de groepen 5 tot en met 8 uitgebreid aan bod.
www.spelling-op-maat.nl/
 
2.1.8.4 Begrijpend lezen en Blits
Begrijpend lezen is een vak dat apart wordt aangeboden, maar dat tevens in de meeste vakken, vooral de zaakvakken, wordt toegepast.
Voor het vak begrijpend lezen werken we met de methode van Nieuwsbegrip-XL. Het nieuws van de dag vormt hierbij de leidraad, wat de betrokkenheid van de leerlingen aanzienlijk verhoogt! Er worden opdrachten op papier gemaakt, maar ook op de computer waarbij de aandacht voor de woordenschat geïntegreerd wordt. Als school hebben we gekozen voor de XL-versie van Nieuwsbegrip: hierin kan woordenschat extra geoefend worden, kunnen de kinderen ook thuis met Nieuwsbegrip aan de slag en hebben we een nog betere aansluiting op de zaakvakken.
Onder zaakvakken verstaan we aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek. De strategieën die de kinderen via Nieuwsbegrip aanleren, leren ze ook toe te passen op deze teksten. Begrijpend lezen heb je immers nodig om de juiste kennis te kunnen filteren uit de tekst. http://www.nieuwsbegrip.nl/

Blits is een methode voor het studerend lezen en studievaardigheden. Naast het samenvatten door middel van het stellen en beantwoorden van de centrale vraag bij teksten, aspecten die ook bij Nieuwsbegrip aan de orde komen, is hier ook aandacht voor het lezen en interpreteren van allerlei informatiebronnen, zoals naslagwerken, kaarten, grafieken en tabellen.
 
2.1.8.8 Rekenen
Voor rekenen werken we met de methode Wereld in getallen. Deze methode werkt met de zogenaamde dakpanconstructie, dat wil zeggen dat de volgende stappen bij ieder nieuw onderwerp gemaakt worden: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Naast  de lessen beschikt de methode ook over een weektaak, waarin de kinderen nog extra gelegenheid krijgen te oefenen en te herhalen. Tevens leren ze hierdoor zelf problemen op te lossen en te plannen. De weektaak is zowel op papier als digitaal. http://www.dewereldingetallen.nl
 
2.1.8.6 Schrijven
Het voorbereiden van schrijven begint al in de groepen 1 en 2. Hierbij kunt u denken aan oefeningen voor de fijne en grove motoriek. Vervolgens wordt er in groep 3 een aanvang gemaakt met het schrijven van losse tekens, letters en verbindingen. In groep 4 leren de kinderen aan elkaar schrijven en leren ze de hoofdletters. Vanaf groep 5 tot en met 8 wordt het temposchrijven steeds meer van belang en leren de kinderen tevens hun eigen handschrift te ontwikkelen.
Vanaf de tweede helft van groep 4 schrijven de kinderen met een vulpen. Deze wordt eenmalig door school verstrekt. Wanneer de vulpen stuk gaat of kwijtraakt, wordt deze eenmalig vervangen. Mocht de vulpen daarna nogmaals stuk gaan of kwijtraken dan kan er een nieuwe vulpen gekocht worden op school.
De groepen 3, 4 en 5 werken met de nieuwe methode Klinkers, deze methode wordt elk jaar een groep verder ingevoerd. De methode die door de overige groepen nog gebruikt wordt, is Schrijven in de basisschool.
http://www.schrijvenindebasisschool.nl
https://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Schrijven/Klinkers.htm
 
2.1.8.7 Wereldoriëntatie
Voor de wereld oriënterende vakken gebruiken we de methodes Naut, Meander en Brandaan voor respectievelijk natuuronderwijs, aardrijkskunde en geschiedenis. De opbouw van deze lessen is bij alle drie deze vakken hetzelfde. Ieder vak bestaat uit 10 thema’s waarvan er 5 in groep 5 worden aangeboden en verdiept worden in groep 7. De andere 5 thema’s worden in groep 6 aangeboden en verdiept in groep 8.
Elke les heeft 4 stappen in het lesboek, en 4 stappen in het werkboek.
Qua inhoud kunt u bij Naut denken aan ‘planten en dieren’, ‘techniek om je heen’, ‘aarde in het heelal’. Bij Meander gaat het over thema’s als ‘water’, ‘platteland’, ‘over de grens’. En bij Brandaan worden de geschiedkundige onderwerpen verdeeld over de 10 tijdvakken nader bekeken.
De wereldoriënterende vakken lenen zich goed om te integreren met ICT. In de groepen 5 t/m 8 hebben we bij een aantal thema’s  Brandaan, Naut en Meander en ICT geïntegreerd.. Hierbij kunt u denken aan het maken van Powerpoints, Prezi’s en Sways om de leerstof te verwerken.
Op deze manier leren de kinderen allerhande computervaardigheden, maar ook samenwerken, problemen oplossen, presenteren, creatief  en kritisch denken; de zogenaamde 21-st century skills.
Voor verdere uitleg verwijzen we u naar de site van Malmberg, waar u onder het kopje methodes per vakgebied meer informatie kunt lezen: www.malmberg.nl
 
2.1.8.8 Verkeer
Voor de verkeerslessen maken we gebruik van het materiaal dat door Veilig Verkeer Nederland wordt gemaakt. Voor de groep 1, 2 en 3 is dat  ‘Rondje Verkeer’, in groep 4 wordt er gebruik gemaakt van ‘Stap Vooruit’. Groep 5 en 6 werkt met ‘Op voeten en fietsen’ en in groep 7 en 8 wordt er gebruik gemaakt van de ‘Jeugdverkeerskrant’.
Veilig Verkeer Nederland zorgt er voor dat hun materiaal aansprekend is: ieder jaar updaten ze bijvoorbeeld de foto’s die gebruikt worden. Zo komen we ook vaak materiaal uit Zenderpark tegen. http://vvn.nl/wat-we-doen/op-de-basisschool/vvn-verkeerseducatielijn
 
2.1.8.9 Creatieve vakken
Ons creatieve aanbod aan de kinderen zullen we met ingang van het schooljaar 2018-2019 vorm gaan geven door middel van een circuit waarbij we gebruiken maken van verschillende experts op de verschillende gebieden. Doordat wij gebruik kunnen maken van een subsidie worden leerkrachten op school opgeleid tot expert. Op de volgende onderdelen zullen de kinderen les gaan krijgen; beeldend, muziek, dans, drama, audiovisuele vorming en literatuur.
In het jaar krijgen de kinderen vier keer een gespecialiseerd aanbod op de verschillende gebieden. De klas zal dan in tweeën worden gesplitst. De ene helft krijgt les van de expert, de andere helft blijft bij de leerkracht in de klas. De week erop zal dit omdraaien. Op deze manier kan er dieper op het creatieve vak ingegaan worden. Zo kan het gehele creatieve proces (oriënteren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren) doorlopen worden
De kinderen in de klas werken verder aan de vakken en kunnen verlengde instructie krijgen.
Het gehele jaar door zal er ook in de klas aandacht besteed worden aan de creatieve vakken. Voor de creatieve vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama hebben we op school een uitdagend pakket aan lessen samengesteld. Deze lessen komen uit de methodes ‘Moet je doen’ en ‘Laat maar zien’. Er is bij ieder vak een doorlopende lijn van groep 3 tot en met 8. De lessen uit dit pakket worden ieder jaar gegeven en daarnaast is er ruimte voor iedere leerkracht om deze lessen naar eigen inzicht aan te vullen. Bij de groepen 1 en 2 wordt er aan de beeldende vorming gewerkt aan de hand van de methode ‘Kleuterplein’. De opdrachten sluiten daardoor altijd aan bij het thema waaraan gewerkt wordt.
Aan het einde van groep 2 wordt er een kleutermusical opgevoerd door alle kinderen van groep 2. Deze vindt plaats op het podium van school. Aan het einde van groep 8 is er de eindmusical door de leerlingen van groep 8, deze is in het Fulco theater.
Door het schooljaar heen hebben we ook een aantal keer een open podium, waar er groepsdoorbrekend voor elkaar opgetreden wordt.
 
2.1.8.10 Gymnastiek / schoolzwemmen
In de groepen 1 en 2 zijn de bewegingslessen verweven in de methode van Kleuterplein. Daarnaast worden er bewegingslessen in het speellokaal gegeven en wordt er vrijwel dagelijks buiten gespeeld. De kinderen gymmen in hun ondergoed en op gymschoenen welke op school bewaard worden.
In de groepen 3 tot en met 8 wordt er gegymd in de gymzalen van de Ark en/of het WOC. Voor deze gymlessen hebben de kinderen sportkleding en sportschoenen nodig. Na het gymmen kan er gedoucht worden. De lessen worden gegeven aan de hand van de methode “planmatig bewegingsonderwijs” .Hierin komen alle vaardigheden aan bod.
www.pearson-nl.com
Op de Ark (van Noach) doen we tevens aan schoolzwemmen. Alle kinderen krijgen 1 jaar zwemles aangeboden. In de tweede helft van groep 4 wordt hier mee begonnen, in de eerste helft van groep 5 wordt hier het vervolg aan gegeven. De kinderen krijgen les op hun eigen niveau. Ook voor de kinderen die reeds hun zwem-ABC hebben is er een lesaanbod.

Aan deze zwemlessen en het vervoer per bus zijn kosten verbonden. Per half jaar is dat €51,-, In totaal wordt er dus een extra bijdrage van €102,- gevraagd aan de ouders voor het schoolzwemmen.
 
2.1.8.11 Engels
In de groepen 1 t/m 8 wordt er Engels gegeven met behulp van Groove.me. Deze actuele methode leert de kinderen de taal spelenderwijs door middel van songteksten. De lessen Engels worden gegeven door een vakleerkracht.
De les begint klassikaal, met behulp van het digibord, vervolgens gaan de leerlingen individueel of in groepjes aan de slag. Ieder jaar worden er 15 songteksten gebruikt die de basis vormen voor de 30 lessen die gegeven worden. Ieder jaar vernieuwt Groove Me een deel van de nummers, zodat het altijd een actuele methode blijft. http://www.groove.me/
De groepen 1 t/m 4 werken aan de hand van verschillende thema's waarin ook songteksten aan bod komen.
 
2.1.8.12 Kanjertraining
De Ark (van Noach) is een Kanjerschool. Dit houdt in dat we de Kanjertraining gebruiken om kinderen op een respectvolle manier met elkaar om leren gaan.
Bij de Kanjertraining gaat het om twee dingen. Ten eerste dat je leert herkennen welk gedrag er is en dat kinderen leren dat je je op verschillende manieren kunt gedragen. Iedere vorm van gedrag lokt een reactie uit. We proberen kinderen hiervan bewust te maken en hen verschillende manieren van reageren aan te bieden. Daarnaast gaat het ook om groepsvorming. In een groep waarin je elkaar kent en het veilig is zal vervelend gedrag (pestgedrag) een stuk minder voorkomen.
Het doel van de kanjertraining is om de kinderen op een goede manier voor zichzelf op te komen en aan te geven wat ze wel en niet prettig vinden. In elke groep werken we wekelijks met de Kanjerlessen. Dit kan zijn door voorlezen, in een werkboek werken of door oefeningen en opdrachten uit te voeren.

De Kanjertraining gaat uit van 5 basisregels:
1.We vertrouwen elkaar.
2. We helpen elkaar.
3. We werken samen.
4. We hebben plezier.
5. We doen mee.

De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streeft de volgende doelen na.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website: http://www.kanjertraining.nl/
 

2.1.8.13 Maatjeswerk

Zowel binnen iedere groep als groepsdoorbrekend wordt er met maatjes gewerkt. Kinderen leren niet alleen m.b.v. de leerkracht, maar vooral ook voor en met elkaar. Daarom hebben alle kinderen binnen hun eigen groep een maatje. Hier kun je vragen aan stellen tijdens het zelfstandig werken, samen opdrachten maken, maar ook hulp bij elkaar zoeken tijdens het buitenspelen.
Daarnaast heeft iedere groep binnen de school een maatjesgroep. Deze groepen werken samen tijdens bijvoorbeeld creatieve activiteiten, maar staan ook samen buiten wanneer we Sinterklaas binnenhalen. Op deze manier leren de leerlingen ook zorg voor elkaar te dragen.
 
2.1.8.14 Godsdienstige vorming
De Ark (van Noach) is een katholieke school. Aan deze identiteit geven we vorm door middel van het gebruik van Trefwoord. Dagelijks worden er verhalen, liedjes of gedichtjes gebruikt die een link hebben met het geloof en met sociaal wenselijk gedrag. Niet alleen het Christendom komt aan de orde, ook aan andere geloofsovertuigingen wordt aandacht besteed.
In groep 4 krijgen de kinderen de mogelijkheid om hun eerste communie te doen. Hiervoor wordt een programma aangeboden door de Basiliek. Ook wanneer uw kind in groep 8 vormsel wil doen, wordt hier via de basiliek een programma aangeboden.
Met Kerst hebben we een schoolbrede viering in de Basiliek, gevolgd door een diner (koud-warm buffet verzorgd door de ouders) op school voor alle kinderen. Tijdens het eten is er voor de ouders een borrel verzorgd door de oudervereniging.
 
2.1.8.15 ICT
In alle leerjaren worden computers ingezet. Wij vinden het zeer nuttig en noodzakelijk dat kinderen ook met deze leermiddelen in aanraking komen. Wij hebben op school een netwerk waarvan de kinderen en de leerkrachten gebruik kunnen maken. In alle lokalen van de groepen 3 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord en bij de groepen ½ hebben we een interactief verrijdbaar bord. Met deze digitale borden maken we de lessen dynamischer en meer visueel voor de kinderen. We kunnen optimaal gebruik maken van de (onderwijskundige) mogelijkheden die deze schoolborden bieden. In alle kleutergroepen is er een verrijdbaar digibord waarop meerdere kinderen tegelijk kunnen werken.
De computer zijn onlosmakelijk verbonden aan ons onderwijs, omdat het ongekende mogelijkheden biedt voor leerkrachtonafhankelijk onderwijs. Hierbij kunnen leerlingen leerstof extra oefenen en herhalen of juist extra leerstof en verdiepende oefeningen aangeboden krijgen. De computer geeft in de dagelijkse praktijk op onze school de kinderen de kans om hun kennis van de computer en het gebruik van het een divers aanbod aan programmatuur (Officepakket, internetsoftware, zoekmachines, etc.) in combinatie met elkaar te verruimen. Vanaf 2018 zullen we het ontdeklokaal in gebruik gaan nemen. In dit ontdeklokaal staan allerlei uitdagende materialen waarmee de kinderen ontdekkend kunnen leren wat programmeren en , ontwerpen is. Er zijn ook 3D-printers aanwezig om het ontwerp uiteindelijk uit te kunnen printen. Daarnaast kunnen kinderen experimenteren met filmen en verwerkingsopdrachten met de stroomkring. Kortom ICT is bij ons geen bijzaak, maar een geïntegreerd onderdeel van ons aanbod.

OntdekLAB
Vanaf groep 5 heeft De Ark (van Noach) een computerprotocol ingevoerd. We zijn ons op school ervan bewust dat het gebruik van de computer vele voordelen heeft, maar dat er ook nadelen aan verbonden zijn. Dat gaan we niet uit de weg. Samen met de kinderen spreken we een gedragscode af. Hoe we met de computer om zouden moeten gaan. Deze afspraken hangen bij de computers. Kinderen die niet juist met deze regels omgaan krijgen een waarschuwing. Bij drie keer een waarschuwing geldt dat het desbetreffende kind uitgesloten wordt van deelname aan computerwerkzaamheden. Uiteraard zullen de leerkrachten voorafgaand aan een eventuele maatregel contact opnemen met de ouders/verzorgers, om met elkaar goede afspraken te maken.
Ten aanzien van het misbruik van computers kunnen we niet streng genoeg zijn, aangezien computers letterlijk onbegrensde mogelijkheden bieden om elkaar onheus te bejegenen. Wanneer zich dan ook incidenten buiten de school voordoen die consequenties en gevolgen hebben voor de sfeer in de school en het welbevinden en functioneren van onze leerlingen op school en het onderwijs, zullen we niet nalaten hier strenge maatregelen tegen te nemen en direct contact met ouders op te nemen. Hierbij kunt u denken aan het misbruik van WhatsApp, Instagram,  Facebook en andere sociale media.

Sinds afgelopen schooljaar hebben wij een prachtig Ontdeklab op beide locaties. Dit Ontdeklab zullen wij gebruiken om de leerlingen wegwijs te maken in de wereld van de computers en robots. Zo hebben wij hier o.a. 3D printers, Bluebots, kunnen we programmeren met verschillende materialen (o.a. Awbie), LegoWeDo 2.0 en nog veel meer! Er is een opbouw in moeilijkheid en in mogelijkheden met de materialen die we hebben. Zo zullen de uitdagingen op bijvoorbeeld het gebied van programmeren oplopen in moeilijkheid door de schooljaren heen.
 

2.2 Vervanging van leerkrachten

We streven er naar om de continuïteit van het onderwijs te waarborgen. Ook in het onderwijs worden we geconfronteerd met de maatschappelijke beweging om meer in deeltijd te werken. Verschillende groepen hebben daardoor twee leerkrachten. Bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht wordt de klas waargenomen door een vervanger/vervangster. Wij maken hierbij gebruik van de invalpool van PIO. Op deze manier kunnen we er voor zorgen dat het onderwijs doorgang kan vinden. We streven er naar de kinderen niet naar huis te sturen. Is er geen mogelijkheid een vervanger te krijgen, dan wordt het probleem intern geregeld door bijvoorbeeld plaatsing bij een andere groep of door flexibiliteit van parttime leerkrachten. Hierdoor is het ons afgelopen jaar, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt, gelukkig gelukt om geen groepen naar huis te sturen.
 

2.3 Stagiaires

Wij hebben als stichting Trinamiek een samenwerkingsovereenkomst met de Hogeschool Utrecht in het kader van de begeleiding van Pabo-studenten. Twee leerkrachten zijn als schoolopleider verantwoordelijk voor de plaatsing van studenten bij ons op school en de juiste begeleiding. Wij vinden het belangrijk om toekomstige collega’s de mogelijkheid te bieden om het werken met de leerlingen en de ouders in de praktijk te leren. Eerstejaars studenten observeren in eerste instantie en voeren kleine onderdelen van de lesactiviteiten uit. Vierdejaars studenten staan gedurende langere periode voor de groep en zijn bijvoorbeeld ook aanwezig bij oudergesprekken. In 2016 zijn we officieel benoemd als opleidingsschool en hebben wij een LB-functionaris in de functie van schoolopleider.

boven >>

3 Toelating van kinderen op onze school

 

3.1 Inschrijven van leerlingen

De Ark (van Noach) staat open voor alle kinderen. Het enige wat eigenlijk van belang is dat de ouders onze visie onderschrijven. Wij kennen geen wachtlijsten en nemen alle leerlingen aan. Mocht u als ouder al voor het vierde jaar weten dat uw kind extra zorg en ondersteuning nodig zal hebben dan verwachten wij dat u dit aangeeft. Samen met u kunnen wij kijken wat onze (on)mogelijkheden zijn en bekijken we of wij de juiste school zijn. Mede door de invoering van Passend Onderwijs is het onze plicht om voor ieder kind een geschikte school te vinden.

 

3.2 Vier jaar en naar school

Als u overweegt om uw kind op de Ark (van Noach) in te schrijven, dan kunt u contact opnemen en een afspraak maken voor kennismaking of zich hiervoor via de site opgeven. U wordt dan uitgenodigd voor een bezoek op school, waarbij u een rondleiding door de school krijgt en u tevens van alle noodzakelijke informatie over de Ark (van Noach) wordt voorzien.

Als school staan wij open voor elk kind waarvan de ouders/verzorgers de grondslag van de school respecteren en de leerlingen deelnemen aan alle activiteiten van de school. Als uw kind staat ingeschreven, ontvangt u ongeveer drie maanden voordat uw kind vier jaar wordt een formulier, waarop u bijzonderheden over uw zoon/dochter kunt invullen. Na indeling in een groep, wordt uw kind voor zijn/haar vierde verjaardag uitgenodigd om alvast vijf dagdelen te komen wennen. Een uitzondering maken we voor de kinderen in in december 4 jaar worden. Zij mogen maar 2 ipv 5 dagdelen komen wennen. Dit in verband met de drukte rondom de decembermaand. Voor het afspreken van de wendagen vragen we hiervoor aan de ouders om na schooltijd (telefonisch) contact op te nemen met de leerkracht. In overleg worden deze wendagen dan afgesproken.

Leerlingen zijn hele dagen welkom vanaf het moment dat het kind vier jaar wordt. De vierde verjaardag wordt echter niet op school gevierd. De laatste vier weken van het schooljaar en een week voor de kerstvakantie stromen geen nieuwe leerlingen in. Kinderen, die in de zomervakantie vier jaar worden, starten de eerste dag van het nieuwe schooljaar.  Kinderen die binnen een week voor de kerstvakantie 4 jaar worden, komen ná de kerstvakantie voor ‘vast’.
 

3.3 Inschrijven van zij-instromers

Bij de afweging om kinderen tussentijds aan te nemen staat het belang van het kind centraal. De school zal bij ieder individu een afweging maken of het verantwoord is om de leerling te onderrichten bij ons op school. Mochten wij tot de conclusie gekomen zijn, dat de leerling op een andere school binnen ons samenwerkingsverband (Profi Pendi) beter tot zijn recht komt, zullen wij dit in een gesprek met de ouders aangaan.
 
De volgende overwegingen zullen meegenomen worden in het besluit en worden per jaar bekeken:  
Bij de aannameprocedure van deze nieuwe leerling vindt een oriënterend gesprek plaats met de ouders. Daarnaast nemen we altijd contact op met de school van herkomst en ontvangen wij een onderwijskundig rapport van de school waar het kind vandaan komt. Wij verwachten van ouders een open communicatie over het gedrag en de eventuele resultaten van onderzoeken van de leerling. Op basis van bovenstaande informatie wordt bepaald of uw kind op de korte en lange termijn bij ons op school plaatsbaar is. Uw kind kan ook een dag in zijn/haar nieuwe klas komen kijken.
 

3.4 Passend Onderwijs

Kinderen moeten onderwijs krijgen dat bij hen past. Alle scholen bieden een basis onderwijsaanbod, daar hoort ook ondersteuning bij. De leerkrachten zullen ondersteuning moeten bieden aan kinderen die wat extra's nodig hebben. Er moeten keuzes gemaakt worden wat betreft de mogelijkheden in de groep en in de school. Deze afspraken en werkwijze is continu aan verandering onderhevig. Als school blijven we investeren in het professionaliseren van de leerkrachten om steeds meer zelf, in de school, te kunnen doen aan preventieve en licht curatieve interventies. Voor meer informatie over de leerlingenzorg verwijzen wij u naar het School Ondersteunings Profiel; SOP. Ter inzage, zie website Ark (van Noach).
 

4.5 Het samenwerkingsverband

Profi Pendi is het samenwerkingsverband voor primair onderwijs, waar de Ark (van Noach) bij is aangesloten. Dit is ontstaan als gevolg van de wet Passend Onderwijs en bestaat uit 18 deelnemende besturen van 79 scholen, waarvan 4 SBO scholen en 1 SO school in de regio Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Zoals de naam Profi (passend) Pendi (samen) al aangeeft, zorgen we met elkaar en met ouders dat elk van de 18.000 leerlingen een zo passend mogelijk onderwijsaanbod krijgt.

De opdracht van Profi Pendi is als volgt: kinderen moeten zich op school optimaal kunnen ontwikkelen, dichtbij huis. Ouders zijn daarbij altijd betrokken. Het samenwerkingsverband moet zorgen voor een netwerk van ondersteuningsmogelijkheden rondom de kinderen, de scholen en eventueel de ouders. Dat vraagt een grote mate van samenwerking met organisaties die ook rondom het kind, de school en het gezin ondersteuning verzorgen. Denk aan Centra voor Jeugd en Gezin en de jeugdgezondheidszorg. Meer informatie staat op www.profipendi.nl .

boven >>

4 De ondersteuning voor de kinderen

De schoolbesturen in het gebied van SWV Profi Pendi zijn zich bewust van hun zorgplicht. Hoewel het uitgangspunt is dat kinderen thuisnabij onderwijs volgen, zal dat niet altijd mogelijk zijn, want niet alle gespecialiseerde vormen van ondersteuning kunnen worden geboden binnen de scholen die gevestigd zijn in de regio. Doordat naast de scholen voor SBO en SO binnen Profi Pendi ook SO-scholen buiten deze regio deelnemen aan het samenwerkingsverband, kan worden voldaan aan de wettelijke plicht om voor leerlingen, die in verband met hun ondersteuningsbehoeften niet worden toegelaten tot een school in het gebied van het SWV, een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. Voor leerlingen die naast specifieke onderwijsbehoeften ook vormen van jeugdzorg nodig hebben, zijn met de gemeenten in de regio afspraken gemaakt. 
 

4.1 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in onze school
4.1.1 De ondersteuningsstructuur

Op onze school werken we volgens de cyclus van handelingsgericht werken. Dit is een manier van praten, werken en organiseren van de passend onderwijs op school voor álle leerlingen. Binnen handelingsgericht werken clusteren wij leerlingen met dezelfde onderwijsbehoeften waarbij naast de cognitieve ontwikkeling ook rekening wordt gehouden met de sociaal-emotionele kant van het kind.
Door het nauwkeurig volgen van de ontwikkeling van alle leerlingen worden mogelijke (leer)problemen tijdig in kaart gebracht en kan waar nodig het leerstofaanbod aangepast worden. Het onderwijsaanbod van de basisvaardigheden (lezen, rekenen, taal) wordt in de groepen 3 t/m 8 op drie niveaus aangeboden: instructie-afhankelijk-aanbod (intensief aanbod), instructie-gevoelig-aanbod (basis aanbod) en instructie-onafhankelijk aanbod (verrijkend/verdiepend aanbod). 

4.1.2 Het leerlingvolgsysteem PARNASSYS
Om de leerlingen goed te kunnen volgen, houden wij van iedere leerling een digitaal dossier bij. Hierin staan gegevens over het gezin, afspraken met ouders/verzorgers, eventuele handelingsplannen (werkwijze voor een speciale aanpak), observaties, toets gegevens (niet-methodetoetsen van CITO en methodetoetsen) en rapportagegegevens. Ook worden hierin de verslagen van eventuele besprekingen en onderzoeken bewaard. Door het goed bijhouden van de ontwikkelingen van de leerlingen in een leerlingvolgsysteem kunnen wij de vorderingen van een kind vanaf zijn/haar kleuterperiode tot aan groep 8 goed volgen en eventueel bijsturen. Dit leerling dossier is voor de ouders/verzorgers van de leerling ter inzage. Ook hebben ouders/verzorgers recht op een afschrift van een onderwijskundig rapport ingeval de leerling de school verlaat. De leerling administratie wordt vijf jaar na het verlaten van de school vernietigd (onderwijskundig rapport en psychologisch onderzoek worden 2 jaar na het verlaten van de school vernietigd).
Voor de groepen 1/2 werken we aanvullend met het ontwikkelingsvolgsysteem van KIJK. 
 
4.1.3 Groepsbespreking en leerlingbespreking
Na iedere toets periode (twee keer per jaar) bespreken de leerkrachten samen met de Interne Begeleider (IB-er) de vorderingen van de groep. Er wordt bekeken of het onderwijsaanbod voldoet voor alle leerlingen (clusteren van leerlingen per aanbod) en naar klassenmanagement/organisatie. Dit alles wordt vastgelegd in groepsplannen, die twee maal per jaar geëvalueerd en bijgesteld worden.
Er vinden ook regelmatig parallel overleggen plaats tussen de parallelgroepen over de resultaten van hun groepen in relatie tot het onderwijsaanbod.
Door het jaar heen vinden er buiten de groepsbesprekingen ook leerling besprekingen plaats. De groepsleerkracht en de IB-er spreken dan over de ontwikkeling van individuele leerlingen waarvoor een specifieke hulpvraag geldt.
 
4.1.4 Het bespreken van de vorderingen van de kinderen met de ouders/verzorgers
Ouders zijn samenwerkingspartners en worden nauw betrokken bij de ontwikkeling rondom hun kind. Om deze samenwerking een nog betere inhoud te geven, worden in oktober alle ouders uitgenodigd voor een Afstemmingsgesprek (een 10-minutengesprek). Ter voorbereiding van dit gesprek vult de ouder een vragenlijst in over het kind die als leidraad zal dienen voor dit gesprek. Doel van dit Afstemmingsgesprek is helder te krijgen hoe het komende schooljaar gewerkt gaat worden met uw kind: welke doelen worden gesteld, welke ontwikkelpunten zijn realistisch, welke wederzijdse verwachtingen zijn er.
Daarnaast krijgen de leerlingen twee keer per jaar een schoolverslag mee naar huis, in februari en in juni. Naar aanleiding van het verslag in februari worden ouders/verzorgers uitgenodigd om dit met de leerkracht te bespreken in een 10-minuten gesprek. Tijdens deze gesprekken komen behalve de leerresultaten ook de sociale en de emotionele ontwikkeling van het kind aan de orde. Na de rapporten van juni zijn er ook gesprekken, deze keer mogelijk wanneer de leerkracht en/of ouder daar aanleiding toe zien.
Aanvullende informatie voor de kleutergroepen: voor de kleutergroepen geldt dat alle kinderen die tussen de 6 weken en 6 maanden op school zitten een eerste indruk verslag meekrijgen. Wanneer het kind langer dan 6 maanden op school zit, hebben wij voldoende informatie om een rapport mee te geven. Daarnaast volgen we dezelfde rapportencyclus als de groepen 3 tot en met 8.
Wanneer er sprake is van een mogelijk onderzoek of indien een andere aanpak gewenst is in het leerproces, dan worden de ouders/verzorgers op de hoogte gebracht door de groepsleerkracht eventueel in aanwezigheid van de IB-er. Eventuele belangrijke afspraken worden vastgelegd. Soms wordt het verslag van het gesprek met ouders/verzorgers ook overhandigd aan de ouders/verzorgers.
Als een ouder/verzorger of leerkracht de behoefte heeft om tussentijds over de ontwikkeling(en) van het kind te spreken, dan wordt er tussentijds een afspraak gemaakt.
Respectvol contact en vertrouwen tussen school en ouders is van essentieel belang voor de ontwikkeling van het kind en een goede communicatie.
 
4.1.5 De procedure die gevolgd wordt indien er extra ondersteuning nodig is
Wij vinden het belangrijk, dat alle kinderen zoveel mogelijk de benodigde ondersteuning krijgen. De leerkracht volgt de ontwikkeling van het kind op de voet. Dit gebeurt door observaties en toetsen. Als er opvallende aandachtspunten zijn, worden deze door de leerkracht besproken met de interne begeleider. Dit kunnen problemen zijn op een leergebied, maar ook sociaal-emotionele of motorische problemen kunnen aan de orde komen.
Wanneer een en ander verder bekeken dient te worden, neemt de groepsleerkracht contact op met de ouder(s)/verzorger(s) om de aanpak te bespreken. Dit zou kunnen betekenen dat er externe ondersteuning wordt ingeschakeld voor het kind (bijv. logopedie, fysiotherapie, orthopedagoog enz.)
 
4.1.6 Beleid overgang naar de volgende groep

Leerlingen gaan niet altijd automatisch over naar de volgende groep. Via ons leerlingvolgsysteem houden we alle leerlingen goed in de gaten en worden de resultaten en observaties besproken door de leerkracht en de IB-er. Als team van De Ark (van Noach) vinden wij, dat kinderen zich in een ononderbroken lijn moeten kunnen ontwikkelen. Vandaar dat wij binnen de groepen werken met meerdere instructieniveaus.
Een leerling blijft niet zitten als het op één gebied onvoldoende resultaten behaalt. Als een leerling op meerdere gebieden (resultaten, werkhouding, zelfstandigheid enz.) lager scoort, dan wij gezien de aanwezige capaciteiten verwachten, kan de leerkracht na overleg met de Intern Begeleider besluiten de leerling een jaar te laten doubleren, zodat de prestaties verbeterd kunnen worden. Dit heeft het meeste rendement in de onderbouw/middenbouw, omdat hier de basis gelegd wordt voor de verdere ontwikkeling. Uiterlijk bij de rapportbespreking in maart zal de leerkracht het eventueel doubleren met de ouders/verzorgers bespreken. Vanzelfsprekend proberen de leerkrachten in goed overleg met de ouders/verzorgers deze beslissing te nemen. Als dit overleg niet leidt tot een gemeenschappelijk besluit, ligt de definitieve beslissing bij de school.

Rapportage

Middels uitslagen van de methodegebonden toetsen, eigen observaties en het CITO-leerlingvolgsysteem krijgen wij een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Dit beeld wordt geschetst in de rapporten, die de leerlingen van ons meekrijgen.
Groep 1 en 2
De kinderen uit de groepen 1 en 2 krijgen 2 maal per jaar een rapport mee naar huis. Het eerste rapport rond november, het tweede rapport rond mei. Wanneer uw kind korter dan 6 maanden op school zit, krijgt het in plaats van een rapport, een eerste indruk verslag mee. De rapporten en het verslag zijn gebaseerd op de leerlijnen uit Kijk; het observatiemodel waar we mee werken. 
 
Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 krijgt uw kind het schoolverslag driemaal per jaar mee naar huis. Het eerste verslag is een “Eerste indruk verslag” waarin kort iets verteld wordt over uw kind in de klas. In de andere twee verslagen worden de verschillende onderdelen gewaardeerd. Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen beoordelingen op basis van de methode en de verschillende Cito-toetsen.
 
Beoordelingen op basis van de methodes
Allereerst worden de verschillende onderdelen gewaardeerd op basis van de methode-toetsen en observaties. De methodetoetsen controleren na ieder onderdeel (hoofdstuk, blok, thema) in welke mate de leerling de aangeboden kennis en vaardigheden uit de methode (op korte termijn) beheerst. In het rapport gebeurt dit met de onderstaande afkortingen:                    
zg   = zeer goed
g     = goed
rv    = ruim voldoende
v     = voldoende
m    = matig
o     = onvoldoende
 
NB  = niet te beoordelen
 
Cito-toetsen
Daarnaast worden op het rapport de Cito-toetsen vermeld. Dit zijn onafhankelijke toetsen die   
landelijk genormeerd zijn. Deze toetsen hebben tot doel de mate van beheersing van de  
leerstof over een langere periode te meten. De scores die uw kind op deze toetsen behaalt,
worden vergeleken met het landelijk gemiddelde van leerlingen in dezelfde leeftijdscategorie.
De scores op deze toetsen kunnen afwijken van de methodetoetsen. Hierbij zijn de volgende
scores mogelijk:
I       = goed
II      = ruim voldoende
III     = voldoende
IV     = matig
V      = onvoldoende
 
Hierbij wordt tevens vermeld op welk niveau de toets is afgenomen. Individuele leerlingen    
kunnen immers een toets maken op een lager of hoger niveau. De gebruikte afkortingen
betekenen het volgende: M3 (midden 3), E3 (eind 3), M4 (midden 4), etc.
 
Verschillen tussen een Cito- en methodetoets
 1. Er zijn drie belangrijke verschillen tussen een Cito-toets en een methodetoets:
  De Cito-toetsen meten een vaardigheid als geheel, een methodetoets meet (onderdelen van) vaardigheden die net aan bod zijn geweest. Methodetoetsen zijn veelal beheersingstoetsen. Cito-toetsen zijn vaardigheidstoetsen. Een Cito-toets bevat opgaven van uiteenlopende moeilijkheidsgraad. Dat zijn niet alleen opgaven passend bij de groep waarin de leerlingen zitten, maar ook opgaven die beduidend moeilijker of makkelijker zijn. Zo komen verschillen tussen leerlingen naar voren en wordt ook duidelijk welke leerlingen wat extra’s aankunnen.
 2. Cito-toetsen zijn landelijk genormeerd, een methodetoets heeft doorgaans geen landelijke vergelijkingsnorm. Bij een methodetoets formuleert de methode zelf haar richtlijnen, bijvoorbeeld dat de beheersing voldoende is als acht van de tien vragen goed zijn gemaakt. De Cito-toetsen worden voor de uitgave bij een grote representatieve groep leerlingen afgenomen om zo de landelijke verdeling van de scores vast te stellen. De toetsuitslagen geven een beeld hoe een leerling scoort ten opzichte van leeftijdgenoten. De mogelijke uitstroom naar het voortgezet onderwijs kan hierdoor mede bepaald worden.
 3. De methodetoets helpt de leerkracht en de leerling om in te schatten welke aangeboden kennis en vaardigheid wel of niet beheerst wordt. De methodetoets toetst alle onderdelen van het onderwijsprogramma en diagnosticeert welke extra ondersteuning of uitdaging wenselijk is.
 
Verschil in resultaat tussen methode- en Cito-toetsen
Er kan een verschil bestaan in het resultaat tussen de Cito- en methodetoetsen. Het verschil in resultaat kan van alles betekenen. Een groot verschil is voor de leerkracht reden om nader onderzoek te verrichten, bijvoorbeeld door de antwoorden te bekijken of in gesprek te gaan met de leerling. Tevens kan de uitslag vergeleken worden met eerdere toetsen, omdat er misschien sprake is van een incident. Verschillen kunnen ook ontstaan doordat Cito-toetsen opgaven bevatten op een lager en hoger niveau dan het onderwijsaanbod van de afgelopen periode. Hierdoor kunnen de prestaties van de leerlingen, die meer dan wel minder moeite hebben op een bepaald vakgebied, in kaart gebracht worden. Een Cito-toets bevraagt per definitie meer en andere leerstof dan in de lessen wordt aangeboden door de leerkracht of de methode en doet hierdoor meer beroep op het inzicht van de leerling. Verschillen in resultaten zijn kortom goed mogelijk.
           
4.2 De begeleiding van de overgang van kinderen naar het voortgezet onderwijs
Er zijn verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Hierover worden de ouders/ verzorgers door de Ark (van Noach) geïnformeerd. Eind groep 7 krijgen zij, op basis van leer- en kindkenmerken, de methodegebonden toetsen en aan de hand van de Cito-leerresultaten tijdens de schoolloopbaan, een eerste bandbreedte advies. De leerkracht geeft dan aan welke vorm van vervolgonderwijs de school op dat moment denkt. Halverwege groep 8 ontvangt de ouder/verzorger een definitief schooladvies, waarna u een school voor uw zoon/dochter kunt uitzoeken. In de maanden januari en februari hebben de meeste scholen in onze omgeving open dagen waar de ouders met hun kind naar toe kunnen gaan. Groep 8 zal ook met de leerkracht enkele scholen voor voortgezet onderwijs bezoeken.
In de maand maart maken de ouders/verzorgers en het kind de definitieve keuze en melden de ouders/verzorgers hun kind aan op de school van hun keuze. De leerkracht van groep 8 schrijft voor iedere leerling een onderwijskundig rapport dat na de aanmelding naar de scholen gestuurd wordt. Vervolgens bespreekt de leerkracht van groep 8 de kinderen ook nog met de brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs. Sinds 2015 wordt de Eindtoets eind april afgenomen. Deze toets geeft in vele gevallen de bevestiging van het eerder afgegeven advies. Mocht de uitslag van de toets hoger zijn dan dit advies,  kan de school dit nader bekijken en eventueel heroverwegen. Bij een lagere score gebeurt dit niet.
 
4.3 Jeugdgezondheidszorg
Elk kind maakt een grote lichamelijke en geestelijke ontwikkeling door. De afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden Nederland begeleidt de gezondheid, groei en ontwikkeling van schoolkinderen. In groep 2 en 7 van de basisschool worden de kinderen en hun ouders uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Tijdens het onderzoek bekijkt zij de groei van het kind, bespreekt de psychosociale aspecten van de ontwikkeling en test het gezichtsvermogen en het gehoor. Ook als het kind niet in groep 2 of groep 7 zit, kan er contact opgenomen worden met de GGD, bijvoorbeeld als er vragen zijn over inentingen, de gezondheid of de ontwikkeling van het kind. De adresgegevens zijn opgenomen in hoofdstuk 12.
 
In het jaar dat het kind negen jaar wordt, krijgen ouders/verzorgers een oproep om het kind te laten vaccineren. Kinderen krijgen twee vaccinaties. De DTP prik tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof, mazelen en rode hond. Meer informatie: www.ggdmn.nl of mail naar jeugdgezondheidszorg@ggdmn.nl
 
4.4 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld? Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG. In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD regio Utrecht en het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen. Elke gemeente heeft een eigen CJG.
Vragen over school, vriendschappen, eten, gezondheid, opvoeding, pesten of geld? Het CJG wil meedenken met vragen rondom opgroeien en opvoeden. Zowel ouders als jongeren en kinderen kunnen een beroep doen op het CJG. In het CJG werken het Consultatiebureau, Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar van GGD Midden-Nederland en het maatschappelijk werk nauw met elkaar samen. Elke gemeente heeft een eigen CJG. Het CJG is bereikbaar via de mail, telefoon of je kunt binnenlopen op het inloopspreekuur. Adres, telefoonnummers en spreekuurtijden (zowel inloop als telefonisch) zijn te vinden op de website http://www.sociaalteam.nu/
Informatie over opgroeien en opvoeden staat op https://www.opvoeden.nl/basisschoolkind/ .
 
 
4.5 GGD
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 4 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende mogelijke problemen in het opgroeien tijdig op te sporen. Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg. Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente.
 
4.6 Kinderfysiotherapie op school
Kinderfysiotherapeut Fred Gras behandelt kinderen die kinderfysiotherapie nodig hebben. Dit geldt voor kinderen waarbij het langer duurt of de ontwikkeling van de zintuigen en motoriek afwijkt van het gebruikelijke.  Dat kan komen door een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring op doen. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal verder te leven. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een kinderfysiotherapeut.
Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests ontstaat een volledig beeld van het motorische niveau . De ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkene spelen hierbij een belangrijke rol. Zij geven informatie over hoe een kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Op basis van de bevindingen wordt een  een behandelplan opgesteld. De behandelingen vinden dus op school plaats waardoor de lijnen kort zijn met de leerkrachten en het kind niet buiten schooltijd een afspraak hoeft te maken.
 
4.7 Verwijsindex (VIR)
De Verwijsindex is een systeem waarin professionals een signaal kunnen afgeven om hun zorg en/of betrokkenheid aan te geven bij een jeugdige. Het doel van de Verwijsindex is om de betrokken professionals met elkaar in contact te brengen om samen met de ouder/verzorger en/of jeugdige de best passende ondersteuning/begeleiding te bieden om zo de zorg aan de jeugdige te optimaliseren. De school zal pas een verwijzing in de index maken na contact met ouders. Voor meer informatie, zie www.verwijsindexmiddennederland.nl.
 
4.8 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Als team zijnde hebben wij op dit terrein een scholing gevolgd en volgen het daarbij behorende stappenplan. Onderdeel daarvan is dat wij altijd eerst contact opnemen met de betrokkenen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/meldcode

4.9 VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar te voorkomen of te verminderen door middel van educatieve programma’s. Deze kinderen hebben een indicatie gekregen vanuit voorschoolse instellingen of hebben moeite met taal .Deze kinderen gaan 1 keer per week in klein groepsverband aan de slag met de thema’s die ook in de klas aan bod komen. Er vindt pre-teaching plaats of de onderwerpen uit de klas worden herhaald.

4.10 Mediumsetting 'Taaltoppers'

Met ingang van het schooljaar 2015/2016 bieden wij op onze school een medium setting aan met de pakkende naam: “de Taaltopperklas”. Deze klas is er specifiek voor kinderen met TOS (een taalontwikkelingsstoornis). In het verleden werden deze kinderen individueel begeleid door de ambulant begeleider van Auris en de leerlingbegeleider van de school, maar nu hebben we de krachten gebundeld en aangevuld met de expertise van een logopediste.
Wij bieden de leerlingen zorg op maat door o.a. te werken in een taalcircuit, waarbij de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen worden geclusterd. In de Taaltopperklas wordt er gewerkt aan de volgende disciplines: mondelinge taal en communicatieve redzaamheid, woordenschat, sociaal-emotionele ontwikkeling, leesbeleving, technisch lezen, begrijpend luisteren en spelling. Daarnaast blijven de kinderen individuele begeleiding houden op school, afgestemd op hun specifieke onderwijsbehoeften.
Wij zijn razend enthousiast en trots op het feit dat we zo’n intensief aanbod kunnen verzorgen voor deze kinderen. We merken dat onze leerlingen door deze nieuwe opzet, sociaal-emotioneel een enorme groei doormaken. Ze ervaren minder druk en ondervinden heel veel steun in de klas door het aanbod die ze krijgen in de Taaltopperklas.
De Taaltopperklas is er in principe voor leerlingen uit de groepen 2 t/m 8. Per schooljaar wordt bekeken welke TOS leerlingen in aanmerking komen voor de Taaltopperklas. De selectie vindt plaats op basis van gelijke onderwijsondersteuningsbehoeften.  In de taaltopperklas worden de leerlingen gedurende 1 uur en 3 kwartier per week begeleid.
Het team van ondersteuners bestaat uit: Sandra Middendorp (leerlingbegeleider de Ark & de Ark van Noach), Volente Olieman (AD-er cluster 2) en Krista van Zelst (logopediste van het OPDC).

 
4.11 Kleine Kanjerkring

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 die in de klassensituatie opvallen door hun sociaal-emotioneel gedrag kunnen extra begeleid worden in de Kleine Kanjerkring. De Kleine Kanjerkring werkt volgens de methode van de Kanjertraining.
Het doel is om ieder kind een veilige basis te geven in zijn of haar handelen en om het kind te helpen om zich op een autonome en authentieke manier te ontwikkelen door middel van zelfreflectie.

De Kleine Kanjerkring vindt onder schooltijd plaats en bestaat uit 9 bijeenkomsten.
De volgende onderwerpen komen aan bod:
- jezelf voorstellen.
- luisteren naar een ander.
- complimentjes geven/ontvangen.
- gevoelens
- iets vragen aan een ander.
- omgaan met kritiek
- vragen of je mee mag doen en zo niet: Hoe reageer je dan?
- "nee" zeggen


Voorafgaand aan de training is er een intakegesprek met de ouders en na de trainingen volgt een afsluitend gesprek.
De IB’er en leerkracht bepalen samen, in overleg met ouders, of een kind baat heeft bij de Kleine Kanjerkring en of hij/zij er aan gaat deelnemen.

4.12 Plusklas

Indien de uitdaging in de groep niet voldoende is, wordt er voor de zeer hoogbegaafden leerlingen meer basisstof geschrapt en extra verrijkingsmateriaal aangeboden in een groep buiten de eigen klas de zogenaamde Plusklas. Deze klas komt om de week 2 uur bij elkaar onder de begeleiding van de begeleider excellente leerlingen. Om hier aan deel te nemen zijn een aantal criteria opgesteld. Deze leerlingen moeten onder andere een voorsprong hebben van meer dan 1,5 jaar op de vakgebieden rekenen, begrijpend lezen en spelling. De school bekijkt aan de hand van alle criteria of een leerling geschikt is voor deze klas.

Doelen Werkwijze
Reëel zelfbeeld ontwikkelen (mindset) Elkaar ontmoeten, van elkaar leren, samenwerken
Iets nieuws leren (kennis) Onderzoeksvragen opstellen en onderzoeken; informatie zoeken en verwerken (buiten referentieniveau F)
Leerstrategieën aanbieden Strategieën: memoriseren, leren voor een toets, aantekeningen maken, plannen, presenteren. etc.
Om intensief en effectief aan bovenstaande doelen te kunnen werken is de organisatie als volgt:  Er zijn twee Plusklasgroepen: In augustus: 6/7 en 8 en in maart: 5/6 en 7. Elke groep bestaat uit 10 tot 12 kinderen.  Elke Plusklasgroep komt één hele ochtend per twee weken bij elkaar (woensdag). In de week dat de kinderen geen plusklas hebben is er tijd om werk in te halen dat ze gemist hebben. Ze kunnen dan ook werken aan een opdracht vanuit de Plusklas (compacten en verrijken)
 

boven >>

5 Communicatie met ouders/verzorgers

5.1      Ouders als partners

Wij hechten veel waarde aan een zorgvuldige samenwerking met de ouders. Onze deuren staan iedere ochtend letterlijk open, waardoor het contact met ouders laagdrempelig is. Wij zijn de pedagogische en didactische deskundigen en de ouder is de expert als het over de eigenheid van het kind gaat. De kunst is om deze krachten te bundelen en samen te gaan voor een optimale ontwikkeling van het kind. Dit bespreekt de leerkracht samen met de ouders aan het begin van het schooljaar in de zogenoemde afstemmingsgesprekken. Een goede samenwerking betekent dat we elkaar tijdig op de hoogte brengen van alle zaken rondom de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Daarom hebben wij ervoor gekozen ons administratiesysteem ParnasSys open te zetten, zodat u altijd op de hoogte bent van resultaten van uw kind. Ook hebben we van ieder leerjaar per vakgebied uitgewerkt wat wij als school onderrichten aan de kinderen (document ‘Bij de les’).

Op onze school worden met regelmaat extra activiteiten georganiseerd, zowel tijdens als na schooltijd. Voorbeelden hiervan zijn vieringen van katholieke feestdagen, de sportdag, de schoolreis en de lessen buiten het schoollokaal. Ook deze activiteiten dragen bij aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van onze leerlingen. Voor de organisatie van deze activiteiten zijn wij afhankelijk van de hulp van ouders. Wij verwachten dan ook dat alle ouders hier een actieve bijdrage aan leveren. Op de jaarlijks terugkerende groepsinformatieavond wordt in overleg met de ouders hiervoor een rooster opgesteld. Op basis van de jaarkalender, die zij in de weken daaraan voorafgaand ontvangen, kunnen ouders zelf aangeven wanneer en aan welke activiteiten ze mee willen helpen.

6.2 Communicatiemiddelen
Wat Inhoud/doel Vorm Frequentie
Kalender met jaarplanning Een overzicht van alle vakanties, studiedagen, activiteiten, vieringen en dergelijke gedurende het lopende schooljaar. Papier 1 x per jaar
Informatieavond per klas Kennismaking leerkracht met de ouders, doornemen van de jaarkalender en invullen van het ouderrooster (hulp ouders aan activiteiten). Papier / digitaal 1 x per jaar
Klankbordgroep Vanaf schooljaar 2018-2019 zullen we een klankbordgroep gaan opzetten. In de klankbordgroep zit een klassenouder uit iedere groep. Zij komen twee keer per jaar bijeen om actuele thema's op school te bespreken. Ronde tafel 2 x per jaar
Inloopochtenden Groep 1 en 2: het samen met het eigen kind ontdekken van speel- en leermateriaal Persoonlijk 2 x per jaar
Groep 3-8: op afspraak een les bijwonen in de klas. Persoonlijk 2x per jaar
Bijwonen les Groep 1 t/m 8: leerkracht roostert momenten in waarop 1 ouder per gezien een les kan bijwonen in de groep Persoonlijk 1 x per jaar per gezin
Nieuwsbrief Arktueel Informatiebulletin over school- gerelateerde zaken. Digitaal 8 x per jaar
Website Op de website is informatie terug te vinden over de school of de groep. Digitaal Dagelijks
Schoolapp Via deze app is alle informatie over de school terug te vinden. Digitaal Dagelijks
Twitter Onze school heeft een Twitteraccount, waarop tweets vanuit school worden geplaatst. Digitaal Dagelijks
Bericht van de leerkracht Informatie over organisatorische zaken die specifiek één groep aangaan. Bijvoorbeeld; aanvraag voor hulp, informatie over invulling gymles en dergelijke. Digitaal Indien nodig
 
Wat Inhoud/doel Vorm Frequentie
Afstemmingsgesprek Persoonlijk gesprek tussen leerkracht en ouders over ontwikkeling van hun kind aan het begin van het schooljaar Persoonlijk 1 x per jaar
 
Tienminutengesprek Persoonlijk gesprek tussen leerkracht en ouders naar aanleiding van het schoolverslag Persoonlijk 2x per jaar a.d.h.v. eerste en tweede rapport. (maart en juli). Tweede gesprek is facultatief.
Oudergesprek Op initiatief van de leerkracht of de ouder wordt er een extra gesprek aangevraagd. Persoonlijk Wisselend
Directiebrief Brief vanuit de directie over belangrijke organisatorische onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een zwangerschapsverlof of verandering van schooltijden. Mail Wanneer nodig
5.3 Wijze van communicatie
Als kanjerschool leren we de leerlingen op de Ark (van Noach) op een respectvolle manier met elkaar te communiceren. Hiervoor worden de richtlijnen van de kanjertraining gebruikt. Respectvolle communicatie vinden wij ook voor ouders/verzorgers van belang. Op onze school praten we dan ook met elkaar en niet over elkaar. Bij vragen of problemen wordt in eerste instantie altijd contact opgenomen met de groepsleerkracht. In overleg kunnen onduidelijkheden worden weggenomen. Bij het zoeken naar een oplossing van een probleem is het uitgangspunt ook altijd dat we op zoek gaan naar een oplossing die goed is voor iedereen (kinderen, ouders/verzorgers, school).
 
5.4 Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van de ouders op onze school. Ze adviseert over en stemt in met het beleid van de school. Het is de ‘formele’ gesprekspartner van de schooldirectie; dit is wettelijk verplicht. De MR bestaat uit zes leerkrachten en zes ouders/verzorgers. De zittingstermijn van MR-leden is drie jaar en kan daarna met nog eens drie jaar worden verlengd. De MR adviseert over en stemt in met het beleid van de school. De notulen van de vergadering kunt u op de website inzien. Vergaderingen zijn openbaar.
De Ark (van Noach) zijn ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behartigt het gemeenschappelijke belang voor alle scholen binnen de stichting Trinamiek.
 
5.5 Oudervereniging
De Ark (van Noach) heeft een actieve oudervereniging (OV), onder leiding van Mirella van der Vlist en Ilse de Haan. De oudervereniging organiseert activiteiten in samenwerking met de school, bevordert het contact tussen school en de ouders/verzorgers en behartigt de belangen van de leerlingen. De leden van de oudervereniging worden gekozen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de ouderbijdrage en de ondernomen activiteiten. Vergaderingen zijn openbaar en notulen opvraagbaar. Yvonne Hoefs en Franca Bouwman vertegenwoordigen het leerkrachtenteam tijdens de vergaderingen.
De ouderraad van de Ark (van Noach) is aangesloten bij het overkoepelende orgaan, de Nederlandse Katholieke Oudervereniging.
 
5.6 Ouderbijdrage
Voor de organisatie van de activiteiten, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, vraagt de OV jaarlijks een (vrijwillige) ouderbijdrage van 15 euro per jaar (de schoolreisbijdrage is 28,50 euro per jaar). Hiervoor gaan ouders/verzorgers een schriftelijke overeenkomst aan na aanmelding van hun kind. In groep 8 wordt een bijdrage gevraagd voor deelname van het schoolkamp en de afscheidsmusical.
 
5.7 De klassenouders

Klassenouders zijn ouders/verzorgers uit iedere groep die aan het begin van ieder schooljaar gekozen worden. Zij overleggen regelmatig met de leerkracht en de ouders/verzorgers van de groep. Deze ouders kunnen activiteiten organiseren voor de groep of hulp bieden als het nodig is. Ook zorgen de klassenouders er voor dat andere ouders/verzorgers uit de groep ingeschakeld worden bij activiteiten. Ouders/verzorgers worden zo meer betrokken bij het schoolgebeuren. De afstand tussen ouders/verzorgers en school wordt kleiner en ideeën van ouders/verzorgers kunnen leiden tot goede veranderingen. 

boven >>

6 Ontwikkelingsplan

De Ark (van Noach) wil zich de komende jaren verder ontwikkelen op het gebied van onderwijs, personeel, ICT en management. Het onderstaande plan geeft aan wat de Ark (van Noach) in de periode 2016-2021 voor ontwikkelpunten heeft.

Fase:  V= voorbereiding     O= ontwikkeling I=invoering     E=evaluatie BS= bijstellen B = borging

 
  Onderwerp N.a.v. Doel

 
Fa-
se
Acties
Onderwijsk.          
1 Zaakvakken Bestaand beleidDrukke rooster
Resultaten


 
Brandaan/Meander: projectmatig werken met toepassingen ICT B
 
Tijdens leerteams vanaf groep 6 gezamenlijk lessen voorbereiden: min. 4 thema’s van de lessen van Meander. Combi zoeken met leren leren/blits en nieuwsbegrip
Naut gr 5 en Techniek; ontdeklab I
 
Organisatie ontdeklab uitwerken
Strepen in methode Naut groep 4-5 en aanvullen met NME
Tussenevaluatie methoden (naut, meander en brandaan) nav cyclus E Uitvoeren
Incl. lesaanbod groep 3. combi met lijn3
Studievaardigheden Blits verbeteren E/BS Continueren huidige afspraken Blits (1x/week)
Tussenevaluatie rond jan.
Tussenevaluatie methode levensbeschouwelijk onderwijs nav cyclus BS/B Behouden methode, lessen in de kleuterklassen uitbreiden met de kinderbijbel
2 Taalonderwijs Resultaten Cito WS en BL en evaluatie vanuit het team.

Uit taalbeleidsplan

Afschrijving methode 
Leesmotivatie vanuit vertrouwen (activiteitenkalender) B
 
hulpouders regelen Bieb Ark
Activiteitenkalender aanpassen en uitzetten
Mondelinge taalvaardigheid V Visie op papier, leerlijn uitzetten
Inzet Kahoot bekijken
Aanvankelijk lezen gr. 3: methodiek veranderen ten einde minder uitval tussendoelen E

 
Borgen methode
 
Technische lezen: terug naar de bedoeling: wat doen we wel/niet bij Estafette B Borgen afspraken, herhalen aan het begin van het schooljaar
Duo-boeken aanschaffen (16 per klas)
Woordenschatdidactiek BS Oorzaak zoeken van daling, o.a. kennisrotonde
Op agenda tijdens teamleren
Onderzoeksvraag behandelen ism studenten
Begrijpend lezen, Nieuwsbegrip XL
Resultaten/didactiek bovenbouw begeleiden
I/E
 
borgen ontwikkeling, volgen invoer groep 4
Op agenda tijdens teamleren
stijging vorig jaar in groep 8 onderzoeken
3 Kleuteronderwijs Inspectie,
1-zorgroute
Politiek


 
Beredeneerd onderwijsaanbod koppeling Kijk I Borgen en uitbouwen beredeneerd aanbod (oa. kleine kring) middels teamleren
Tussenevaluatie Kleuterplein E Uitvoeren
Kleuterrapport Parnassys/KIJK BS Nieuwe ontwikkelingen van KIJK rapport blijven volgen, evt. nieuw rapport ontwikkelen
Visie aanscherpen op overgang 2 naar 3 E Beleid evalueren; van groep 1 t/m 8
4 Rekenonderwijs Afschrijving methode

Resultaten
 
Protocol Dyscalculie invoeren (leerlijnen, 3- slagmodel + verlengde instructie) I Voorbereiden 3-slagmodel
Evaluatie uitvoeren
Tussenevaluatie methode WIG E Uitvoeren
Met Sprongen Vooruit. Daling vanaf groep 6 aanpakken I Teamleren MSV en koppeling doelenoverzicht
Teamscholing MSV en Scholing LB’er
Boeken bestellen/kopiëren
Daling is weg: wat doen we goed? (Is dat een trend of incidenteel?) Focus op gr. 2, 3, 4
5 Creatieve ontwikkeling Visie ‘betekenisvol’
Kunst & Cultuur subsidie


 
Invoeren tekenen, handvaardigheid, muziek, drama, dans I/E
 
Elkaar kwaliteiten meer benutten, niet alles te hoeven doen.  
Bijstellen invoer mappen.
Integreren Kunst en Ontdeklab, combi met zaakvakken
Culturele vorming. Subsidie aanvraag.
aanstellen / scholen cultuur coördinatoren
I
 
Commissie samenstellen
Visie ontwikkelen
Samenwerking met BSO blijven zoeken
Artist inzetten als motor creaontw. via teamleren
Crea integreren in WO
Opleiden cultuur coördinatoren
6 Engels Aansluiting op VO en eisen maatschappij


 
Scholing team in vaardigheden Engelse taal I Scholing teamleden Zsa-Zsa
 
Invoeren Engels va. Groep 1. Toewerken naar uitstroom op begin A2 binnen 4 jaar. I Zichtbaarheid in school vergroten
Resultaten monitoren
Engelse boeken bestellen Noach
Commissie behouden
7 Beleid boven-
presteerders
Trinamiek doelenlijst


Passend onderwijs voor ieder kind

 
Het verzorgen van een onderwijsaanbod op maat voor bovenpresteerders I Aanbod voor bovenprest. optimaliseren (Eduboeken en Acadin). Criteria/Regels voor toelating aanbod evalueren.
Borgen aandacht/begeleiding voor drie sterren
Teamleren: compact route (rekenen en spelling borgen, taal onderzoeken en uitzetten) zie Routeboekje DHH
hogere orde denkvragen verder invoeren
Instr. tijd verkorten en tijd voor verantwoording gemaakte werk:
Effectieve gedifferentieerde instructie
I

 
Instr. tijd verkorten en tijd voor verantwoording gemaakte werk
Klassenbezoeken directie op gebied van effectieve gedifferentieerde instructie
8 Rapport 3-8 Werkdruk verminderen Rapport. Professioneler en minder werk door koppeling Parnassys. Bijstellen nav nieuwe methoden BS Leren Leren een plekje geven
Blits toevoegen in rapport
 
9 Leren leren / zelfstandig werken Vanuit studie  gedrags-coördinatoren
Eisen maatschappij
Alle kinderen begeleiden in hun ontwikkeling ‘leren leren’ vanuit vertrouwen en in betekenisvolle context en rapporteren I Kinderen groep 5-8 gaan zichzelf scoren in rapport
Nieuwe foto maken
Verder implementeren lijnen (mn. uitgestelde aandacht/reflectie) middels teamleren
Commissie behouden
10 Burgerschap Overheid/ einddoelen Visie opstellen en implementeren V In MT
11 Bewegings-
onderwijs
Afschrijving methode Evalueren huidige methode/onderwijs gedaan B plannen lessen blijven behouden
Lessen spannender/uitdagender maken in werkgroep
12 Schrijven Afschrijving methode
Aansluiten op ‘Klinkers’
Schrijven verbeteren en ondersteunend aan leesproces I Invoeren in groep 4
Oriëntatie toegepast schrijven vanaf groep 7 V Taalcommissie ism IB
13 Pedago-
gisch klimaat, kanjer-
training
Ervaringen teamFeedback van ouders


Politiek
 
Vaardigheid pedagogisch handelen en analyse vergroten (kindgesprekken gekoppeld aan leren leren) I

 
Kindgesprekken koppelen aan Leren Leren (gr. 3-8) /basiskenmerken (gr 1-2)  tijdens studiedag
Verder uitzetten in teamleren, rol gedragsspec.
Schoolregels borgen
Vergroten vaardigheden lkr pedagogisch tact
Mediawijsheid: minder escalaties tussen lln. Kinderen wereldwijs maken E Nov. bijscholing leerkrachten voor licentie C
Scholing gedragsspecialisten
Borgen vragenlijst soc. veiligheid
Coördinator gedrag aanstellen / opleiden I Franca Bouwman  nascholingsdag
 
Personeel          
14 Gespreks-
technieken
Passend onderwijs en protocol kindermishandeling Vaardigheid gespreksvoeringstechnieken vergroten van het team o.a. kindgesprekken I Studiedag Mirella van Minderhout: kindgesprekken irt Leren Leren
15 Opleidings-
coördinat-
oren
Opleidings-
school voorwaarden voor stagiaires
Certificaat opleidingsschool behalen: beter begeleiden stagiaires startende leerkrachten en professionalisering team BS Borgen huidig beleid
ICT          
16 ICT-
onderwijs

 
Maatschappij
Wensen teamTrinamiek ICT beleidsplan


Problemen met oude netwerk
 
Intensiveren uitstraling / beeldvorming school
Onderwijs passender en aantrekkelijker te krijgen voor ieder kind
I Ontdeklab inrichten en organisatie uitzetten
intensiveren schoolapp en website up-to-date
teamleren: ict en WO
Leerkracht vaardigheden verbeteren door scholing ICT Arno Coenders I Teamleren: ICT
evt. Arno Coenders inschakelen
 
Sprint plus voor dyslecten B Kinderen en leerkrachten blijven begeleiden
Effect ervan bij kinderen in kaart brengen
Voorbereiden eindtoets digitaal V Gevolgen voor onze ict mogelijkheden
inhoudelijke argumenten van verschillende toetstn op een rij
Nieuw netwerk: Google drive invoeren E Uitvoeren
Teamleden nog bijscholen, mn ordenen en structuur
 
 
17 Digitaliseren HR Trinamiek Meer inzicht in formatie
Reduceren werk
Invoeren HR for 2day
I
 
Financiën beter controleren
Positief eindigen einde jaar
 
Manage-ment          
18 Ouderbetrokken-
heid vergroten
Teruglopend lln aantal
Passend Onderwijs

Uitstraling / PR
 
Visie bijstellen (o.a. op ouderbetrokkenheid)
 
O Visie tweedaagse met team
Koffieochtenden verzorgen nav ontwikkelplan E
 
Oriënteren op een andere vorm
 
Openstellen Parnassys E Oriëntatie op volgende stap met het team: evt. openstellen van notities/documenten/rapport
19 Andere Tijden / Talentontw. Stichting, huidig rooster


 
Teamleren / Rust en regelmaat / Werktijden B Afspraken borgen
Teamleren uitbouwen
Kindcentrum/ talentontwikkeling: naschool aanbod uitbreiden (verlenging onderwijs) ism BSO IJsselstein I Leren Programmeren komt erbij
Voorbereiden talentontwikkeling kunst aanbod
 
20 Verbouwing Ark van Noach en opknappen Ark Beschikbaarheid financiën gemeente
PR
Geschikt maken van het gebouw voor het onderwijs van de toekomst, op basis van onze visie, ontdeklab BS Ontdeklab inrichten
21 Organisatie-
structuur
TVB
Invoeren LB’ers Kwaliteiten en kennis vergroten en benutten door de mensen in positie te zetten.
Eigenaarschap vergroten,
V/I Volgende stap zetten in teamontwikkeling (leerteams)
TVB LB/IB/LK bijstellen
22 Arbomeester Cyclus
 
Invullen Arbomeester en uitzetten actiepunten BS
 
Uitvoeren actiepunten
 
23 Consent principes Trinamiek werkwijze/ Visie vertrouwen en samen MT en IB bekwamen in consent principes I Domeinen Consent principe omschrijven
Organisatievorm; van kleine groep naar groot
24 Visie op toetsen Nieuwe inzichten/ kleutertoetsen / IQ toetsen Ad Kappe Komen tot een betekenisvolle toetskalender om Passend Onderwijs te optimaliseren V Oriëntatie juiste cognitieve toets
Instemming team beleidsstuk ‘visie op toetsen’ (oa. luisteren gr3/ ws toets)
meth toets spelling; wat te doen met overige fouten?
In nieuw beleidsstuk ‘visie op toetsen’ dit onderdeel meenemen.
25 Passend Onderwijs basisstan-
daarden en arrangementen


 
Effectief onderrichten B Sturen op juiste ondersteuning door analyse Eind-Cito’s (gr 1-7) bij groep met ondersteuning om effect te bepalen
Teamleren/consultatie op ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden
Kunnen we meer kinderen binnen de school houden met inachtneming welbevinden V Referentiedoelen invoeren
“passende perspectieven WIG”
 
26 Visie aanscherpen SWOT MR
Cyclus school
enquetes
Met het team analyseren waar de krachten zitten en waar we de volgende 5 jaar heen willen.
(op de onderwijsdag Trinamiek breed)
V Resultaten enquête meenemen als input voor tweedaagse visie.
‘Nieuwe’ visie verwoorden
 
 

7 Resultaten van het onderwijs

 

7.1 Eindresultaten

Onze school scoort boven het landelijk gemiddelde op de CITO-eindtoets. Hieronder staat een overzicht van de uitstroom van de leerlingen naar de verschillende typen voor voortgezet onderwijs van de afgelopen 4 jaar van beide scholen.

Uitstroomgegevens
 
  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Speciaal VO/praktijk onderwijs VO        
VMBO-BL (LWOO) 13 2 1 1
VMBO BL/KL
(LWOO)
7 4 8 2
VMBO-KL (LWOO) 8 6 4 2
VMBO KL/TL 3 6 4 2
VMBO TL 21 19 22 10
VMBO-TL/HAVO 15   23 11
HAVO 16 36 29 20
HAVO/VWO 12 4 22 8
VWO 20 42 49 41
Totaal schoolverlaters
115

119

162

97
 

7.2 Ouderenquête

De mening van ouders/verzorgers over onze school vinden wij van groot belang. In juni 2016 is er onder alle ouders een digitale tevredenheidspeiling uitgezet. De belangrijkste conclusie is, dat de ouders over het algemeen heel tevreden zijn met de school. Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten en daar gaan we de komende periode dan ook hard mee aan het werk. De ouders konden scoren tussen 0 en 4.

De onderdelen die op beide scholen gelijk of hoger dan 3.5 waren en dus als (zeer) goed beoordeeld zijn:  
 • Kinderen hebben het naar hun zin in de groep  
 • Leerkracht geeft kinderen zelfvertrouwen  
 • Kinderen vinden de meeste lessen leuk  
 • Ouders zijn tevreden over de wijze waarop de school omgaat met uitval van lessen  
 • Kinderen voelen zich veilig op school  
 • Ouders voelen zich welkom op school  
 • Ouders vinden de informatie van de school begrijpelijk  
 • Ouders zijn tevreden over de sfeer en inrichting van het schoolgebouw  
 • De gesprekken tussen ouders en leerkrachten worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd en iedereen heeft een actieve inbreng

De onderdelen die op beide scholen lagere score dan 3 kregen zijn:  
 • Ouders zijn tevreden over hoe men op school kinderen met gedragsmoeilijkheden begeleidt  
 • Ouders zijn tevreden over de netheid en hygiëne van de school  
 • Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig

De volledige uitslag van de tevredenheidspeiling kan opgevraagd worden bij de directie.
 

7.3 Onderwijsrapport van de inspectie

Voor het meest recente oordeel van de inspectie verwijzen we naar de site van de inspectie: http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijs/Primair+onderwijs
De Ark (van Noach): Brin 25KJ

8 Verlofregelingen

 

8.1 Leerplicht

Elk kind in Nederland kan naar de basisschool als het vier jaar wordt. Dit is nog niet verplicht. De leerplicht gaat in op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin een kind vijf jaar is geworden. Nu kan het zijn dat een volledige schoolweek voor een vijfjarig kind nog te vermoeiend is. Er is dan de mogelijkheid om gebruik te maken van een speciale regeling. Dat houdt in dat een vijfjarig kind ten hoogste vijf uur per week mag verzuimen. Dit moet dan wel afgesproken worden met de schoolleiding. Deze uren kunnen niet worden gespaard en de regeling vervalt, zodra het kind zes jaar wordt.
 

8.2 Schoolverzuim

Indien een kind door ziekte of een andere reden verhinderd of verlaat is, moet de ouder/verzorger de school hiervan ’s morgens tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch op de hoogte brengen. De school zal contact opnemen indien het kind zonder afmelding afwezig is. Leerlingen van wie de afwezigheid niet aan ons wordt doorgegeven vallen onder ongeoorloofd schoolverzuim en zullen daarom moeten worden doorgegeven aan de leerplichtambtenaar, anders loopt de school het risico om een boete te krijgen. Gedurende de schoolloopbaan van het kind dient de school elke vorm van afwezigheid van het kind bij te houden.

9 Overige informatie 

 

9.1 Schooltijden

Bij ons op school wordt er gewerkt volgens het vijf gelijke dagen model. Dit betekent dat de leerlingen elke dag les hebben tussen 08.30 en 14.15 uur. De leerlingen hebben in de ochtend 30 minuten pauze. ’s Middags hebben de leerlingen 20 minuten de tijd om hun lunch te nuttigen, ondertussen wordt er een mondelinge lesactiviteit gedaan, waarna zij 30 minuten pauze hebben.  
 

9.2 Eten op school

De kinderen krijgen vanuit huis zowel een 10-uurtje als een lunchpakket mee. Beide moeten gezond zijn. Iedere ochtend rond 10.00 uur wordt er door de leerlingen iets gedronken en/of gegeten.
Voor de jongste kinderen doen wij het verzoek:
 • geef voor het 10-uurtje geen grote hoeveelheden mee, zodat het eten en drinken in een kwartiertje genuttigd kan worden;
 • geef kinderen geschild fruit mee;
 • zet de naam van het kind op de tas, beker en broodtrommeltje.

Wij verzoeken de ouders om de leerlingen een gezonde traktatie te laten uitdelen op hun verjaardag.
 

9.3 Voor- en naschoolse opvang

Wij werken regelmatig samen met BSO IJsselstein en deze is gevestigd in de Ark van Noach. Hier is ook een peutergroep gevestigd. Opvang is zowel mogelijk voor als na schooltijd, maar ook in de schoolvakanties en op studiedagen. BSO IJsselstein en Smallsteps bieden op verschillende locaties in IJsselstein buitenschoolse opvang aan.
 

9.3.1 Talentontwikkeling

In samenwerking met BSO IJsselstein biedt de Ark (van Noach) talentontwikkeling voor de kinderen aan. Kinderen kunnen inschrijven voor een cursus van enkele weken. De kosten zullen per cursus verschillen. Met dit aanbod verruimen we mogelijkheden om je als kind te ontwikkelen in de verschillende disciplines en kunnen ze erachter komen waar hun talenten liggen. Er zijn verschillende workshops zoals: dans, drama, proefjes/techniek, leren typen etc. Zie ook punt 2.5
 

9.4 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

Binnen het lesprogramma komen geregeld educatieve activiteiten aan bod, die buiten de school plaatsvinden. Enkele voorbeelden zijn het jaarlijkse schoolreisje, het bijwonen van kunstzinnige activiteiten (theater-, dans- of filmvoorstellingen, bibliotheekbezoek en natuur- en milieu excursies in de omgeving). Hierbij is de hulp van ouders/verzorgers en de oudervereniging van groot belang.

Tevens zijn er naschoolse activiteiten, waar wij als school aan deelnemen. Een voorbeeld is het schoolvoetbaltoernooi. Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor een veilige heen- en terugreis van het kind. De school is wel verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens de activiteit. Bij overige activiteiten, die niet door de school georganiseerd worden (zoals het schooldamtoernooi) zijn ouders zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen.

 

9.5 Veiligheid

 

9.5.1 Verzekering / aansprakelijkheid school

Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is van kracht gedurende de schooluren en tijdens evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan en omgekeerd. Bovendien is er een doorlopende reis- en evenementenverzekering afgesloten. Wanneer een ongeval heeft plaatsgevonden kan de schoolleiding om advies gevraagd worden bij de invulling van het formulier. Ouders/verzorgers die leerlingen in de auto vervoeren bij o.a. excursies dienen een inzittendenverzekering te hebben. Alle leerlingen kleiner dan 1,35m en lichter dan 35 kg moeten op een goedgekeurde zitverhoger zitten.
De school is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van kostbare zaken, zoals mobiele telefoons. Ook niet als de leerkracht het toestel tijdelijk heeft bewaard. Geadviseerd wordt om kostbaarheden niet mee naar school te nemen.
 

9.5.2 Met de fiets naar school 

In verband met de beperkte mogelijkheden om fietsen goed en veilig te kunnen stallen worden leerlingen die binnen 10 minuten loopafstand van de school wonen, verzocht niet op de fiets te komen. Dit geldt ook voor de kleuters. Kinderen die op de fiets naar school komen dienen hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenrekken te plaatsen. De fietsen staan daar op eigen risico. Het is, vanwege veiligheidsoverwegingen, niet toegestaan om over het speelplein te fietsen. Tevens stellen wij het voor de drukte rondom de school op prijs als de kinderen niet met de auto naar school gebracht worden.
 

9.5.3 Ontruimingsplan

Op beide scholen is er een ontruimingsplan. Dit plan is opgesteld door de veiligheidscoördinatoren. Tevens beschikt de school over voldoende BHV’ers. In het geval het alarm afgaat, wordt het ontruimingsplan in werking gesteld. De ontruiming wordt tevens drie keer per jaar geoefend met de kinderen. De ontruimingsplannen zijn ter inzage beschikbaar.
 

9.5.4 Respectprotocol

Op de Ark (van Noach) werken we aan de hand van de methode Kanjertraining. Ons respectprotocol (anti-pestprotocol) is op basis van deze methode opgesteld. Wij zijn van mening dat alle leerlingen op een veilige en plezierige manier naar school moeten kunnen. Er zijn speciale inloopspreekuren met de kanjercoördinator voor ouders. In dit spreekuur kunt u als ouder uw zorgen uiten over de veiligheid en het vertrouwen van uw kind. Zo willen wij als school preventief bezig zijn en niet curatief. Het respectprotocol is ter inzage beschikbaar en staat ook op de website van de school.
 

9.6 Huiswerk

In groep 5 t/m 8 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk mee als extra oefenstof en als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. De frequentie en hoeveelheid huiswerk zal per schooljaar toenemen. Met het geven van huiswerk vergroot je de betrokkenheid van leerlingen en ouders, je vergroot de zelfstandigheid en studievaardigheden bij de leerlingen en ze doen kennis op. Dit alles bereik je alleen wanneer het kind weet waarom het huiswerk wordt gegeven, dat het kind wordt geholpen met de planning en als er ruimte is voor feedback en nabespreking. Om dit doel te bereiken hebben wij een opbouw het huiswerk gemaak. Indien kinderen problemen hebben met het plannen en/of maken van hun huiswerk, mogen ouders natuurlijk altijd helpen.
 
Groep 3
 • Per 3 weken woordpakket lezen
 • 1 keer boekenbeurt
Groep 6
 • wekelijks redactiesommen
 • Topo
Groep 4
 • Tafels oefenen
 • Lezen oefenen (kopie Vloeiend & Vlot)
 • Meeneembeurt (1 keer per jaar)
Groep 7
 • wekelijks redactiesommen
 • wekelijks woordenschat Nieuwsbegrip
 • Topo
 • Naut, Meander, Brandaan
Groep 5
 • Topo
 • Nieuwsbegrip (op advies van lkr)
 • Tafels (tafeldiploma halen)
 • Klokken (op advies van lkr)
Groep 8
3x per week huiswerk bestaande uit:
 • redactiesommen
 • woordenschat Nieuwsbegrip
 • Topo
 • Naut, Meander, Brandaan
 • Engels
 • Spelling
 

boven >>

9.7 Gebruik mobiele telefoon

Het gebruik van de mobiele telefoon is tijdens schooltijden niet toegestaan. Wanneer de kinderen toch een mobiel mee hebben, zal deze in de ochtend ingeleverd worden bij de leerkracht, die hem bewaart in een afgesloten kast. De leerkracht kan een uitzondering maken door de leerlingen de mobiele telefoon in te laten te zetten voor specifieke lesdoeleinden.
 

9.8 Infectieziekten

Sinds 1 april 1999 zijn de scholen wettelijk verplicht om in bepaalde gevallen besmettelijke ziekten te melden aan de lokale GGD. De school handelt hierbij volgens de adviezen van de GGD. Na een melding kan de GGD de diagnose verifiëren. Zij nemen dan contact op met de ouders/verzorgers. Na toestemming van de ouders/verzorgers wordt contact gelegd met de behandelende arts. Persoonsgegevens worden door de school alleen na schriftelijke toestemming doorgegeven aan de GGD.
 

9.9 Hoofdluis

Wij hebben als school een protocol voor de behandeling van hoofdluis. Dit is immers een
helaas vaak terugkerend probleem op basisscholen, zo ook bij ons op school. Hieronder
de informatie over onze werkwijze.

Hoe ziet het controleprogramma eruit?  

9.10 Kledingvoorschrift

De volgende kleding is op De Ark (van Noach) niet toegestaan: Als er problemen zijn bij het handhaven van de kledingvoorschriften, wordt eerst getracht de problemen in onderling overleg op te lossen. Lukt dat niet, dan kan de school een maatregel treffen vanwege het niet naleven van de kledingvoorschriften.
 

9.11 Gevonden en verloren voorwerpen

Zeer regelmatig komen wij spullen tegen die de leerlingen ergens hebben laten liggen. Deze worden verzameld op de locaties. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen altijd kijken of het zoekgeraakte voorwerp is gevonden. Meerdere malen per jaar worden alle gevonden voorwerpen uitgestald, waarna hetgeen dat niet is opgehaald naar het goede doel wordt gebracht.
 

9.12 Schoolfotograaf

Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Ruimschoots van tevoren ontvangt u hierover bericht.
 

9.13 Schoolkamp

Wij organiseren ieder jaar voor onze groep 8 leerlingen een schoolkamp. Zodra de plannen duidelijk zijn wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De bijdrage voor het schoolkamp bedraagt ongeveer € 135,- per leerling. Dit bedrag kan in termijnen worden voldaan. Samen met de eindmusical in het Fulcotheater en een afscheidsavond zien wij het kamp als een afsluiting van de basisschoolperiode. De leerlingen van groep 8 houden elkaar een sponsorloop om extra geld bij elkaar te krijgen voor het kamp.
 

9.14 Schoolreis

De organisatie van het schoolreisje ligt bij een afvaardiging van het team, ouderraad en ouders/verzorgers. De kosten van het schoolreisje worden betaald uit de schoolreisbijdrage, die jaarlijks door de ouderraad wordt geïnd (28,50 euro). Per jaargroep zullen de leerlingen een andere activiteit bezoeken. Het schoolreisje is een normale schoolactiviteit, waarbij alle leerlingen aanwezig moeten zijn.

9.15 Stichting Leergeld IJsselstein
Voetbal, schoolreisjes, dat is toch luxe?
Stichting Leergeld vindt van niet, want elk schoolgaand kind moet mee kunnen doen aan sport, cultuur en andere activiteiten ongeacht het inkomen van de ouders.
Ouders met een inkomen minder dan 125% van de bijstandsnorm kunnen daarom een beroep doen op Stichting Leergeld.  Deze inkomensnorm wordt ook gehanteerd voor de U-pas.
Gezinnen met een U-pas, in de schuldhulpverlening of ZZP’ers met een laag inkomen kunnen voor hun kinderen tussen de 4 en de 18 jaar een aanvraag doen bij Stichting Leergeld voor bijvoorbeeld sportkleding, schoolreisje, zwemles, een bijdrage voor een fiets vanaf groep 7 of computer voor scholieren in het voortgezet onderwijs.
Meer informatie vindt U op : www.leergeld.nl . Een aanvraag kunt U via die site indienen.  Dit kan ook per mail via stleergeldijsselstein@online.nl  of telefonisch 06-43053127,  bereikbaar op maandag en donderdag van 9 tot 12 uur.
 

9.16 Speelgoed

Voor meegebracht speelgoed van de kinderen kunnen de leerkrachten geen verantwoording dragen. Daarom is het niet de bedoeling dat de kinderen op een normale schooldag speelgoed meenemen.
De groepen 1 t/m 4 organiseren enkele malen per jaar een speelgoedochtend of –middag. Op zo’n dag mogen de leerlingen wel speelgoed mee naar school nemen.
 

9.17 Sponsoring / goede doel

Natuurlijk zijn wij als school blij met alle (financiële) hulp van derden. We nemen echter een terughoudend beleid aan als er sprake is van belangenverstrengeling of als er van ons een tegenprestatie wordt verlangd die op enigerlei wijze van invloed zou kunnen zijn op onze leerlingen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
Als onderdeel van ons beleid “Burgerschapskunde” willen wij als school 1 x per jaar een
maatschappelijk doel ondersteunen.
Bij de keuze van het goede doel kijken we naar enkele criteria:
De deelname van de groepen 8 aan de Kinderpostzegelactie valt buiten het jaarlijks vast
te stellen goede doel. De Kinderpostzegelactie staat dan ook elk jaar weer op de agenda
van groep 8.
boven >>

10 Klachten, rechten en plichten

   Voor alle scholen van de Stichting Trinamiek is een klachtenregeling van kracht voor iedereen die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Dit zijn leerkrachten, directie en ander personeel, en ook ouders/verzorgers, leerlingen, vrijwilligers etc.. De bedoeling van de regeling is ervoor zorg te dragen dat eventuele klachten op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Dat is in het belang van de rechtstreeks betrokken personen en werkt ook door in de schoolgemeenschap als geheel. Een klacht kan gaan over zorg of ongenoegen, een gedraging, een beslissing of het juist niet nemen van die beslissing door een ander, die ook deel uitmaakt van de schoolgemeenschap. Het kan gaan over klachten die te maken hebben met de didactische en/of pedagogische en/of organisatorische aanpak op school, maar ook over: onheuse bejegening, pesten, mishandeling, discriminatie, (seksuele) intimidatie of inbreuk op de privacy. 

Als er een probleem of geschil is ontstaan, moet natuurlijk in beginsel worden geprobeerd dat op te lossen door rechtstreeks overleg tussen de betrokkenen. Soms lukt dat niet of is het probleem of geschil zodanig dat de hulp van een ander daarbij nodig is. De schoolleiding is dan de eerst aangewezene om te bemiddelen.

Interne contactpersoon

Het kan echter zijn dat die bemiddeling geen oplossing biedt of dat degene die met het probleem zit, de schoolleiding er niet bij wil/ durft te betrekken. In zo’n geval kan hij/ zij zich wenden tot een van de contactpersonen die de school heeft aangesteld. Zij hebben zich speciaal hiervoor beschikbaar gesteld en kunnen direct worden aangesproken.
De contactpersoon ontvangt de klacht en brengt het probleem in kaart. Afhankelijk van de klacht informeert, bemiddelt of verwijst de contactpersoon. Ook geeft de contactpersoon uitleg over de klachtenregeling. De contactpersoon verwijst zo nodig naar het bestuur van Trinamiek en/of een externe vertrouwenspersoon. Voor de Ark van Noach en De Ark is dit Annemieke Röling (annemieke.roling@kbsdeark.nl ).

De taken van de interne contactpersoon zijn:
Vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon kan rechtstreeks en na verwijzing door de intern contactpersoon worden benaderd. De vertrouwenspersoon ontvangt de klacht en brengt het probleem in kaart. Daarna zal zij nagaan of hij/ zij door bemiddeling het probleem/geschil kan oplossen.
De externe vertrouwenspersoon voor ouders is mevrouw Rita Wielemaker. Zij is bereikbaar via e-mail op r.wielemaker@gimd.nl en telefonisch op 06-1073 6743.

Klacht indienen bij het bestuur van Trinamiek
Indien u na het bespreken van uw klacht of probleem met de schoolleiding en/of de intern contactpersoon niet tot een oplossing gekomen bent, kunt u contact opnemen met het bestuur van Trinamiek. Als u goede redenen heeft om uw klacht of probleem niet te bespreken met de schoolleiding en/of de contactpersoon, kunt u ook contact opnemen met het bestuur van Trinamiek.
Het bestuur van Trinamiek is bereikbaar via de bestuurssecretaris mevrouw Hilda Borkhuis per e-mail info@trinamiek.nl en op telefoonnummer 030-68 68 444.

Formele klacht indienen
Als het contact met de schoolleiding, de intern contactpersoon, de vertrouwenspersoon en/of het bestuur van Trinamiek voor u niet tot een bevredigende wijze van de afhandeling van de klacht heeft geleid, kunt u een formele klacht indienen.
De procedure voor het indienen van een formele klacht staat beschreven in de klachtenregeling van Trinamiek ( www.trinamiek.nl/KLachtenregeling ). Een formele klacht wordt ingediend bij het bestuur van Trinamiek en bij Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO).  Dit is een samenwerkingsverband van alle landelijke klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies ingesteld door het katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en gereformeerd onderwijs op grond van de wet en/of de cao's.

Een ouder kan een formele klacht zelf indienen. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het indienen van een formele klacht. Informatie over het indienen van een formele klacht bij het GCBO vindt u op:
www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/procedure-klachtencommissies
Uw formele klacht dient u ook te sturen naar:
College van Bestuur Trinamiek, t.a.v. mevr. H. Borkhuis
Boerhaaveweg 39, 3401 MN  IJsselstein
email: info@trinamiek.nl en tel.: 030 - 68 68 444
Algemene informatie over een klacht over het onderwijs indienen, vindt u op www.oudersonderwijs.nl/thema-s/klachten
 

10.2 Schorsing en verwijdering

Een leerling die handelt in strijd met de schoolregels en algemeen geldende normen kan worden geschorst of verwijderd. Hiervoor geldt een speciale procedure die u vindt op de website van Trinamiek (www.trinamiek.nl/schorsingenverwijdering).
Indien er een aanleiding is om schorsing of verwijdering te overwegen neemt de schoolleiding contact op met de ouders. Een besluit tot schorsing of verwijdering wordt genomen door het bestuur van Trinamiek. Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld, waarna ouders binnen zes weken bezwaar kunnen indienen.
 

10.3 Privacy

Scholen registreren in het leerlingvolgsysteem (Parnassys) gegevens over de kinderen. Deze registratie is van belang voor de formele inschrijving en bekostiging, en om de vorderingen en ontwikkeling van het kind op cognitief en sociaal-emotioneel gebied te volgen en waar nodig bij te sturen. Parnassys is een belangrijk instrument om de kerntaak van de school te kunnen uitvoeren.
De registratie kan ook privacygevoelige informatie bevatten, soms betrekking hebbend op het privéleven van de kinderen en het gezin. Alle persoonsgegevens vallen onder de bescherming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als ouder heeft u het recht om op verzoek inzage te krijgen in deze gegevens of om ze te wijzigen of te verwijderen (onder bepaalde condities). Hoe we binnen Trinamiek willen omgaan met persoonsgegevens en privacy staat beschreven in ons privacyreglement. Hierin staan ook de rechten van alle betrokkenen beschreven.
De school is wettelijk verplicht bij vertrek van een leerling naar een nieuwe school een onderwijskundig rapport op te stellen en dit op te sturen naar de nieuwe school. De ouders ontvangen hiervan een afschrift (art. 42 Wet op het Primair Onderwijs).
Alle door ons geregistreerde gegevens zijn beveiligd tegen inzage door onbevoegden. Er is een geheimhoudingsplicht voor het bestuur, de directie en leerkrachten.

Voor het maken en (online) verspreiden van beeldmateriaal van uw kind en/of het verspreiden van uw adresgegevens via de adressenlijst van de klas zal u expliciet om toestemming worden gevraagd.  Wij zullen u jaarlijks herinneren aan de mogelijkheid om deze toestemming te wijzigen.
 
boven >>

11 Externe personen en instanties

Schoolbestuur  
Naam                                                          
Algemeen directeur                
Postadres

                             
                                               
                                               
e-mail
website

Bezoekadres
 
Stichting Trinamiek
René van Harten, Theo Klinkien
Stichting Trinamiek
Postbus 377
3400 AJ IJsselstein
030-6868444

info@trinamiek.nl
www.trinamiek.nl

Boerhaaveweg 39
3401 MN IJsselstein
Onderwijsinspectie  
Telefoon 030-6690600
Website www.onderwijsinspectie.nl
   
Parochie  
  Sint Nicolaasstraat 12
3401 BS IJsselstein
www.3eenheidparochie.nl
Schoolarts GGD Midden-Nederland  
Arts
Verpleegkundige
Bezoekadres

Postadres

Telefoon
mw. L. de Bruin
mw. M. Zitzsen
Poststede 5
3431 HP Nieuwegein
Postbus 624
3431 HP Nieuwegein
030-6086086
Opvoed en Gezondheidsvragen GGD  
Telefoon 030-4600046
maandag t/m vrijdag tijdens
kantooruren
Centrum Jeugd en Gezin  
  Kasteellaan 1
3401 AE IJsselstein
030-8802260
cjg@ijsselstein.nl
OPDC  
  Baden Powellweg 3
3401 RR IJsselstein
030-6884656
Logopedie  
  Logopediepraktijk De Wit en Portier
Tiranastraat 19a
3404 CJ IJsselstein
030-6872047
Fysiotherapie  
  Fred Gras, Praktijk De Groene Biezen
Lagebiezen 10
3401 NG IJsselstein
030-6882527
boven >>

12 Download

Download hier een compleet exemplaar van de schoolgids.